ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE LOKATORÓW

GIODO-HOME

PODSTAWY

WYMAGANA DOKUMENTACJA

20 maja 2016

0

1700

Zadłużenie czynszowe

Zadłużenie czynszowe? Kogo wolno poinformować w zaistniałej sytuacji?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może udostępnić lub podać do publicznej wiadomości informacje o zadłużeniach czynszowych swoich członków innym osobom niż członkowie spółdzielni, ich małżonkowie oraz wierzyciele członków bądź spółdzielni?

Zadłużenie czynszowe to częsta i przykra okoliczność w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych. Zadłużenie czynszowe to bolączka, z którą zarządy spółdzielni radzą sobie lepiej lub gorzej. Przy egzekwowaniu zaległych należności stosuje się perswazję, prośbę, ponaglenia, rozmowy indywidualne, propozycje alternatywnego spłacenia długu, pisma procesowe, korespondencja z dłużnikiem, oddanie sprawy dłużnika do sądu, wyrok dotyczący dłużnika, egzekwowanie wyroku sądowego, w ostateczności eksmisja. Zadłużenie czynszowe – bez niego życie lokatorów i pracowników spółdzielni byłoby prostsze. Przy egzekwowaniu długu często narusza się Ustawę o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).

Trzeba przyznać, że rośnie świadomość zarządów spółdzielni, organów statutowych spółdzielni i pracowników spółdzielni w tym zakresie. Odpowiedzmy sobie na pytanie: Czy spółdzielnia mieszkaniowa może udostępnić lub podać do publicznej wiadomości informacje o zadłużeniach czynszowych swoich członków innym osobom niż członkowie spółdzielni, ich małżonkowie oraz wierzyciele członków bądź spółdzielni? Odpowiedź brzmi – nie.

  Nie, gdyż nie ma przepisu zezwalającego na udostępnienie lub podanie do publicznej wiadomości takich informacji innym osobom.

Zadłużenie czynszoweDlaczego spółdzielnia mieszkaniowa nie może udostępnić lub podać do publicznej wiadomości informacji o zadłużeniach czynszowych swoich członków innym osobom niż członkowie spółdzielni, ich małżonkowie oraz wierzyciele członków lub spółdzielni?

    Odpowiedź znajdziemy w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Prawie spółdzielczym. Przetwarzanie danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe (w tym również ich udostępnianie lub podawanie do publicznej wiadomości) regulują szczególne wobec Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przepisy prawa, takie jak Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a w zakresie nieuregulowanym w jej przepisach – ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Zgodnie z art. 1 § 1 Prawa spółdzielczego, spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków (o czym stanowi art. 3 wymienionej ustawy).

    Informacje o zadłużeniach czynszowych poszczególnych członków spółdzielni mieszkaniowej mogą być istotne dla każdego z jej członków, gdyż dotyczą również jego majątku. Można więc przyjąć, że każdy z członków spółdzielni ma interes faktyczny w uzyskaniu tych informacji. Jednak tryb i forma ich udostępniania powinny być szczegółowo uregulowane w statucie spółdzielni. Art. 30 ustawy stanowi bowiem, że rejestr członków spółdzielni, oprócz informacji wymienionych w tym przepisie (takich jak imiona i nazwiska członków spółdzielni oraz miejsce zamieszkania, wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania), może zawierać także „inne dane przewidziane w statucie”.

     Do statutu spółdzielni mogą być zatem wprowadzone postanowienia, zgodnie z którymi informacje o zaległościach na rzecz spółdzielni zamieszczane będą w rejestrze jej członków. Jednak dostęp do tych danych powinny mieć jedynie osoby uprawnione do przeglądania rejestru, tj. członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni. To te osoby – jako uprawnione do przeglądania rejestru – wymienia art. 30 Prawa spółdzielczego. Jednocześnie stanowi on podstawę prawną legalizującą przetwarzanie danych osobowych, które w tym przypadku polega na ich udostępnieniu (tym samym spełniona jest przesłanka wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych).

   Jednak żaden z wymienionych aktów prawnych nie zezwala na udostępnianie informacji o zadłużeniach czynszowych członków spółdzielni innym osobom, niż te wymienione w art. 30 Prawa spółdzielczego oraz nie zezwala na podawanie tych danych do publicznej wiadomości (np. poprzez wywieszanie ich w gablotach informacyjnych na klatkach schodowych czy w innych miejscach dostępnych dla nieograniczonego kręgu osób). Działanie takie można by uznać za zgodne z prawem tylko wtedy, gdyby osoby, których informacje dotyczą, wyraziły na to zgodę. Zaznaczyć przy tym należy, iż nawet wprowadzenie do statutu spółdzielni postanowienia umożliwiającego podawanie do publicznej wiadomości informacji o zadłużeniach członków spółdzielni czy też podjęcie uchwały w tej sprawie, nie legalizuje takiego działania. Bowiem ani postanowienia statutu, ani uchwały spółdzielni, nie mogą być sprzeczne z prawem.

    Udostępnianie informacji dotyczących spółdzielni rozpatrywać można także w kontekście ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z jej art. 81 ust. 1, członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Ponadto ust. 3 tego przepisu stanowi, że „statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni” (analogiczne uprawnienia zawiera art. 18 § 2 pkt 3 Prawa spółdzielczego). Jednak możliwość zamieszczania wymienionych dokumentów na stronie internetowej nie jest równoznaczne z dopuszczalnością upubliczniania informacji o zadłużeniu czynszowym członków spółdzielni.

     Uchwały i protokoły z obrad organów spółdzielni, które zamieszcza się na stronie internetowej spółdzielni zawierają wprawdzie informacje dotyczące m.in. zaległości z wnoszeniem opłat, ale nie oznacza to, że art. 81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zezwala na upublicznienie stworzonej przez spółdzielnię listy jej dłużników.

  Zadłużenie czynszowe. Kogo wolno poinformować?

  Nie wolno podawać do publicznej wiadomości informacji o dłużnikach, zwłaszcza w postaci wywieszania nazwisk zadłużonych osób na tablicach ogłoszeń, publikacji w prasie czy na stronach internetowych. Chyba, że sami zainteresowani wyrażą na taki krok zgodę, co jest wątpliwe. Ale i wtedy o zadłużeniu wolno powiadomić jedynie małżonków, wierzycieli członka lub wierzycieli spółdzielni. Najlepszym rozwiązaniem jest ujęcie tego zagadnienia w statucie spółdzielni.

Program dla ABI

Tagi:

Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved