ZGŁOSZENIE KILKU ZBIORÓW DANYCH NA JEDNYM WNIOSKU

DECYZJE GIODO

GIODO-HOME

KONTROLA GIODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

WYMAGANA DOKUMENTACJA

31 maja 2016

0

1832

zgłoszenie kilku zbiorów

Czy zgłoszenie kilku zbiorów danych na jednym wniosku spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych?

Nie, jedno zgłoszenie kilku zbiorów danych powinno obejmować swym zakresem tylko jeden zbiór danych osobowych.

Uzasadnienie:

     Zgłoszenia kilku zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych należy dokonać poprzez wypełnienie urzędowego formularza zgłoszenia, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Przepis art. 41 ust. 1 ustawy wskazuje jaki zakres informacji musi zawierać zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji. Zgodnie z jego treścią zgłoszenie powinno obejmować:

wniosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych,

oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany, oraz podstawę prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru, a w przypadku powierzenia przetwarzania danych podmiotowi, o którym mowa w art. 31, lub wyznaczenia podmiotu, o którym mowa w art. 31a, oznaczenie tego podmiotu i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania,

– cel przetwarzania danych,

opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych,

– sposób zbierania oraz udostępniania danych,

– informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane mogą być przekazywane,

– opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach określonych w art. 36-39 ustawy,

–  informacje o sposobie wypełnienia warunków technicznych i organizacyjnych określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych.

     Art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy, jednoznacznie wskazuje, iż jedno zgłoszenie zbioru danych powinno obejmować swym zakresem tylko jeden zbiór danych osobowych. Administrator danych dokonując zgłoszenia zbioru danych do rejestracji powinien mieć na uwadze, iż poszczególne zbiory danych osobowych różnią się między sobą m.in. zakresem przetwarzanych danych, celem przetwarzania danych, podstawą prawną prowadzenia zbioru.

     Z uwagi na powyższe, wypełnienie jednego zgłoszenia dla dwóch zbiorów danych osobowych nie pozwala w sposób właściwy scharakteryzować poszczególnych zbiorów objętych zgłoszeniem, takim samym nie można dla każdego z nich wskazać elementów decydujących o jego tożsamości, tj. np. podstawy prawnej przetwarzania danych, zakresu przetwarzanych danych, celu przetwarzania danych w zbiorze, a co za tym idzie nie jest możliwe stwierdzenie, jaki zakres informacji, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, dotyczy każdego ze zbiorów.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved