Najnowsze

REJESTRACJA ABI W GIODO

Czy administrator danych osobowych musi zgłosić ABI w GIODO?

    Jeżeli administrator danych skorzysta z przysługującego mu uprawnienia i powoła administratora bezpieczeństwa informacji, zgodnie z art. 46b ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (zwanej dalej ustawą), ma 30 dni od dnia powołania ABI na zgłoszenie faktu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi.

      Jeśli wolą administratora danych jest, aby dotychczasowy ABI pełnił tę funkcję po zmianie przepisów u.o.d.o., niezbędne jest spełnianie wszystkich warunków przewidzianych mocą art. 36a ust. 5, 7 i 8 ustawy. Administrator Bezpieczeństwa Informacji wyznaczony przed dniem 1 stycznia 2015 r. powinien zostać zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi do dnia 30 czerwca 2015 r. Jeżeli administrator danych zaniecha zgłoszenia dotychczasowego ABI do rejestracji, po 30 czerwca 2015 r. przestaje on pełnić tę funkcję, a zadania ABI określone w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy (z wyłączeniem obowiązku sporządzania sprawozdania) zobowiązany jest wykonywać administrator danych, który ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

    ABI zgłoszeni do rejestracji GIODO będą wpisywani do ogólnokrajowego, jawnego rejestru (art. 46c ustawy). Administrator danych, który zgłosi ABI do rejestracji zobowiązany jest zgłaszać Generalnemu Inspektorowi każdą zmianę informacji objętych zgłoszeniem powołania ABI w terminie 14 dni, a także jego odwołanie w terminie 30 dni, odpowiednio od dnia dokonania zmiany lub odwołania.

      Zgłoszenia powołania ABI do rejestracji Generalnemu Inspektorowi oraz zgłoszenia odwołania ABI należy dokonać przy użyciu wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji, które stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r.(Dz. U. z 2014 r., poz. 1934). Wzór zgłoszenia powołania może być także wykorzystany do zgłoszenia zmian w tym rejestrze.

Program dla ABI

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved