ILE ZARABIA PRACOWNIK SPÓŁDZIELNI?

BIZNES

CIEKAWOSTKI

SPÓŁDZIELNIE

18 marca 2016

1

5303

Ile zarabia pracownik spółdzielni

Czy członek spółdzielni ma prawo dostępu do informacji, ile zarabia pracownik spółdzielni?

          Ile zarabia pracownik spółdzielni mieszkaniowej? Ile zarabia Prezes Zarządu? A ile członek Rady Nadzorczej? A członek Zarządu? Czy członek spółdzielni ma prawo dostępu do informacji, ile zarabia pracownik spółdzielni?

            Zarobki, ach te zarobki. Niektórych członków spółdzielni mieszkaniowych nurtują pytania, ile zarabia pracownik spółdzielni? A jakie są zarobki Prezesa Zarządu? A ile dostają członkowie Zarządu? A Rady Nadzorczej? Czy członek Spółdzielni Mieszkaniowej ma prawo otrzymać kopię uchwały Rady Nadzorczej w sprawie aktualnej wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej?Prezes spółdzielni mieszkaniowej jest osobą publiczną i jego pensja nie podlega ochronie danych osobowych.

          Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” musiał zapłacić 2 tys. zł grzywny za utajnianie informacji dotyczących zasad wyliczania jego pensji – zdecydował Sąd Okręgowy w Olsztynie. Sprawę wytoczył mu jeden ze spółdzielców, który wielokrotnie zwracał się do administracji spółdzielni o przekazanie mu uchwał zawierających wynagrodzenie prezesa. Otrzymywał ich kopie, ale interesujące go dane były zawsze zamazywane. Praktyka została uznana za bezprawną zarówno przez sąd rejonowy, jak i rozpoznający odwołanie sąd odwoławczy.

-Członek spółdzielni mieszkaniowej jest pracodawcą prezesa, bo pewien procent kosztów, które co miesiąc pokrywa, jest przeznaczony na płacę prezesapowiedziała, uzasadniając wyrok, sędzia Magdalena Chudy z Sądu Okręgowego w Olsztynie.

          Stanowisko sądu popierają prawnicy. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1882). określa ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, zaś skonkretyzowanie tych zasad ma miejsce w szczególnych wobec jej regulacji przepisach prawa. Dlatego w przypadku, gdy istnieją inne przepisy prawa regulujące przetwarzanie danych osobowych, stosuje się je w pierwszej kolejności. W tej sytuacji zastosowanie mają przepisy regulujące działalność spółdzielni mieszkaniowych, którymi są przepisy ustawy z dnia 6 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, zwanej dalej Prawo spółdzielcze, oraz przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a także statut i sporządzone w oparciu o statut regulaminy oraz uchwały podejmowane przez organy spółdzielni mieszkaniowych.

      Obowiązujące przepisy prawa nie odnoszą się wprost do kwestii dostępu członków spółdzielni mieszkaniowych do informacji o wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez prezesa zarządu, członków zarządu oraz członków rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej. Dlatego, odwołać się w tym miejscu należy do art. 46 § 1 pkt 8 Prawa spółdzielczego, z którego wynika, że do zakresu zadań rady nadzorczej spółdzielni należy podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią, a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach (…). Stosownie natomiast do art. 52 § 1 zd. 1 Prawa spółdzielczego z członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni rada spółdzielni nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego stanowiska – na podstawie umowy o pracę albo powołania (art. 68 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy). Jak wynika z powyższego o wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez prezesa zarządu i członków zarządu decyduje rada spółdzielni.

         Jednocześnie, zgodnie z art. 8 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał spółdzielni i protokołów obrad spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Dlatego, gdy istnieje podjęta z mocy prawa uchwała zawierająca w swojej treści informacje o wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez ww. osoby, to dopuszczalne jest udostępnienie tych informacji w treści takiej uchwały na podstawie wyżej powołanego art. 8 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Podobnie, jeżeli statut spółdzielni przewiduje udostępnienie informacji na zasadach w nim określonych.

    Lokatorzy, którzy chcą poznać pensję prezesa, mogą też przejrzeć dokumentację zgromadzoną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółdzielnie mają obowiązek przesyłać tam coroczne sprawozdania finansowe, w których muszą być podane choćby ogólne informacje o pensjach zarządu.

        Ile zarabia pracownik spółdzielni? Czy członek spółdzielni ma prawodostępu do informacji, ile zarabia pracownik spółdzielni? Tak, ale … Idea spółdzielczości wypływa z najdosłowniej pojętych zasad demokracji. Zakłada równość wszystkich członków tak co do obciążeń finansowych jak i praw. Spółdzielca, wpłacając jakąś sumę na wspólną rzecz (w tym wypadku – czynsz za spółdzielcze mieszkanie) staje się równocześnie współwłaścicielem majątku, a dla administracji spółdzielni również pracodawcą. Przez dziesięciolecia komunizmu ten demokratyczny system został jednak doszczętnie wypaczony. Spółdzielca stracił swoje dumne prawa, a dla administracji stał się zwykłym, często uciążliwym petentem. „Spółdzielnie mieszkaniowe funkcjonują na uprzywilejowanych warunkach. Na przykład mają gwarancje państwa dotyczące kredytów. Ich finanse powinny być zatem przejrzyste dla każdego, nie tylko dla członków spółdzielni”, sędzia Małgorzata Jaśkowska z NSA wyjaśniała w mediach, że informacje o pensjach pracowników i zarządów spółdzielni mieszkaniowych powinny być również dostępne na wniosek dziennikarzy.Ile zarabia pracownik spółdzielni

    Majątek spółdzielni jest własnością jej członków. Dlatego mają oni prawo kontrolować sposób wydatkowania środków wpłacanych na pokrycie kosztów eksploatacji i zarządzania nieruchomościami – mówi prof. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, radca prawny i specjalista z zakresu prawa spółdzielczego. Krzysztof Romański z Warszawskiego Forum Uwłaszczeniowego „Nasza Własność” również nie ma wątpliwości, że spółdzielcy mają prawo znać zarobki zarządu. Podkreśla jednak, że uzyskanie tych informacji na drodze prawnej może różnić się w zależności od tego, czy spółdzielnia jest właścicielem terenów pod blokami, czy ma je w użytkowaniu wieczystym.

    W przypadku spółdzielni, które mają prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego mienie publiczne, każdy członek może żądać informacji o wynagrodzeniach pracowników na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej – wyjaśnia Krzysztof Romański. Większy problem mają ci mieszkańcy, którzy zamieszkują grunty będące prywatną własnością spółdzielni (a więc także ich samych). Nie ma wtedy mowy o dostępie do informacji publicznej. Mogą za to zobowiązać administrację do udostępniania informacji o zarobkach członków jej władz specjalną uchwałą podczas walnego zgromadzenia. Lokatorzy, którzy chcą poznać pensję prezesa, mogą też przejrzeć dokumentację zgromadzoną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółdzielnie mają obowiązek przesyłać tam coroczne sprawozdania finansowe, w których muszą być podane choćby ogólne informacje o pensjach zarządu.

         Administratorem danych członków wspólnoty mieszkaniowej jest wspólnota i to na niej spoczywają obowiązki wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych. Zarząd wspólnoty działa jako jej organ, a zarządca pełni rolę podmiotu, któremu administrator danych powierzył przetwarzanie danych. Zatem na wspólnocie ciąży obowiązek opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa informacji i wyznaczenie administratora nawet wówczas gdy to tylko zarządca przetwarza te dane – wynika z wyroku WSA w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 2136/11).

          Co do zasady informacje o wynagrodzeniu pracownika są tajne. Ponadto jako należące do kategorii dóbr osobistych są chronione przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Dane o wynagrodzeniu pracownika zaliczyć należy do tej grupy informacji, do których dostęp możliwy jest wyłącznie za zgodą osoby, której one dotyczą, lub wówczas, gdy szczególny przepis prawa wprost upoważnia określone podmioty do ich uzyskania.

         Tego typu dane mogą być przekazane czy ujawnione bądź za zgodą pracownika bądź na podstawie upoważnienia ustawowego. Sam fakt, iż ktoś jest lub podaje się za małżonka nie upoważnia do podania tych danych przez pracodawcę lub jego przedstawiciela. W uchwale składu 7 sędziów z 16 lipca 1993 r. (I PZP 28/93, OSNC 1994/1/2) Sąd Najwyższy stwierdził, że ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 k.c. Także np: odbiór odcinka z wynagrodzeniem np. w sekretariacie przez pracownika i pokwitowanie tego faktu na zbiorczej liście płac sporządzanej przez pracodawcę, na której znajdują się nazwiska wszystkich pracowników łącznie z wysokością przysługującego im wynagrodzenia, w tym z przyznanymi przez pracodawcę nagrodami, umożliwia wgląd pracowników do informacji o wysokości wynagrodzeń pozostałych pracowników. W związku z tym narusza ochronę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i wobec tego podlega wszystkim rygorom określonym przepisami powołanej ustawy jak wynika z opinii wyrażonej na stronach internetowych GIODO.

         Ile zarabia pracownik spółdzielni mieszkaniowej? Ile zarabia Prezes Zarządu? A ile członek Rady Nardzorczej? A członek Zarządu? Czy członek spółdzielni ma prawo dostępu do informacji, ile zarabia pracownik spółdzielni? GIODO w tej kwestii nakazuje zachować daleko idącą ostrożność i indywidualne podejście do zagadnienia. GIODO mówi – chronić dane, zwłaszcza pracowników. Dotychczasowe wyroki sądowe i praktyka sprawiają, że coraz więcej spółdzielni mieszkaniowych stosuje przejrzyste i transparentne podejście do uposażeń Prezesów, członków Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników. I jest to praktyka pożądana i naśladowana.

Oprogramowanie dla ABI

Tagi:

Następny artykuł:
»

Jedno przemyślenie nt. „ILE ZARABIA PRACOWNIK SPÓŁDZIELNI?”

  1. Paweł Mra3e napisał(a):

    Bardzo dobrze, że są jawne takie dane. W końcu skończą się stereotypy na temat zarobków. Wystarczy wejść i sprawdzić. Jeden z najciekawszych artykułów Kryptos – Program dla ABI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved