ZWIĄZEK SPORTOWY A PRZETWARZANIE DANYCH

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

1 sierpnia 2016

0

1553

Związek Sportowy

Czy Polski Związek Sportowy może przetwarzać dane osobowe szczególnie chronione w postaci zaświadczenie zawierającego orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa? 

Tak, takie zaświadczenie może być przetwarzane przez polski związek sportowy, co wynika z m. in. z przepisów ustawy o kulturze fizycznej oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia.

Uzasadnienie:

     Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych, do których należą m. in. dane o stanie zdrowia, co do zasady jest niedopuszczalne. Jednakże istnieją wyjątki legalizujące przetwarzanie tych danych. I tak, przetwarzanie danych szczególnie chronionych czyli np. danych o stanie zdrowia jest dopuszczalne m. in. w sytuacji gdy, przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

     Takimi przepisami zezwalającymi na przetwarzanie danych szczególnie chronionych są niżej wskazane przepisy, na podstawie których osoba może ubiegać się o wydanie „patentu”. Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa wydanego na podstawie art. 53a ust 6 ustawy z 19 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, osoba,  która ubiega się o wydanie patentu składa m. in. wniosek o wydane patentu oraz zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa.

     Natomiast wniosek o wydanie patentu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 ww. rozporządzenia, powinien zawierać m. in. nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia oraz nr PESEL.

     Dlatego, biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż wskazane wyżej przepisy wprost zezwalają polskiemu związkowi sportowemu na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zaświadczeniu zawierającym orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawienia żeglarstwa, w związku z czym takie działanie związku żeglarskiego jest legalne z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych.

Program dla ABI 

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved