ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMINY

DECYZJE GIODO

GIODO-HOME

KONTROLA GIODO

SZKOŁY

WYMAGANA DOKUMENTACJA

23 kwietnia 2016

0

2575

zespół nadzorujący egzaminy

Czy członkowie zespołu nadzorującego egzaminy szkolne muszą mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych? 

      Zespół nadzorujący egzaminy – jakie ma zadania i kompetencje? Czy w świetle Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) nauczyciele-członkowie zespołu nadzorującego egzaminy szkolne muszą mieć upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?
Egzaminy na różnych szczeblach nauczania i ich rodzaje to już codzienność polskiej szkoły. Każdy egzamin to poważne przedsięwzięcie zarówno dla nauczycieli i nadzoru pedagogicznego, jak i dla dzieci i młodzieży. Ci pierwsi stają przed problemami organizacyjno-logistycznymi i prawnymi, dla tych drugich wyniki egzaminów to nierzadko etap realizacji marzeń i celów życiowych. Organizacja i przebieg egzaminów mają precyzyjną wykładnię prawną. Niewiele tu miejsca na przypadek i improwizację. Warto przywołać choćby Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. nr 65, poz. 400, z późn. zm.). To na ich podstawie kuratorzy oświaty i dyrektorzy szkół opracowują precyzyjne regulaminy egzaminów, procedury przeprowadzania egzaminów, szkolne instrukcje przeprowadzania egzaminów. Jedną z kluczowych kwestii przy przeprowadzaniu egzaminów są zespoły nadzorujące egzaminy. Stąd pytanie: czy członkowie zespołu nadzorującego egzaminy szkolne muszą mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych ?

      Na tak postawione pytanie wypada odpowiedzieć przecząco. Nie ma potrzeby, aby członkowie zespołu nadzorującego egzaminy szkolne posiadali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Dlaczego? Każdy nauczyciel i pracownik niepedagogiczny mający dostęp do danych osobowych uczniów, rodziców, pracowników i innych osób powinien posiadać upoważnienie do ich przetwarzania. Każdy nauczyciel powyższe upoważnienie posiada, gdyż wynika to bezpośrednio z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. Nie ma konieczności, aby zespół nadzorujący egzaminy posiadał odrębne upoważnienia. Wystarczy, że nauczyciele, członkowie zespołu nadzorującego egzaminy podpiszą stosowne oświadczenie, w którym zobowiązują się do zachowania tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia w zespole. Przyjrzyjmy się zapisom w zakresie zespołów nadzorujących egzaminy.

     Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) ustala skład szkolnego zespołu egzaminacyjnego, powołując członków zespołu egzaminacyjnego oraz zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w każdej sali, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu. Liczba zespołów zależy od liczby sal egzaminacyjnych. W skład zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu w danej sali wchodzi co najmniej trzech nauczycieli: przewodniczący, wyznaczony przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, oraz co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. W przypadku gdy sprawdzian jest przeprowadzany przy udziale nauczyciela wspomagającego, funkcję tę pełni członek zespołu nadzorującego. W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów (słuchaczy), liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów (słuchaczy). Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego może w szczególnych przypadkach losowych – nawet w dniu sprawdzianu – dokonać zmiany (uzupełnienia) składu zespołów nadzorujących pod warunkiem, że skład tych zespołów będzie zgodny z rozporządzeniem. Fakt powinien być odnotowany. Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu z zakresu organizacji sprawdzianu, prowadzonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, znać procedurę przebiegu sprawdzianu, zadania zespołu i instrukcje dotyczące sprawdzianu oraz procedurę postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem.

      Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą pozostałych członków zespołu i odpowiada za sprawny oraz zgodny z rozporządzeniem przebieg sprawdzianu w danej sali. Odpowiada m.in. za właściwe przygotowanie sali do przeprowadzenia sprawdzianu, odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego informacje o uczniach mających zaświadczenia lekarskie o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w trakcie sprawdzianu i przestrzega wykonania tych zaleceń, odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego informacje o uczniach uprawnionych do dostosowania warunków i form sprawdzianu piszących sprawdzian w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, a przed sprawdzianem sprawdza, czy warunki zostały spełnione.

      Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzian w danej sali współpracują z przewodniczącym, a w szczególności przygotowują odpowiednio salę do sprawdzianu, zapewniając: ─ prawidłowe ustawienie stolików (podczas sprawdzianu, każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku, stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających), ─ właściwą liczbę krzeseł, ─ zegar widoczny dla wszystkich zdających, ─ tablicę (planszę) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu, ─ kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia (słuchacza) i jego numerem PESEL ─ zapasowe przybory do pisania i rysowania, dopilnowują, aby uczniowie (słuchacze) wnieśli na salę tylko dozwolone przybory, dopilnowują, aby przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań uczniowie (słuchacze) sprawdzili kompletność zestawów egzaminacyjnych; w razie potrzeby wymieniają materiały na kompletne, odpowiadają za umieszczenie przez zdających ich trzyznakowych kodów i numerów PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego. W przypadku uczniów korzystających z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się umieszczają je sami przed rozpoczęciem sprawdzianu, po zakończeniu pracy uczniów (słuchaczy) umieszczają naklejki z kodem kreskowym w wyznaczonych miejscach na zestawach egzaminacyjnych i odpowiednio wypełniają matryce znaków na kartach odpowiedzi oraz ewentualnie dodatkowe pola na pierwszej stronie zestawu i karcie odpowiedzi, biorą udział w sporządzeniu (wypełnieniu) protokołu przeprowadzenia sprawdzianu.

       Powtórzmy pytanie: czy członkowie zespołu nadzorującego egzaminy szkolne muszą mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych? Nie, gdyż żaden przepis prawny ani Ustawa o ochronie danych osobowych, ani nawet wykładnia w ów kwestii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie narzuca takiego rozwiązania. Nauczyciel posiada już upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Dla prac w zespole nadzorujących egzaminy wystarczy stosowne oświadczenie – patrz poniżej. Mając na uwadze przepis art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, to administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. I to on jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego ponosi odpowiedzialność za sprawny przebieg egzaminu, a także w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

(wzór – propozycja)

OŚWIADCZENIE

w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych

Oświadczam, że znam przepisy

art. 9e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – o obowiązku nieujawniania osobom nieuprawnionym informacji dotyczących pytań, zadań i testów oraz ich zestawów, a także arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów,

 art. 100 § 2 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) – o obowiązkach pracowników,

 art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553, z późn. zm.) – o odpowiedzialności karnej za ujawnienie osobie nieuprawnionej lub wykorzystanie informacji, którą uzyskało się w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, a także przepisy i obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.), jak również obowiązki w zakresie przestrzegania procedur ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

imię i nazwisko                  ……………………………………………………………

numer dowodu osobistego …………………………………………………………….

stanowisko służbowe         …………………………………………………………….

………………………………………………….

         imię i nazwisko oraz podpis podpis składającego oświadczenie

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved