WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

DECYZJE GIODO

INFORMATOR ADMINISTRATORA DANYCH

16 czerwca 2016

0

1243

WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. GIODO umarza postępowania – uzasadniając

     Kryptos24 publikuje nową decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, która dotyczy przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawnie wniosku od Liceum Ogólnokształcącego o ponowne rozpatrzenie sprawy. Poniższa decyzja nakazuje ograniczenie przetwarzania danych, a także wyłączenia go do czasu ponownego zarejestrowania.

Decyzja DRZDO-DEC-719/12/47459

z dnia 2 sierpnia 2012 r.

            Na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 2 i art. 22 w związku z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Liceum Ogólnokształcącego […], o  ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 23 lutego 2012 r. (znak: DRZDO/DEC/-150/12/11713 dot. […]) odmawiającą rejestracji zbioru danych o nazwie „Z”, a także nakazującą ograniczenie przetwarzania danych zgromadzonych w  tym zbiorze wyłącznie do ich przechowywania do czasu zarejestrowania tego zbioru po jego ponownym zgłoszeniu.

umarzam postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie:

            W dniu […] marca 2012 r. do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynął – złożony w ustawowym terminie – wniosek administratora danych, tj. Liceum Ogólnokształcącego […], o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia […] lutego 2012 r. (znak: DRZDO/DEC/-150/12/11713 dot. […]) odmawiającą rejestracji zbioru danych o nazwie „Z”, a także nakazującą ograniczenie przetwarzania danych zgromadzonych w  tym zbiorze wyłącznie do  ich przechowywania do czasu zarejestrowania tego zbioru po jego ponownym zgłoszeniu.

            Składając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy administrator danych zwrócił się „o wydanie decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie rejestracji zbioru danych osobowych o nazwie <Z>”. Administrator danych w uzasadnieniu wniosku stwierdził, iż „w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej zamawiający tworzy zbiór adresów wykonawców, który ma charakter jednorazowy (…), a podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z założenia godzą się na upublicznienie informacji zawierających ich dane osobowe w przypadku udzielenia im zamówienia”. Ponadto z treści nadesłanego wniosku wynikało, iż zdaniem administratora przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej również „ustawą”, nie mają zastosowania do przedsiębiorców w zakresie identyfikującym te podmioty w obrocie gospodarczym.

            W piśmie z dnia […] kwietnia 2012 r. (znak: […]) Generalny Inspektor Ochrony Danych wskazał, iż z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wynika, iż  przepisy o ochronie danych osobowych mają zastosowanie w niniejszej sprawie, a ponadto nie zachodzi żadna z przesłanek określonych w art. 43 ust. 1 ustawy zwalniających administratora  z obowiązku rejestracji ww. zbioru danych osobowych.

     Następnie w dniu […] kwietnia 2012 r. administrator danych ponownie zgłosił do rejestracji zbiór danych osobowych o nazwie „Z”, w trybie art. 44 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, po usunięciu wad, które były powodem odmowy rejestracji. Ponownie zgłoszony do rejestracji zbiór został wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych w dniu […] lipca 2012 r. pod numerem […].

     Na podstawie materiału dowodowego zebranego w sprawie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zważył co następuje.

     Ustawa o ochronie danych osobowych w art. 40 wprowadziła obowiązek zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych przez administratora danych. Stosownie do treści art. 44 ust. 1 ustawy, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, rejestracji zgłoszonego zbioru danych, jeżeli:

  1. nie zostały spełnione wymogi określone w art. 41 ust. 1 ustawy,
  2. przetwarzanie danych naruszałoby zasady określone w art. 23-28 ustawy,
  3. urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych w zbiorze zgłoszonym do rejestracji nie spełniają podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy.

     Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych może ponownie zgłosić zbiór danych do rejestracji po usunięciu wad, które były powodem odmowy rejestracji zbioru. Natomiast w myśl art. 44 ust. 5 ustawy, w razie ponownego zgłoszenia zbioru do rejestracji administrator danych może rozpocząć ich przetwarzanie po zarejestrowaniu zbioru.

     Ponadto na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej również „Kpa”, stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

     Stosownie do treści art. 138 § „Kpa”, organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:

  1. utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
  2. uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo umarza postępowanie odwoławcze.

            Stosownie natomiast do przepisu art. 105 § 1 Kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję
o umorzeniu postępowania.

  Przepis art. 138 § 1 pkt 3 Kpa nie określa przyczyn umorzenia postępowania odwoławczego, stąd do określenia przyczyny bezprzedmiotowości postępowania należy posiłkować się treścią art. 105 Kpa (por. wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 1985 r. SA/Wr 111/85 <ONSA 1985, Nr 1, poz. 21> oraz wyrok NSA z dnia 25 października1988 r. SA/Po 495/88 <nie publ.>). Jak wskazują komentatorzy, bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego ma miejsce, gdy brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty (B. Adamiak, J. Borkowski „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz” Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2000, s. 428).

Z uwagi na fakt, iż będący przedmiotem postępowania zbiór został ponownie zgłoszony do rejestracji, w trybie art. 44 ust. 4 ustawy ochronie danych osobowych, postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie stało bezprzedmiotowe.

Wobec powyższego Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych orzekł, jak w sentencji.

     Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy, w związku z art. 13 § 2, 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

     Treść powyższej decyzji pochodzi z oficjalnej strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved