SKARGA CZŁONKA SPÓŁDZIELNI

CIEKAWOSTKI

GIODO-HOME

PODSTAWY

19 maja 2016

0

1586

skarga członka spółdzielni

Czy członek spółdzielni ma prawo złożyć skargę? 

        Sytuacja, która się zdarzyła naprawdę. Wpłynęła skarga członka spółdzielni na głosowanie podczas walnego zgromadzenia członków spółdzielni, że odbywało się nieprawidłowo. Skarga wpłynęła konkretnie na prowadzącego (sekretarza), została złożona w formie pisemnej. Prowadzący (sekretarz) nie sprawdzając podpisał protokół, a następnie został on opublikowany w serwisie, do którego mają dostęp tylko członkowie. Gdy prowadzący (sekretarz) zorientował się, że skarga dotyczyła jego osoby, zażądał usunięcia jego danych, a jest to raczej niemożliwe, bo protokół jest jawny dla członków, a samo pismo skarżące stało się załącznikiem do protokołu. Teraz prowadzący (sekretarz) straszy wytoczeniem sprawy sądowej przeciwko naruszeniu dóbr osobistych.

     W świetle przedstawionej sytuacji, członek spółdzielni miał prawo złożenia skargi na nieprawidłowości podczas walnego zgromadzenia.
I protokół z posiedzenia walnego zgromadzenia, i skarga znalazły się w serwisie dostępnym tylko dla członków spółdzielni. A zatem zachowano prawo do wglądu w sprawy spółdzielni wyłącznie przez uprawnionych członków. Prowadzący (sekretarz) walnego zgromadzenia to członek spółdzielni, który pełnił funkcję publiczną, dlatego informacje na jego temat podlegają Ustawie o dostępie do informacji publicznej. Prowadzący (sekretarz) wykazał się skrajną niefrasobliwością podpisując dokumenty nie czytając ich. Tym samym wydał na siebie „wyrok” w postaci zgody na upublicznienie dokumentu z popełnionym przez siebie błędem. Zainteresowany „naruszył swoje dobra osobiste” na własne życzenie. Sprawa powinna zostać rozstrzygnięta przez statutowe organy spółdzielni poprzez przegłosowane aneksy lub sprostowania. Uszczegółowienie pracy walnego zgromadzenia powinno się znaleźć w Statucie spółdzielni. Członek spółdzielni ma prawo złożyć skargę. Skarga członka spółdzielni jest zasadna.

Przywołajmy stosowne przepisy prawa.

Art. 18. Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1982 r. Nr 30, poz. 210) mówi wyraźnie:

§ 1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.

§ 2. Członek spółdzielni ma prawo:

1) uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej;

4) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności;

§ 4. Członkowi spółdzielni przysługują również inne prawa określone w ustawie lub w statucie.

Art. 41. [Uchwały walnego zgromadzenia]

§ 1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określonych w statucie.

§ 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej.

§ 3. Z obrad walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz przez inne osoby wskazane w statucie.

§ 4. Protokoły są jawne dla członków spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 5. Protokoły przechowuje zarząd spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

Art. 42.[Zaskarżanie uchwał]

§ 1. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

§ 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

§ 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

§ 4. Każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

Warto przywołać odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury – z upoważnienia ministra – na zapytanie nr 10276 w sprawie funkcjonowania walnego zgromadzenia w spółdzielniach mieszkaniowych:

Szanowny Panie Marszałku!

      Odpowiadając na zapytanie pana posła Artura Górskiego, nr SPS-024-10276/11, w sprawie funkcjonowania walnego zgromadzenia w spółdzielniach mieszkaniowych, uprzejmie informuję, co następuje.

1. Z uwagi na brak uprawnień do żądania od spółdzielni mieszkaniowych przekazywania w sposób ciągły bieżących informacji dotyczących funkcjonowania spółdzielni nie posiadam danych dotyczących działań zmierzających do zmiany statutów spółdzielni warszawskich.

2. Do Ministerstwa Infrastruktury nie wpłynęła jak dotąd żadna skarga na SM Wyżyny w przedmiotowej sprawie.

Natomiast na SM Przy Metrze wpłynęło wiele skarg, w tym również w sprawie zwołania zebrania przedstawicieli, zamiast walnego zgromadzenia. W marcu br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wszczął z urzędu postępowanie przymuszające wobec tej spółdzielni i wezwał zarząd do złożenia do akt rejestrowych m.in. uchwał w sprawie zmiany statutu.

3. Minister infrastruktury nie posiada prawnych możliwości wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do rady nadzorczej i zarządu spółdzielni mieszkaniowej. Konsekwencje takie w postaci odwołania członka rady może bowiem wyciągnąć statutowy organ spółdzielni, który go wybrał – na mocy art. 45 § 5 Prawa spółdzielczego. Członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera zaś i odwołuje, stosownie do postanowień statutu, rada lub walne zgromadzenie – stosownie do art. 49 § 2 ww. ustawy. Przepisy Prawa spółdzielczego przewidują również odpowiedzialność karną członków organów statutowych spółdzielni w przypadkach określonych w art. 267a-267d, np. w razie działania na szkodę spółdzielni.

Wykorzystanie przedstawionych instrumentów prawnych zależy wyłącznie od woli członków danej spółdzielni.

4. Minister infrastruktury nie posiada uprawnień do podejmowania interwencji w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu nakłonienia sądu rejestrowego do zastosowania środków dyscyplinujących zarząd spółdzielni w sprawie dokonania zmian statutu.

                                                                                                                                    Podsekretarz stanu

                                                                                                                                                       Piotr Styczeń

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved