WYKREŚLENIE Z REJESTRU ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

WYMAGANA DOKUMENTACJA

15 marca 2016

0

1065

Zadania i odpowiedzialność ASI

W jakich sytuacjach następuje wykreślenie z rejestru danych osobowych z ogólnokrajowego jawnego rejestru danych osobowych prowadzonego przez inspektora ochrony danych osobowych( IODO)?

Odpowiedź:

Wykreślenie zbioru danych z rejestru jest dokonywane w drodze decyzji administracyjnej GIODO, jeżeli zaprzestano przetwarzania danych w zarejestrowanym zbiorze bądź, jeśli rejestracji dokonano z naruszeniem prawa.

Uzasadnienie:

Instytucja wykreślenia z rejestru zbiorów danych osobowych została wprowadzona do ustawy o ochronie danych osobowych nowelizacją z 2004 r. Służy ona utrzymaniu wiarygodności i aktualności rejestru, gdyż daje możliwość porządkowania rejestru zgodnie ze zmieniającymi się okolicznościami przetwarzania danych. Wprowadzony wspomnianą nowelizacją art. 44a ustawy wskazuje, iż wykreślenie zbioru danych z rejestru jest dokonywane, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli:

  1. zaprzestano przetwarzania danych w zarejestrowanym zbiorze,
  2. rejestracji dokonano z naruszeniem prawa.

Zaprzestanie przetwarzania danych w zbiorze może polegać w szczególności na ich fizycznej likwidacji bądź też włączeniu danych przetwarzanych w zbiorze do innego zbioru. Pamiętać przy tym należy, iż chodzi tu o faktyczne i trwałe zakończenie dokonywania jakichkolwiek czynności na danych osobowych.

Administratorzy danych występując do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o wykreślenie zbioru z rejestru zbiorów danych osobowych, często zapominają uzasadnić, na czym polega zaprzestanie przetwarzania danych i co stało się z danymi przetwarzanymi w zbiorze. Utrudnia to prawidłową ocenę zasadności takiego wniosku. W celu ustalenia, czy istotnie można mówić o zaprzestaniu przetwarzania danych, a tym samym zasadne jest złożenie wniosku o wykreślenie zbioru z rejestru, administrator powinien pamiętać o znaczeniu pojęcia przetwarzania danych. Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy przez przetwarzanie danych rozumie się „jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie (…). Często okazuje się bowiem, że administrator nadal faktycznie prowadzi operacje na danych osobowych, np. wyłącznie przechowuje je w celu archiwalnym. Nie można zatem uznać, iż w takiej sytuacji spełniona została przesłanka wykreślenia zbioru z rejestru zbiorów danych osobowych.

Składając wniosek o wykreślenie zbioru danych z rejestru zbiorów danych osobowych administratorzy muszą również pamiętać, iż za dokonanie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, na wniosek administratora danych, czynności urzędowej w postaci wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru zbiorów danych osobowych pobierana jest opłata skarbowa według stawek określonych w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w wysokości 10,00 zł. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wykreślenie do Generalnego Inspektora. Opłata powinna zostać wpłacona w  kasie lub na konto:

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

m. st. Warszawy

ul. Nowogrodzka 43

00-691 Warszawa

Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved