SPŁATA POŻYCZKI W BANKU – ZALEGŁOŚCI

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

23 sierpnia 2016

0

1290

SPŁATA POŻYCZKI W BANKU

Spłata pożyczki w banku. Czy mimo, iż w spłacie pożyczki udzielonej przez bank dopuściłem się zwłoki powyżej 60 dni, mogę żądać, aby zaraz po całkowitym uregulowaniu zobowiązań, moje dane osobowe zostały usunięte z Biura Informacji Kredytowej (BIK S.A.)?

   Nie, gdyż przepisy Prawa bankowego uprawniają BIK S.A. do przetwarzania danych osób fizycznych – kredytobiorców, pożyczkobiorców, nawet po całkowitym wykonaniu przez nich zaciągniętego zobowiązania.

Uzasadnienie:

    Aktem prawnym zawierającym szczegółowe regulacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych klientów banków jest przede wszystkim ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

    Zgodnie z art. 105a ust. 3 Prawa bankowego banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 (jak np. BIK S.A.), mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą. Ale muszą być spełnione wskazane w tej ustawie warunki. Mianowicie jeśli osoba ta (kredytobiorca, pożyczkobiorca) nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem, oraz po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody.

      W związku z powyższym należy uznać, że, o ile nastąpiła zwłoka w spłacie zobowiązania wynosząca powyżej 60 dni, to nie ma podstaw do zakwestionowania legalności przetwarzania przez BIK S.A. danych osobowych pożyczkobiorcy. I fakt uregulowania zaciągniętego zobowiązania nie ma wpływu na dopuszczalność przetwarzania danych kredytobiorcy przez BIK S.A.

Więcej na: Program dla ABI i ADO 

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved