UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE

DECYZJE GIODO

INFORMATOR ADMINISTRATORA DANYCH

15 czerwca 2016

0

1072

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE

Plaga sytuacji związanych ze szkołą oraz jej zarządem. Udostępnienie danych osobowych w szkole staje się sytuacją codzienną.

Kolejna sytuacja związana z udostępnieniem danych osobowych w szkole. Plaga wynikająca z nieznajomości ustawy o ochronie danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ciągle boryka się z powyższymi sytuacjami. Dowiedz się jak zakończyła się kolejna sprawa przeprowadzona w postępowaniu administracyjnym.

Decyzja DOLiS/DEC – 389/13

     Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., Nr 267 ze zm.), art. 12 pkt 2, art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ze skargi Pana T. S., zam. w W. na udostępnienie jego danych osobowych przez Szkoły […] z siedzibą w W. na rzecz Pani J. W.,

odmawiam uwzględnienia wniosku. 

Uzasadnienie:

     Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pana T. S. zwanego dalej Skarżącym, na udostępnienie przez Szkoły […], z siedzibą w W., zwane dalej Szkołą, jego danych osobowych na rzecz Pani J. W. W treści skargi Skarżący poinformował, iż cyt.: „(…) były pracodawca wydał opinię na mój temat osobie, z którą od 2,5 roku jestem w trakcie rozwodu. Opinia została sporządzona na prośbę tej osoby. Pracodawca (…) zawarł w opinii moje dane osobowe, okres w którym byłem zatrudniony w placówce oraz subiektywne uwagi dotyczące mojego funkcjonowania w pracy (nie mają one nic wspólnego z rzeczywistością (…). Osoba, z którą jestem w trakcie rozwodu, wykorzystała niechęć byłego pracodawcy wobec mojej osoby i zwróciła się do niego z prośbą o wydanie niekorzystnej opinii na mój temat. Opinię tę dołączyła do akt sprawy rozwodowej (…).” Skarżący wniósł o cyt.: „(…) wszczęcie postępowania wobec byłego pracodawcy, który dopuścił się bezprawnego wydania opinii zawierającej moje dane osobowe (…)”

     W toku postępowania administracyjnego Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej Generalnym Inspektorem) ustalił, co następuje.

  1. Pani J. W. pismem z dnia […] listopada 2011 r. zwróciła się do Szkoły o wydanie opinii na temat Skarżącego w celu przedłożenia jej do Sądu Cywilnego w Warszawie. Szkoła wyjaśniła, iż Pani J. W. swoją prośbę uzasadniała trwającym w Sądzie Cywilnym od dwóch lat procesem rozwodowym, jaki miałby doprowadzić do rozwiązania jej związku małżeńskiego.
  2. W wydanej Pani J. W. przez Szkołę opinii z dnia […] listopada 2011 r. zostały zawarte w szczególności dotyczące Skarżącego informacje w zakresie imienia, nazwiska daty urodzenia nr PESEL, okresu zatrudnienia oceny sposobu wykonywania przez niego obowiązków.
  3. Opinia została wniesiona do akt sprawy […] rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy
    z siedzibą w W. W późniejszym terminie pełnomocnik Pani J. W. zawnioskował o jej wycofanie, a sąd przychylił się do tego wniosku.

     Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Generalny Inspektor zważył, co następuje.

     Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm), zwanej dalej ustawą, przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

     Katalog przesłanek dopuszczających przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych określa art. 23 ust. 1 ustawy zgodnie, z którym przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: 1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, 2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, 4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, 5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Każda z przesłanek przetwarzania danych osobowych ustanowionych w art. 23 ust. 1 ustawy ma charakter autonomiczny i niezależny, a zatem przesłanki te są co do zasady równoprawne. Dlatego też spełnienie co najmniej jednej z nich stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.

     W ocenie Generalnego Inspektora u podstaw udostępnienia danych osobowych Skarżącego nie leżała żadna z przesłanek udostępnienia danych z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Nie było jego zgody na takie działanie, brak jest również przepisu prawa, z którego wynikałoby uprawnienie lub obowiązek Szkoły do udostępnienia tych danych. Wskazać w tym miejscu należy, że art. 248 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) stanowi, iż każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera informacje niejawne. Wobec tego, do udostępnienia danych osobowych zawartych w opinii Szkoła byłaby zobligowana dopiero po wydanym zarządzeniu sądu, w którym określony byłby termin i miejsce obowiązku przedstawienia dokumentu. Należy w tym miejscu wskazać, że nie zaistniały też inne przesłanki legalizujące udostępnienie przedmiotowych danych Skarżącego, a w szczególności nie wystąpiła przesłanka zawarta w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy. W ocenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pani J. W. nie wykazała niezbędności pozyskania danych osobowych Skarżącego.

     Fakt, iż działanie Szkoły nie miało podstaw prawnych potwierdza wyłączenie przez sąd ww. opinii z akt toczącej się sprawy rozwodowej. Tym samym postępowanie Szkoły polegające na udostępnieniu danych osobowych Skarżącego w opinii z dnia […] listopada 2011 r. na rzecz Pani J. W. należy uznać za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Jednakże, ponieważ do udostępnienia danych osobowych już doszło nie jest możliwe nakazanie przez Generalnego Inspektora – stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy – przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Należy więc stwierdzić, iż pomimo stwierdzenia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego, Generalny Inspektor może jedynie odmówić uwzględnienia wniosku.

     Jednocześnie wskazać należy, że Generalny Inspektor, korzystając z uprawnienia określonego w art. 19a ust. 1 ustawy, w odrębnym wystąpieniu zwrócił się do Szkoły o podjęcie działań mających na celu uniknięcie podobnych nieprawidłowości w przyszłości.

     W takim stanie prawnym i faktycznym, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął jak na wstępie.

     Stronie, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, w związku z art. 127 § 3 i art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, przysługuje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, prawo złożenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa).

Treść powyższej decyzji pochodzi z oficjalnej strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Program dla ABI

Tagi:

Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved