SIO A DANE NAUCZYCIELI

GIODO-HOME

SZKOŁY

19 marca 2016

0

1486

SIO

Czy dane nauczycieli w SIO są bezpieczne?

      SIO. Zło konieczne czy pożyteczna baza danych? Przekleństwo szkół czy doskonałe narzędzie pracy? SIO. Czy dane nauczycieli w SIO są bezpieczne? System Informacji Oświatowej (SIO) to polski, elektroniczny system baz danych służący do gromadzenia informacji  utworzony na podstawie: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz U. z 2015 r. Nr 0, poz. 45), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. Z 2012 r. Nr 0, poz. 957).

SIO       Celem Systemu Informacji Oświatowej jest uzyskiwanie danych niezbędnych do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych. Szczegółowe wytyczne odnośnie zakresu zbieranych informacji, momentów ich przekazywania oraz wzorów dokumentacji są ustalone w przywołanym wyżej rozporządzeniu. Każda szkoła lub placówka oświatowa musi przesłać dane dotyczące m.in. ilości uczniów, nauczycieli, majątku szkoły i jej wydatków. Do wprowadzania informacji do komputera jest wykorzystywana aplikacja SIO. Następnie dane te są eksportowane i przekazywane do jednostki prowadzącej lub rejestrującej, następnie do kuratoriów oświaty i na koniec do MEN. W kwietniu 2012 r. została udostępniona zmodernizowana wersja aplikacji SIO. W przeciwieństwie do poprzedniej wersji w nowej aplikacji dane zbierane są online. Każdy użytkownik systemu ma ustawowy obowiązek wprowadzania danych w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. W kwietniu 2013 r. projekt modernizacji wersji SIO został zakończony niepowodzeniem. Nie udało się wprowadzić większości założonych funkcjonalności, a ukończona część oprogramowania zawiera dużą liczbę błędów. W związku z tym podjęto decyzję o przedłużeniu funkcjonowania dotychczasowego „starego” SIO o kolejne 3 lata i nowelizacji odpowiednich przepisów. Wielu nauczycieli obawia się, że ich dane w SIO nie są należycie chronione. A tak w ogóle, to po co ich tam aż tyle? Czy dane nauczycieli w SIO są bezpieczne?
     Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w korespondencji z MENiS i niektórymi jednostkami samorządu terytorialnego uznało, że zbiory danych dotyczące nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463), są zbiorami zawierającymi dane osobowe.
W związku z powyższym administratorzy baz danych oświatowych obejmujących te zbiory danych powinni zgłaszać zbiory tych danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 40 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).            Obowiązek ten nie dotyczy jedynie administratorów prowadzących zbiory wymienione w art. 43 ust. 1 powołanej Ustawy. Do niektórych administratorów baz danych oświatowych zastosowanie ma art. 43 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, na mocy którego z obowiązku rejestracji zwolnieni są m.in. administratorzy danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich i świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych. W praktyce oznacza to, że do rejestracji zbiorów danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych obowiązane są podmioty wymienione w art. 4 ustawy o systemie informacji oświatowej scalające dane w tym zakresie z baz danych oświatowych szkół i placówek oświatowych, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych, właściwych ministrów oraz jednostek organizacyjnych systemu pomocy społecznej i sprawiedliwości zatrudniających nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych. W szczególności dotyczy to: jednostek samorządu terytorialnego, kuratorów oświaty, właściwych ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

        Czy zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych jest gromadzenie takich danych o nauczycielach jak ich imię, nazwisko czy adres zamieszkania w zbiorze danych o nauczycielach utworzonym na podstawie ustawy o systemie informacji oświatowej. Czy dane, które znajdą się w takiej bazie są bezpieczne? Proszę być spokojnym. Gromadzenie takich danych osobowych o nauczycielach przez podmioty prowadzące bazy danych oświatowych odbywa się w oparciu o przepisy prawa i tym samym jest spełniona podstawa do przetwarzania danych z ustawy o ochronie danych osobowych. Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych legalność przetwarzania takich danych, jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, uzależniona jest od spełnienia przez administratora danych jednej z przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 tej ustawy. Gromadzenie danych osobowych, jako jedna z form przetwarzania, jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy).

     Tym samym ustawa o ochronie danych osobowych odsyła do przepisów szczególnych, regulujących działalność określonych podmiotów i instytucji, wskazujących w jakich przypadkach i w jakim zakresie mogą one przetwarzać, w tym udostępniać dane osobowe. Zakres danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych gromadzonych w związku z utworzeniem systemu informacji oświatowej określa art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej Zgodnie z tym przepisem, zbiór danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych zawiera następujące informacje: numer PESEL, płeć, rok urodzenia, formę i wymiar zatrudnienia, stopień awansu zawodowego, wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, a także informacje o formie kształcenia i doskonalenia, sprawowanych funkcjach i zajmowanych stanowiskach, rodzajach prowadzonych zajęć albo przyczynach nie prowadzenia zajęć, stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników, wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

       Tym sposobem ustanowiona została podstawa do pozyskiwania we wskazanym wyżej zakresie danych osobowych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych przez określone w przepisach powołanej ustawy podmioty prowadzące bazy danych oświatowych. Uprawnieniu do pozyskiwania tych danych przez wskazane wyżej podmioty odpowiada bezwzględny obowiązek osoby, której dane dotyczą, do ich udostępnienia. W takim przypadku gromadzenie danych osobowych przez podmioty prowadzące bazy danych oświatowych znajduje uzasadnienie w 23 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych i z uwagi na to nie może być uznane za niezgodne z jej przepisami. Przewidziana w ustawie o systemie informacji oświatowej konstrukcja prawna uprawnienia określonych w niej podmiotów do gromadzenia danych osobowych nauczycieli i odpowiadającego mu obowiązku do ich udostępnienia wyklucza możliwość uzależnienia udostępnienia wymienionych w jej art. 3 ust. 4 pkt 1 danych od wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Odnosząc się natomiast do kwestii zabezpieczenia danych osobowych, należy zwrócić uwagę na treść art. 12 ustawy o systemie informacji oświatowej, który stanowi, iż „Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są obowiązane do stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.”

      Szanowni Państwo – Nauczyciele i Wychowawcy. Proszę być spokojnym. Gromadzenie Państwa danych w SIO jest legalne i bezpieczne.

 Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved