Czy Rada Nadzorcza ma prawo wglądu w zadłużenie członka?

ABI INFORMATOR

INFORMATOR ADMINISTRATORA DANYCH

POWIERZENIE DANYCH

16 marca 2016

0

1373

rada nadzorcza

Członek rady nadzorczej – wgląd w rejestr członków oraz ich zadłużenie 

      Członkowie Rady Nadzorczej posiadają szereg uprawnień i kompetencji. Rada Nadzorcza zgodnie z prawem spółdzielczym kontroluje i nadzoruje działalność spółdzielni między innymi poprzez badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, dokonywanie ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań oraz rozpatruje skargi na działalność zarządu.  Czy członek Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej ma prawo wglądu w rejestr członków i ich zadłużenie?

rada nadzorcza

Czy członek Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej ma prawo wglądu w rejestr członków i ich zadłużenie?

           Członkowie Rady Nadzorczej posiadają szereg uprawnień i kompetencji. Rada Nadzorcza zgodnie z prawem spółdzielczym kontroluje i nadzoruje działalność spółdzielni między innymi poprzez badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, dokonywanie ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań oraz rozpatruje skargi na działalność zarządu. W statucie można nadać radzie nadzorczej jeszcze inne uprawnienia, w tym wyboru zarządu i odwołania jego członków. Zatem rada nadzorcza jest powołana głównie do kontroli poczynań spółdzielni, a ze swoich działań tłumaczy się walnemu zgromadzeniu. Składa mu sprawozdania zawierające w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.

     Czy członek Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej ma prawo wglądu w rejestr członków i ich zadłużenie? Tak, ponieważ jest uprawnionym przedstawicielem Spółdzielni, Ustawa o prawie spółdzielczym (Dz.U. z 1982 r., Nr 30, poz. 210) pozwala członkom Rady na weryfikowanie kwestii związanych z kondycją finansową spółdzielni, a ponadto może o tym decydować stosowny zapis w Statucie.

       Oczywiście taki wgląd powinien zawierać wszelkie obostrzenia wynikające z ochrony danych osobowych np. celowość, legalność i zakres przetwarzania danych osobowych. Art. 30 przywoływanej Ustawy o prawie spółdzielczym mówi, że Zarząd spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także inne dane przewidziane w statucie. Członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

       Kontynuujemy nasze rozważania czy członek Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej ma prawo wglądu w rejestr członków i ich zadłużenie? W uzasadnieniu przywołajmy artykuły rozdziału 2 Ustawy o prawie spółdzielczym, poświęcony właśnie Radzie Nadzorczej. Art. 44. Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. W paragrafie 2 można przeczytać, iż do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

Przywołajmy art 46. § 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;

2) nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez: a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków, c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków;

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;

4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;

5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;

6) rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;

7) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;

8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.

       Za art 46.  §2.  Statut może zastrzec do zakresu działania Rady jeszcze inne uprawnienia. Statut może również przekazać do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowanie uchwał we wszystkich lub niektórych sprawach wymienionych w § 1 pkt 1, 3 oraz 5; w takim wypadku statut może przyjąć dla Rady Nadzorczej nazwę komisji rewizyjnej. § 3. Statut może przewidywać wybór przez Radę jej prezydium z zadaniem organizowania pracy rady. § 4. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.

    Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podziela opinię, że członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu nie tylko w rejestr członków spółdzielni, ale także ich zadłużenie. Wynika to z ustawowych uprawnień Rady Nadzorczej jako ciała nadzorującego i kontrolującego pracę spółdzielni mieszkaniowej, zwłaszcza w sprawach finansowych. A zadłużenie członków spółdzielni jest wspólną sprawą wszystkich członków.

Program dla ABI

Tagi:

Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved