PUBLIKACJA TREŚCI WYROKÓW

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

27 lipca 2016

0

1617

publikacja treści wyroków

Publikacja treści wyroków dot. konkretnych osób

Na jakich zasadach odbywa się publikowanie treści wyroków i jakie dane osobowe może zawierać treść opublikowanego wyroku?

      Zgodnie z  art. 50 polskiego kodeksu karnego z 1997 roku „sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób,
jeżeli uzna to za celowe, w szczególności ze względu na społeczne oddziaływanie skazania, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego .”

      Omawiany środek karny nie powinien służyć jedynie indywidualnym i ogólnym celom prewencyjnym. Jest on przede wszystkim stworzony w celu ochrony interesów pokrzywdzonego. Z tego względu publikowanie wyroków ze względu na na społeczne oddziaływanie kary często prowadzi do naruszenia zasady równości wobec prawa. W konsekwencji kodeks przewiduje podanie wyroku skazującego do publicznej wiadomości w sposób przez siebie określony w wypadkach przewidzianych w ustawie.

      Z treści artykułu 50 k.k. wynika, że sąd jest uprawniony do podania wyroku do publicznej wiadomości w wybrany sposób, jeżeli jego działanie ma charakter celowy oddziałujący na społeczeństwo i jeśli nie na rusza to interesu pokrzywdzonego. Przepis ten wskazuje na dwie okoliczności, w których sąd może pozytywnie pozytywnie rozpatrzyć wniosek o orzeczenie środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości :
– konkretny, celowy charakter orzeczenia środka karnego, w szczególności odwołujący się do społecznego oddziaływania skazania,

     – nienaruszalność interesu pokrzywdzonego.

     Wymierzając środek karny podania wyroku do publicznej wiadomości sąd winien zwrócić uwagę, że jest to środek karny o charakterze represyjno-prewencyjnym. Niektóre przypadki wskazują, że jest to
środek niejednokrotnie bardziej dotkliwy niż np. kara grzywny.
Z tego też względu, omawiany środek karny stanowi praktyczne narzędzie mające prewencyjne oddziaływanie i musi być przedmiotem szczególnie wnikliwej uwagi.

     Nie istnieje określony katalog przestępstw, w przypadku których sąd niejako powinien w sposób obligatoryjny wymierzyć środek karny w postaci publicznego ogłoszenia wyroku. Jednakże pewne rodzaje przestępstw niejako obligują do zastosowania omawianego środka karnego.

     Pierwszą grupę przestępstw karanych w/w środkiem są przestępstwa i wykroczenia podatkowe.

     „Podanie do publicznej wiadomości faktu skazania za przestępstwo podatkowe spełniać może niewątpliwie funkcję represyjno-prewencyjną w stosunku do sprawcy będącego podmiotem gospodarczym, a nawet zwiększać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. W warunkach gospodarki rynkowej fakt skazania za przestępstwo podatkowe i publiczne ujawnienie tego faktu może zmniejszyć wiarygodność podmiotu gospodarczego (przedsiębiorcy), a tym samym utrudniać mu prowadzenie działalności gospodarczej” .

     Następnym typem przestępstw, w których przypadku stosuję się środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości są czyny zabronione z art. 178 K.K. Stosując środek karny podania wyroku do informacji publicznej w w/w sytuacji
należy zwrócić przede wszystkim uwagę na skutek zastosowania powyższego środka karnego.

     W przypadku przestępczości nietrzeźwych kierowców należy zwrócić uwagę, że tego typu przestępstwa są popełniane przez osoby o nienagannej przeszłości, wykonujące zawody o dużym prestiżu społecznym dla których skazanie jest bardzo dotkliwym wymiarem kary. Znamienne również jest to, że na wokandę tzw. sądów 24- godzinnych najczęściej trafiają sprawy o czyny z art. 178a § 1 i 2 K. K.

Procedura podawania wyroku do publicznej wiadomości

       Wykonywanie środka karnego podania wyroku do publicznej wiadomości następuje wedle uznania sądu. W odmiennym charakterze należy rozpatrzyć orzekanie tego środka z art. 215 K.K., gdzie podanie wyroku do publicznej wiadomości jest orzekane obligatoryjnie.
Sąd jednak decyduje co do środka jakim zostanie przekazana wiadomość do wiadomości publicznej.

Sąd decydując się na zastosowanie środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości winien adekwatnie do winy wybrać sposób podania wyroku, gdyż wpływa to istotnie na dolegliwość wyroku. Zasadny jest wybór środka na podstawie sentencji wyroku np. opublikowanie w prasie, radio,telewizji albo podanie do publicznej wiadomości w instytucji, stowarzyszeniu, organizacji lub zakładzie pracy, do której sprawca należy lub na szkodę której popełnił przestępstwo.
Należy nadmienić również , że publikacja wizerunku traktowana jest jako szczególny sposób podania wyroku do publicznej wiadomości.

     Regulamin sądów powszechnych precyzuje rodzaj danych osobowych, które można opublikować tj.  imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców skazanego, czas, miejsce oraz rodzaj popełnionego przestępstwa oraz podstawę prawną skazania wraz z wymiarem kary. Natomiast przy kwalifikacji kumulatywnej oraz karze łącznej w ogłoszeniu należy podać najsurowszy przepis, na podstawie którego kara została wymierzona. Niedopuszczalnym jest publikowanie danych dotyczących pokrzywdzonego. Jeśli natomiast uzasadnione interesem pokrzywdzonego jest opublikowanie jego danych, sąd może wyrazić na to zgodę. Należy również zwrócić uwagę, że podawanie wyroku do informacji publicznej nie odbywa się na dwa lub więcej sposobów ani też nie może być wielokrotnie przekazywane.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved