SKARGA REFERENTA PRZECIWKO DYREKTOROWI SZKOŁY

DECYZJE GIODO

INFORMATOR ADMINISTRATORA DANYCH

13 czerwca 2016

0

1605

Skarga referenta

Jak zakończyła się skarga referenta przeciwko dyrektorowi szkoły? Czy ADO przekroczył upoważnienia oraz złamał przepisy dotyczące ochrony danych osobowych?

     Poniższa decyzja dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie skargi pewnej obywatelki, pracującej w szkole – za udostępnienie danych osobowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej osobie nieupoważnionej. Uwzględniono następujące fakty: Skarżąca była zatrudniona w szkole od lipca 2010 roku do marca 2012, okres, który dotyczy skargi – zwolnienie lekarskie, pełniła stanowisko referenta oraz posiadała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Pracownica wniosła o ukaranie dyrektora poprzez wpłatę określonej sumy na dowolnie wybrane hospicjum oraz zobowiązanie do przeszkolenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Decyzja DOLiS/DEC-789/14/61757,61758,61760

      Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 12 pkt 2, art. 22 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pani H.K., na udostępnienie jej danych osobowych przez Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ł. osobie nieupoważnionej,

Odmawiam uwzględnienia wniosku.

Uzasadnienie:

     Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pani H.K., zwanej dalej Skarżącą, na udostępnienie jej danych osobowych przez Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ł., zwanego dalej Dyrektorem, osobie nieupoważnionej.

     W treści skargi Skarżąca wskazała, cyt.: „(…) wnoszę [Skarżąca] skargę na dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ł., gdyż dopuścił się (…) rażącego zaniedbania obowiązku dostarczenia mi drogą służbową (list polecony) zaświadczenia o przychodach za rok 2012 (…) Pani dyrektor B.C. przekazała moje [Skarżącej] zaświadczenie pielęgniarce E.R., aby mi [Skarżącej] je oddała. Nigdy nie upoważniałam [Skarżąca] tej osoby do odbioru moich [Skarżącej] dokumentów”. Ponadto Skarżąca wskazała, iż dokument ten został jej dostarczony cyt.: „(…) w przezroczystej folii tzw. »koszulce«. Zbulwersowana [Skarżąca] tą sytuacją zadzwoniłam [Skarżąca] następnego dnia do szkoły. Pani dyrektor wyparła się faktu i zrzuciła winę na sekretarkę J.K.”.

     W związku z powyższym Skarżąca wniosła o cyt.: „(…) wnoszę [Skarżąca] o ukaranie dyrektora poprzez wpłatę określonej sumy na dowolnie wybrane hospicjum oraz zobowiązanie do przeszkolenia w zakresie Ustawy o ochronie danych osobowych”.

     W toku postępowania przeprowadzonego w niniejszej sprawie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny.

  • Skarżąca była zatrudniona w Szkole od […] lipca 2010 r. W dniu […] marca 2012 r. umowa
    o pracę ze Skarżącą została rozwiązana za wypowiedzeniem (karta nr 24 akt niniejszego postępowania).
  • W okresie, którego dotyczy skarga, Skarżąca przebywała na zwolnieniu lekarskim.
  • Do zakresu obowiązków Pani J.K., zatrudnionej na stanowisku samodzielnego referenta, należało m. in. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji kadrowo-płacowej. Jak wskazał Dyrektor w swoich wyjaśnieniach, J.K., poprosiła Panią E.R. o przekazanie zaświadczenia o dochodach Skarżącej, z uwagi na stan zdrowia. Jednocześnie z uwagi na stanowisko służbowe, Pani J.K. posiadała wiedzę, iż Pani E.R. posiada stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz, że podpisała ona zobowiązanie, iż nie będzie ujawniać wiadomości, z którymi zapoznała się w trakcie wykonywania czynności służbowych (karta nr 19 akt niniejszego postępowania).
  • Zarówno E.R., jak i J.K. posiadają stosowane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, które obowiązują na okres ich zatrudnienia w Szkole (karty nr 14 i 15 akt niniejszego postępowania).
  • Odnosząc się do zarzutu Skarżącej dotyczącej sposobu doręczenia zaświadczenia o dochodach Dyrektor poinformował, iż cyt.: „Pani J.K. oraz Pani E.R. uważają, że deklaracja PIT-11 była w kopercie, a nie w przejrzystej koszulce”. Ponadto Dyrektor dołączył oświadczenie Pani E.R. na okoliczność sposobu doręczenia Skarżącej ww. zaświadczenia, z którego wynika,
    iż otrzymała ona deklarację PIT-11 w kopercie (karta nr 16 akt niniejszego postępowania).

     Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

     Na wstępie należy wskazać, że ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dalej także jako ustawa, określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych (art. 2 ust. 1 ustawy). Wskazać należy, że stosownie do brzmienia art. 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, pod pojęciem przetwarzania danych rozumieć należy jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Ustawa o ochronie danych osobowych określa obowiązki administratora danych, do których należy przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem przesłanek określonych w ustawie. Przepisem uprawniającym administratorów danych do przetwarzania danych osób fizycznych, w tym ich udostępniania, jest art. 23 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełniona jest jedna z przesłanek taksatywnie wskazanych w tym przepisie. Stosownie do treści powołanego przepisu, przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych (pkt 1), jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (pkt 2), jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 3), jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (pkt 4), jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (pkt 5).

     Ponadto należy wskazać, że art. 94 pkt 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21 poz. 94) stanowi, że pracodawca jest obowiązany w szczególności prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Tryb przetwarzania danych osobowych pracowników gromadzonych w aktach osobowych został uregulowany w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r., Nr 62, poz. 286 z późn. zm.). Stosownie do treści § 6 ww. aktu prawnego celem prowadzenia akt osobowych pracowników jest gromadzenie dokumentów dotyczących ubiegania się o zatrudnienie, nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia oraz związanych z ustaniem zatrudnienia. W sytuacji zaś ustania stosunku pracy, dalsze przetwarzanie danych osobowych pracownika, zgromadzonych w aktach osobowych, odbywa się w celach archiwalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r.
Nr 123, poz. 698).

     W świetle powyższego, należy stwierdzić, że Szkoła aktualnie przetwarza dane osobowe Skarżącej, jako byłego pracownika, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

     Odnosząc się do zarzutu Skarżącej dotyczącego doręczenia jej deklaracji PIT-11 przez Panią E.R., wskazać należy, iż w niniejszej sprawie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie dysponuje dowodami na potwierdzenie, iż przedmiotowa sytuacja rzeczywiście miała miejsce. Skarżąca oparła skargę na własnym przekonaniu nie przedstawiła dowodów na poparcie przedmiotowego zarzutu. Jak natomiast wynika z wyjaśnień Dyrektora Szkoły, sytuacja taka nie miała miejsca. Ponadto Pani E.R. posiadała stosowne upoważnienie do przetwarzania danych, o którym mowa w art. 37 ustawy, który stanowi, iż do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Dyrektor wskazał również, iż cyt.: „W jednostce, którą kieruję opracowane zostały procedury bezpieczeństwa, wydane zostały stosowne upoważnienia oraz zakresy czynności dla administratora”.

     Niezależnie od powyższego wskazać należy, że jeżeli w opinii Skarżącej Szkoła poprzez swoje działania naruszyła jej dobra osobiste, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, które pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach, Skarżąca ma prawo wniesienia powództwa cywilnego do właściwego miejscowo sądu powszechnego o zadośćuczynienie za doznane krzywdy. W tym zakresie zastosowanie mają także przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101).

     Ze względu na powyższe Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął jak w sentencji.

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 129 § 2 w zw. z art. 127 § 3 Kpa, strona niezadowolona z niniejszej decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, może zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro GIODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

      Treść powyższej decyzji pochodzi z oficjalnej strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved