USUNIĘCIE ZBIORU DANYCH

DECYZJE GIODO

INFORMATOR ADMINISTRATORA DANYCH

17 czerwca 2016

0

1690

USUNIĘCIE ZBIORU DANYCH

Usunięcie zbioru danych – takie słowa otrzymała pewna gmina. Jak to rozumieć? Czy jest to zgodne z prawem?

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, która dotyczy odmówienia rejestracji zbioru danych osobowych oraz nakazująca usunięcie zbioru danych przetwarzanych bez podstawy prawnej, a także ograniczenia przetwarzania w danym zbiorze.      

Decyzja DRZDO-DEC/86/10/2937

      Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2, art. 44 ust. 2 w związku  z art. 18 ust. 1 pkt 6 i art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie rejestracji zbioru danych o nazwie „System Informacji Oświatowej” zgłoszonego do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych przez Gminę:

  • odmawiam Gminie           rejestracji       zbioru             danych           osobowych     o          nazwie „System Informacji Oświatowej”,
  • nakazuję Gminie:
    1. usunięcie ze zbioru danych o nazwie „System Informacji Oświatowej” danych przetwarzanych bez podstawy prawnej, tj. danych dotyczących imion i nazwisk osób, których dane dotyczą,
    2. ograniczenie przetwarzania w zbiorze o nazwie „System Informacji Oświatowej” innych, niż wymienione w pkt 2a) danych osobowych, wyłącznie do ich przechowywania do czasu zarejestrowania tego zbioru po jego ponownym zgłoszeniu.

Uzasadnienie:

      W dniu 1 września 2009 r.do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęło zgłoszenie do rejestracji zbioru danych osobowych o nazwie „System Informacji Oświatowej”, złożone przez administratora danych, tj. Gminę.

      W treści nadesłanego zgłoszenia administrator oświadczył, iż w zbiorze zawierającym dane nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o systemie informacji oświatowej, przetwarza dane  w postaci imion i nazwisk osób, których dane dotyczą.

      Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

     Ustawa o ochronie danych osobowych w art. 40 wprowadziła dla administratora danych obowiązek zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych do rejestracji, z wyjątkiem przypadków zwalniających go z tego obowiązku, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy. 

       Stosownie natomiast do treści art. 44 ust. 1 ustawy, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, rejestracji zgłoszonego zbioru danych, jeżeli: 

  • nie zostały spełnione wymogi określone w art. 41 ust. 1 ustawy,
  • przetwarzanie naruszałoby zasady określone w art. 23-30 ustawy,
  • urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania zbioru danych zgłoszonego do rejestracji nie spełniają podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy.

     W art. 3 ust. 4 ustawy o systemie informacji oświatowej zamieszczone zostało enumeratywne wyliczenie danych osobowych, które mogą być pozyskiwane przez podmioty prowadzące zbiory danych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych. Powyższy przepis nie przewiduje jednak możliwości przetwarzania danych osobowych w postaci imion i nazwisk osób, których dane dotyczą. 

     Wobec faktu, iż wskazany przez administratora w zgłoszeniu zakres danych osobowych wykraczał poza zakres danych wskazany w powołanym wyżej przepisie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych był zobligowany do wydania decyzji odmawiającej rejestracji zbioru danych osobowych o nazwie „System Informacji Oświatowej”.

     Odmawiając rejestracji zbioru danych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nakazał administratorowi usunięcie ze zbioru danych przetwarzanych bez podstawy prawnej,  tj. danych dotyczących imion i nazwisk osób, których dane dotyczą, a ponadto ograniczenie przetwarzania wszystkich innych danych osobowych zgromadzonych w zbiorze o nazwie „System Informacji Oświatowej” wyłącznie do ich przechowywania, do czasu zarejestrowania tego zbioru po jego ponownym zgłoszeniu.

     Nadmieniam, iż administrator, stosownie do treści art. 44 ust. 4 ustawy, może ponownie zgłosić zbiór o nazwie „System Informacji Oświatowej” do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych na obowiązującym wzorze zgłoszenia, po usunięciu wad, które były powodem odmowy rejestracji tego zbioru, tj. po usunięciu z tego zbioru danych przetwarzanych bez podstawy prawnej.

     W tym stanie prawnym i faktycznym, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

     Decyzja jest ostateczna. Stronie, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy oraz art. 127 § 3 Kpa, przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa).

     Treść powyższej decyzji pochodzi z oficjalnej strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved