FIRMA ZEWNĘTRZNA. SKARGA CZŁONKA SPÓŁDZIELNI

GIODO-HOME

WYMAGANA DOKUMENTACJA

20 maja 2016

0

1592

firma zewnętrzna

Usługa obca firmy zewnętrznej – informować lokatorów, czy też nie?

     W jakim zakresie podawać dane firmy zewnętrznej do publicznej wiadomości? Firma zewnętrzna, a spółdzielnia mieszkaniowa. Czy informować lokatorów w sposób szeroki o wykonanej lub zamierzonej usłudze z kosztorysem i danymi właścicieli firmy, czy też przedstawiać ograniczone informacje?

      Często się zdarza, że spółdzielnia mieszkaniowa korzysta z usług firmy zewnętrznej. Co w takim przypadku zrobić?

W związku z tym rodzi się problem, który często rozpala głowy członków i nie członków spółdzielni. Ta kwestia jest często roztrząsana przez prezesów spółdzielni mieszkaniowych i organy statutowe spółdzielni w całym kraju. Jak się zachować? Czy o fakcie usługi firmy zewnętrznej należy informować czy nie informować lokatorów? W jakim zakresie podawać dane firmy zewnętrznej do publicznej wiadomości? Czy wystarczy powiadomić lokatorów o samym fakcie wykonania zleconego zadania bądź usługi? Czy też trzeba zapoznać członków spółdzielni z pełnymi danymi osób decyzyjnych danej firmy z dokładną specyfikacją wykonanych czynności oraz kosztorysem prac?

      Biorąc pod uwagę Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1882) i stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, na postawione pytania należy odpowiedzieć:

TAK

      Tak, ale pod pewnymi warunkami.

Spółdzielnia mieszkaniowa nie musi obligatoryjnie informować ogółu członków o szczegółach realizacji usługi przez firmę zewnętrzną, ale każdy członek Spółdzielni na mocy art. 18 ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz. U. Z 1982 r. Nr 30, poz. 210) oraz art. 81.1 (Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) ma prawo zaznajamiać się z umowami zawartymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

      Co więcej – ma prawo do otrzymania odpisu faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi. Spółdzielnia może jednak utajnić dane, jeżeli wnioskodawca nierzetelnie uzasadni konieczność wglądu w te dokumenty bądź narazi na szwank interes Spółdzielni bądź prawa osób trzecich (firm). Trzeba podkreślić, że Ustawa o Ochronie Danych Osobowych nie dotyczy firm, które po rejestracji w KRS są powszechnie znane. Stąd nie ma potrzeby utajniania danych, które z natury są ogólnie dostępne.

Podstawa prawna:

1.) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. z 1982 r. Nr 30, poz. 210),

2.) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.).

Przywołajmy stosowne zapisy:

Art. 18. (Ustawa prawo spółdzielcze)

§ 2. Członek spółdzielni ma prawo:

pkt.3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) – patrz poniżej.

§ 3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.)

Rozdział 11

Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej

Art. 81.

1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

3. Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.

      Władze spółdzielni mieszkaniowej przy rozstrzygnięciu problemu informowania o pełnych lub szczątkowych danych na temat usługi firmy zewnętrznej lokatorów powinny kierować się przepisami prawa, ale także zdrowym rozsądkiem i wyczuciem sytuacji. Jeżeli firma zewnętrzna nie ma nic przeciwko takiej decyzji, dba o jawność i transparentność swoich przedsięwzięć – podobnie jak prezes i organy kolegialne spółdzielni – nic nie stoi na przeszkodzie, aby informacje miały charakter szeroki i powszechny. Natomiast mamy do czynienia ze zwyczajnym pieniactwem, złośliwością i szkodzeniem interesom spółdzielni oraz właścicielom firm zewnętrznych, należy podjąć decyzję o ograniczeniu podawanych danych.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved