REJESTRACJA ZBIORU PRZEZ PRZEDSZKOLE

DECYZJE GIODO

INFORMATOR ADMINISTRATORA DANYCH

16 czerwca 2016

0

1078

REJESTRACJA ZBIORU PRZEZ PRZEDSZKOLE

Rejestracja zbioru przez przedszkole. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma pełne ręce pracy – kolejna decyzja.

Poniższa decyzja znajdująca się na stornie Agencji Bezpieczeństwa Danych Osobowych sp. z o.o., dotyczy przeprowadzenia postępowania w sprawie rejestracji zbioru danych zgłoszonego do rejestracji GIODO przez przedszkole.

Decyzja DRZDO-DEC/166/12/12987

z dnia  28 lutego 2012 r.

     Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 2 i art. 22 w związku z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie rejestracji zbioru danych o nazwie „K” zgłoszonego do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych przez PRZEDSZKOLE W S.

umarzam postępowanie w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie:

     W dniu […] czerwca 2011 r. r. do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęło zgłoszenie do rejestracji zbioru danych osobowych o nazwie „K”, złożone przez PRZEDSZKOLE W S.

     W toku prowadzonego postępowania rejestracyjnego Wnioskodawca pismem z dnia […] lutego 2012 r. poinformował, że przedmiotowy zbiór danych został zgłoszony omyłkowo.

     Zgodnie bowiem z art. 14b w związku z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) kontrolowanie spełnienia obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko w wieku 5 lat należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

     Wobec powyższego Wnioskodawca poinformował ponadto, że wskazany powyżej zbiór został przekazany dyrektorowi Szkoły Podstawowej w S.

     Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

     Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, w art. 40 ustawy wprowadziła obowiązek zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych przez administratora danych. W rozumieniu ustawy, zbiór danych to „każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie” (art. 7 pkt 1 ustawy), natomiast zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy, przez administratora danych rozumie się „organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę (…) decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych”.

     Stosownie do przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Z powołanego przepisu wynika zatem, że postępowanie administracyjne nie może toczyć się w sytuacji, gdy w jego toku przestał istnieć jego przedmiot, bądź też przedmiot ten nie istniał już przed wszczęciem tego postępowania. Jak wskazują komentatorzy, bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, ma miejsce, gdy brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty (B. Adamiak, J. Borkowski „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz” Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2000, s. 428). W związku z powyższym ustalenie przez organ publiczny istnienia przesłanki, o której mowa w art. 105 § 1 Kpa zobowiązuje go, jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie, do umorzenia postępowania, nie ma bowiem wówczas podstaw do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty. Dalsze prowadzenie postępowania w takim przypadku stanowiłoby o jego wadliwości, mającej istotny wpływ na wynik sprawy (np. wyrok NSA z dnia 11 stycznia 1994 r., SA/Wr 31/93).

     Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz powołane powyżej uregulowania prawne stwierdzić należy, iż postępowanie w sprawie zgłoszenia do rejestracji zbioru danych osobowych o nazwie „K”, stało się bezprzedmiotowe, i w konsekwencji konieczne jest, na podstawie art. 105 § 1 Kpa, wydanie decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie.

     Wobec powyższego Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych orzekł, jak w sentencji.

     Stronie, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 127 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego, przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

     Treść powyższej decyzji pochodzi z oficjalnej strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved