PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – SKARGA

DECYZJE GIODO

INFORMATOR ADMINISTRATORA DANYCH

14 czerwca 2016

0

1090

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Skarga na Uniwersytet Medyczny o bezprawne przetwarzanie danych osobowych. Jak zakończy się owa sytuacja?

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny. Okazuje się, że skarżący uważa, że wbrew przepisom prawa były przetwarzane Jego dane osobowe.

Decyzja DOLiS/DEC – 614/13

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 12 pkt 2, art. 22 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Pana P. T., , o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej jego skargi na przetwarzanie jego danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w P., Uniwersytet Medyczny w L., Uniwersytet Medyczny w Ł., U. w K., […] Uniwersytet Medyczny w K., Akademię Medyczną (obecnie Uniwersytet Medyczny) we W. oraz Uniwersytet w W., rozstrzygniętej decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 lutego 2013 r. (znak: DOLiS/DEC 229/13/12622, 12628, 12637, 12647, 12655, 12672, 12687, 12701),

utrzymuję w mocy zaskarżoną decyzję.

Uzasadnienie:

 Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pana P. T., (zwanego dalej Skarżącym), na przetwarzanie jego danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w P., (zwany dalej UM w P.), Uniwersytet Medyczny w L., (zwany dalej UM w L.), Uniwersytet Medyczny w Ł., (zwany dalej Um w Ł.), U. w K., (zwany dalej również U.), […] Uniwersytet Medyczny w K., (zwany dalej UM), Akademię Medyczną (obecnie Uniwersytet Medyczny) we W., z siedzibą we W., (zwaną dalej UM we W.) i Uniwersytet w W, (zwany dalej UK.). Skarżący wskazał, że wnosi skargę w związku ze wzajemnym przekazywaniem przez ww. podmioty „informacji zawierających moje dane osobowe” i podniósł, iż dokonywały one w latach 2009-2010 wymiany informacji na jego temat, oraz iż dane te nie były potrzebne ww. podmiotom ani w celach rekrutacyjnych, ani statutowych. Ponadto, Skarżący wskazał, że wnosi skargę „na władze […] Uniwersytetu Medycznego w K. o zbieranie i przekazywanie informacji na mój temat oraz zatajanie przede mną tego faktu”. Podniósł, że w 2007 r. widział pismo dziekanatu W. w Z. UM skierowane do W. U. z informacją, że stara się o przyjęcie na studia doktoranckie i władze tego wydziału proszą władze W.U. o informacje na temat jego stopnia doktorskiego. Skarżący zarzucił, że dane te nie były potrzebne powyższym uczelniom ani w celach rekrutacyjnych, ani statutowych oraz wskazał, że w tej sprawie toczy się postępowanie z jego skargi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w G.

     Uzupełniając skargę Skarżący podniósł, że oczekuje od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych usunięcia uchybień, udostępnienia mu danych osobowych oraz nieudostępniania danych osobowych wyszczególnionym uczelniom, zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających dane osobowe dotyczące jego osoby, zabezpieczenia danych oraz nieprzekazywania ich innym podmiotom, usunięcia danych osobowych (pismo z dnia […] października 2010 r.), oraz, że jego żądanie dotyczy nakazania udostępnienia danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania, imienia ojca, serii i numeru dowodu osobistego, informacji o przyjęciu na studia doktoranckie, informacji o pobieraniu bądź niepobieraniu stypendiów, informacji o posiadaniu przez niego stopnia doktora, względem wszystkich wymienionych w jego skardze podmiotów (pismo z dnia […] grudnia 2010 r.).

     Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej Generalnym Inspektorem) przeprowadził w niniejszej sprawie postępowanie administracyjne, w toku którego ustalił, co następuje.

 1. Skarżący:
 • w latach 2000-2005 był uczestnikiem studiów doktoranckich na W.U. W dniu […] czerwca 2008 r. został mu nadany stopień doktora nauk medycznych,
 • w latach 2006-2010 wielokrotnie ubiegał się o przyjęcie na studia doktoranckie w UM (został przyjęty na studia w roku 2006),
 • w roku 2008 został przyjęty na studia doktoranckie na W. UK.,
 • w roku 2009 został przyjęty na studia doktoranckie na UM w L.,
 • w roku 2009 został przyjęty na studia doktoranckie na Um w Ł.,
 • w roku 2009 został przyjęty na studia doktoranckie na UM w P..
 1. Pismem z dnia […] lipca 2008 r. (karta 150 akt sprawy) UM wystąpił do U. o potwierdzenie informacji, że Skarżący uzyskał stopień naukowy doktora, z podaniem zakresu (dziedziny, dyscypliny) oraz tytułu rozprawy doktorskiej. W treści powyższego pisma wskazano na jego związek ze złożeniem przez Skarżącego dokumentów rekrutacyjnych na stacjonarne studia doktoranckie na W. w Z. UM. U. pismem z dnia […] lipca 2008 r. (karta 151 akt sprawy) poinformował UM o nadaniu Skarżącemu w dniu […] czerwca 2008 r. stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie medycyny-psychiatrii oraz o tytule rozprawy doktorskiej. UM w złożonych w sprawie wyjaśnieniach (karta 89 akt sprawy) wskazał, że zwrócił się do U. celem potwierdzenia w ramach postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w roku 2008/2009 informacji o odbyciu przez Skarżącego studiów doktoranckich na U., zawartej
  w złożonym przez niego CV. UM wskazał również (pismo z dnia […] września 2011 r. – karta 240 akt sprawy), że „w 2007 r. nie było wystosowane żadne pismo do C. dotyczące Pana P. T.”.
 2. UM w P. wydał UM w L. zaświadczenie z dnia […] października 2009 r. (znak: […]) – karta 70 akt sprawy – że Skarżący jest uczestnikiem studiów doktoranckich od […] października 2009 r.
 3. UM w P. na prośbę Um w Ł. wydał zaświadczenie z dnia […] października 2009 r. (karta 8 akt sprawy), że Skarżący od […] października 2009 r. jest uczestnikiem studiów doktoranckich.
 4. Pismem z dnia […] października 2009 r. (L. Dz. […]) – karta 199 akt sprawy – Um w Ł. zwrócił się do U. o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie stacjonarnych studiów doktoranckich przez Skarżącego, uzyskanie przez niego tytułu doktora nauk medycznych oraz czas trwania jego studiów doktoranckich. W odpowiedzi, U. w piśmie
  z dnia […] listopada 2009 r. (znak: […]) – karta 200 akt sprawy – wskazał, iż zaświadcza, że Skarżący był uczestnikiem studiów doktoranckich. Dokument ten zawiera również informacje o okresie uczestnictwa w studiach doktoranckich i dacie nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.
 5. Pismem z dnia […] października 2009 r. (L. Dz. […]– karta 152 akt sprawy) UM
  w Ł. zwrócił się do UM o wydanie zaświadczenia zawierającego informacje o imieniu, nazwisku, dacie urodzenia, numerze PESEL Skarżącego, roku rozpoczęcia przez niego studiów doktoranckich, przebiegu tych studiów, pobieraniu stypendium doktoranckiego, uczestnictwie
  w zajęciach, zaliczaniu poszczególnych semestrów i ewentualnym skreśleniu z listy doktorantów wraz z podaniem powodu skreślenia. Załącznik do powyższego pisma stanowiło zaświadczenie Um w Ł. z dnia […] października 2009 r. (karta 153 akt sprawy) w którym znajdowały się informacje o imieniu i nazwisku Skarżącego, dacie urodzenia, nr PESEL, fakcie odbywania przez niego studiów doktoranckich i pobierania stypendium doktoranckiego, czasie trwania i przewidywanej dacie zakończenia studiów oraz dacie zawieszenia wypłacania Skarżącemu stypendium doktoranckiego. W odpowiedzi, w zaświadczeniu z dnia […] grudnia 2009 r. (znak: […]) – karta 154 akt sprawy – UM wskazał imię i nazwisko Skarżącego, datę urodzenia, numer PESEL, datę rozpoczęcia przez Skarżącego studiów doktoranckich na W. UM, informacje o przebiegu studiów Skarżącego (w tym o skreśleniu z listy słuchaczy studium doktoranckiego) i okresie w którym Skarżący pobierał stypendium doktoranckie.
 6. Pismem z dnia […] października 2009 r. (L. Dz. […]) – karta 44 akt sprawy – UM
  w Ł. zwrócił się do UK. o wydanie zaświadczenia zawierającego informacje o imieniu, nazwisku, dacie urodzenia, numerze PESEL Skarżącego, roku rozpoczęcia przez niego studiów doktoranckich, przebiegu tych studiów, pobieraniu stypendium doktoranckiego, uczestnictwie
  w zajęciach, zaliczaniu poszczególnych semestrów i ewentualnym skreśleniu z listy doktorantów wraz z podaniem powodu skreślenia. Załącznik do powyższego pisma stanowiło zaświadczenie Um w Ł. z dnia […] października 2009 r. (karta 45 akt sprawy) w którym znajdowały się informacje o imieniu i nazwisku Skarżącego, dacie urodzenia, nr PESEL, fakcie odbywania przez niego studiów doktoranckich i pobierania stypendium doktoranckiego, okresie trwania i przewidywanej dacie zakończenia studiów oraz dacie zawieszenia wypłacania Skarżącemu stypendium doktoranckiego. W odpowiedzi, w zaświadczeniu z dnia […] listopada 2009 r. (znak: […]) – karta 43 akt sprawy – UK. przekazał informacje
  o imieniu i nazwisku Skarżącego, imieniu ojca, dacie i miejscu urodzenia, numerze PESEL, dacie rozpoczęcia i zakończenia przez Skarżącego uczestnictwa w studiach doktoranckich na W.UK., skreśleniu go z listy uczestników studiów, powodach skreślenia, niepobieraniu stypendium doktoranckiego, nieuczestniczeniu w wykładach i seminariach oraz o nieprowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 7. Pismem z dnia […] października 2009 r. (L. Dz. […]) – karta 218 akt sprawy – UM
  w Ł. zwrócił się do UM we W. o wydanie zaświadczenia zawierającego informacje o imieniu, nazwisku, dacie urodzenia, numerze PESEL Skarżącego, roku rozpoczęcia przez niego studiów doktoranckich, przebiegu tych studiów, pobieraniu stypendium doktoranckiego, uczestnictwie w zajęciach, zaliczaniu poszczególnych semestrów i ewentualnym skreśleniu
  z listy doktorantów wraz z podaniem powodu skreślenia. Załącznik do powyższego pisma stanowiło zaświadczenie Um w Ł. z dnia […] października 2009 r. (karta 217 akt sprawy)
  w którym znajdowały się informacje o imieniu i nazwisku Skarżącego, dacie urodzenia, nr PESEL, fakcie odbywania przez niego studiów doktoranckich i pobierania stypendium doktoranckiego, okresie trwania i przewidywanej dacie zakończenia studiów oraz dacie zawieszenia wypłacania Skarżącemu stypendium doktoranckiego. UM we W. nie przekazał Um w Ł. wnioskowanych informacji.
 8. Pismem z dnia […] października 2009 r. (L. Dz. […]) – karta 193 akt sprawy – Um w Ł. zwrócił się do UM w L. o wydanie zaświadczenia zawierającego informacje
  o imieniu, nazwisku, dacie urodzenia, numerze PESEL Skarżącego, roku rozpoczęcia przez niego studiów doktoranckich, przebiegu tych studiów, pobieraniu stypendium doktoranckiego, uczestnictwie w zajęciach, zaliczaniu poszczególnych semestrów i ewentualnym skreśleniu
  z listy doktorantów wraz z podaniem powodu skreślenia. Załącznik do powyższego pisma stanowiło zaświadczenie Um w Ł. z dnia […] października 2009 r. (karta 192 akt sprawy)
  w którym znajdowały się informacje o imieniu i nazwisku Skarżącego, dacie urodzenia, nr PESEL, fakcie odbywania przez niego studiów doktoranckich i pobierania stypendium doktoranckiego, okresie trwania i przewidywanej dacie zakończenia studiów oraz dacie zawieszenia wypłacania Skarżącemu stypendium doktoranckiego. W odpowiedzi,
  w zaświadczeniu z dnia […] listopada 2009 r. (karta 195 akt sprawy) UM w L. zawarł informacje o imieniu i nazwisku Skarżącego, dacie i miejscu urodzenia, adresie zamieszkania, dacie wpisania na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich, nie pobieraniu stypendium, dacie i powodzie skreślenia z listy słuchaczy.
 9. Pismem z dnia […] grudnia 2009 r. (karta 55 akt sprawy) UM w P. zwrócił się do UM
  w L. o wystawienie zaświadczenia dotyczącego przyjęcia na studia Skarżącego oraz jego obecnego statusu. W odpowiedzi, UM w L. w piśmie z dnia […] grudnia 2009 r. (karta 56 akt sprawy) zaświadczył, że Skarżący został przyjęty na studia doktoranckie. W tym dokumencie zostały zawarte informacje o imieniu i nazwisku Skarżącego, dacie i miejscu urodzenia, dacie przyjęcia na studia doktoranckie i skreślenia z listy słuchaczy oraz o wpływie odwołania od decyzji w przedmiocie skreślenia.
 10. UM w P. pismem z dnia […] stycznia 2010 r. (karta 10 akt sprawy) zwrócił się do UM
  w Ł. o wystawienie zaświadczenia dotyczącego przyjęcia na studia Skarżącego oraz jego obecnego statusu. Um w Ł. w zaświadczeniu z dnia […] lutego 2010 r. (L. Dz. […]) – karta 57 akt sprawy – przekazał UM w P. informacje w zakresie imienia i nazwiska Skarżącego, daty urodzenia, numeru PESEL, daty rozpoczęcia studiów doktoranckich i przewidywanym czasie ich zakończenia.
 11. UM w P. wydał Um w Ł. zaświadczenie z dnia […] marca 2010 r. (nr […]) – karta 9 akt sprawy – zawierające imię i nazwisko Skarżącego, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz informacje o uczestnictwie Skarżącego od […] października 2009 r. w studiach doktoranckich i skreśleniu go z listy studentów studiów doktoranckich.
 12. Pismem z dnia […] października 2010 r. (karta 58 akt sprawy) UM w L. – wskazując na toczące się postępowanie administracyjne w sprawie skreślenia z listy studentów studiów doktoranckich – zwrócił się do UM w P. o wydanie zaświadczenia zawierającego informacje o imieniu i nazwisku, dacie urodzenia i numerze PESEL Skarżącego, roku rozpoczęcia studiów, przebiegu studiów, pobieraniu stypendium doktoranckiego i ewentualnym skreśleniu z listy doktorantów. W odpowiedzi, UM w P. w piśmie z dnia […] października 2010 r. (karta 59 akt sprawy) zaświadczył, że Skarżący był uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich. Dokument ten zawiera informacje o imieniu i nazwisku Skarżącego, dacie i miejscu urodzenia, dacie rozpoczęcia studiów doktoranckich, dacie wstrzymania wypłaty stypendium doktoranckiego oraz skreśleniu Skarżącego z listy studentów.
 13. UM w P., Um w Ł., U., UM, UM we W., UK. w złożonych w sprawie wyjaśnieniach wskazały, że Skarżący nie występował do nich o wypełnienie w stosunku do niego obowiązku informacyjnego określonego w art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych. UM poinformował jednocześnie (karta 91 akt sprawy), że Skarżący wnioskiem z dnia
  […] stycznia 2010 r. zwrócił się do niego o podanie postaw prawnych faktu gromadzenia danych osobowych dotyczących jego uczestnictwa w innych studiach doktoranckich oraz o podanie podstaw prawnych udzielania innym uczelniom informacji nt. jego danych osobowych dotyczących uczestnictwa w studiach doktoranckich na UM. UM w L. poinformował (karta 63 akt sprawy), że Skarżący pismem z dnia […] stycznia 2010 r. zwrócił się o podanie podstaw prawnych udzielania informacji dotyczących jego uczestnictwa w studiach doktoranckich.
 14. Skarżący wnioskiem z dnia […] stycznia 2010 r. (karta 68 akt sprawy) wystąpił do UM w L. o „podanie podstaw prawnych faktu gromadzenia (…) danych osobowych dotyczących mojego uczestnictwa w innych studiach doktoranckich oraz o podanie podstaw prawnych udzielania (…) innym uczelniom informacji nt. moich danych osobowych dotyczących mojego uczestnictwa
  w studiach doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w L.”.
 15. Skarżący wnioskiem z dnia […] stycznia 2010 r. (karta 156 akt sprawy) wystąpił do UM
  o „podanie podstaw prawnych faktu gromadzenia (…) danych osobowych dotyczących mojego uczestnictwa w innych studiach doktoranckich oraz o podanie podstaw prawnych udzielania (…) innym uczelniom informacji nt. moich danych osobowych dotyczących mojego uczestnictwa
  w studiach doktoranckich na UM”. W odpowiedzi na powyższy wniosek UM nie wskazał podstaw prawnych działań, których dotyczył wniosek, lecz w piśmie z dnia […] lutego 2010 r. (karta 157 akt sprawy) poinformował Skarżącego, że w odpowiedzi na pismo Um w Ł. potwierdził przekazane przez ww. uczelnię dane osobowe oraz określił jego status jako osoby skreślonej z listy uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. W związku z powyższą odpowiedzią Skarżący prowadził dalszą korespondencję z UM (karty 158 i 160 akt sprawy),
  w której zarzucał m.in., że udzielona mu odpowiedź nie zawiera informacji na temat pozyskiwania informacji od władz U. oraz wniósł o „wyjaśnienie faktu pozyskiwania przez władze UM informacji związanych z moją osobą, nie tylko danych osobowych, na innych uczelniach, w tym U.” (pismo z dnia […] marca 2010 r.). W związku z powyższą korespondencją Skarżący skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia […] maja 2010 r. (karta 162 akt sprawy) na bezczynność UM „w przedmiocie niewydania informacji odnośnie do podstaw prawnych udzielania i zbierania przez władze UM informacji nt. mojego uczestnictwa w innych studiach doktoranckich oraz zbierania przez władze UM informacji nt. mojego stopnia doktorskiego”.

     Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie Generalny Inspektor w dniu 28 lutego 2013 r. wydał decyzję (znak: DOLiS/DEC 229/13/12622, 12628, 12637, 12647, 12655, 12672, 12687, 12701) odmawiającą uwzględnienia wniosku.

     Pismem z dnia […] marca 2013 r. (w ustawowym terminie) Skarżący złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy o treści „Wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy”, w uzasadnieniu wskazując „Podtrzymuję moją dotychczasową argumentację w sprawie”.

            Po powtórnym rozpatrzeniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego
i przeanalizowaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Generalny Inspektor zważył, co następuje.

     Rozstrzygnięcie zawarte w zaskarżonej decyzji z dnia 28 lutego 2013 r. (znak: DOLiS/DEC 229/13/12622, 12628, 12637, 12647, 12655, 12672, 12687, 12701) jest prawidłowe.

     Odnośnie podniesionych przez Skarżącego zarzutów w zakresie dotyczącym udostępniania jego danych osobowych przez UM we W. Generalny Inspektor podtrzymuje swoje stanowisko, iż poczynione ustalenia wskazują, że uczelnia ta nie udostępniła danych osobowych Skarżącego innym uczelniom, których dotyczy skarga. Um w Ł. zwrócił się co prawda do UM we W. z wnioskiem o wydanie zaświadczenia odnośnie Skarżącego, ale ze złożonych w sprawie przez tę uczelnię wyjaśnień wynika, że nie przekazała ona wnioskowanych informacji, a brak jest dowodów mogących podważyć te wyjaśnienia. Wobec powyższego brak jest również podstaw do wydania w tym zakresie innego rozstrzygnięcia niż utrzymanie w mocy decyzji odmawiającej uwzględnienia wniosku Skarżącego.

     Odnośnie dopuszczalności udostępniania przez pozostałe uczelnie dotyczących Skarżącego informacji, ponownie należy podkreślić, że działania te znajdują oparcie w przesłankach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 2 lub pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z ww. przepisami ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy: jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2), jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą  (art. 23 ust. 1 pkt 5). Odnośnie kwestii dopuszczalności udostępnienia przez UM dotyczących Skarżącego informacji w związku z pismem skierowanym do W.U. C. i dopuszczalności udostępnienia w odpowiedzi informacji przez U., ponownie należy zaznaczyć, że z ustaleń dokonanych w trakcie niniejszego postępowania wynika, że do tych operacji na danych osobowych Skarżącego doszło w roku 2008, nie zaś w roku 2007, na co wskazuje treść skargi. Z wyjaśnień UM wynika, iż podjęte przez niego działanie miało na celu potwierdzenie, w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na studia doktoranckie w roku 2008/2009, zawartej w złożonym przez Skarżącego CV informacji o odbyciu przez niego studiów doktoranckich na U. Generalny Inspektor podtrzymuje swoje stanowisko, iż prowadzenie przez uczelnię wyższą rekrutacji na studia doktoranckie jest prawnie usprawiedliwionym celem uzasadniającym przetwarzanie (w tym również zbieranie) danych osobowych osoby biorącej udział w tym procesie. Konieczność przeprowadzenia rekrutacji niewątpliwie wynika z przepisów prawa, jakimi są przepisy ustawy z dnia […] lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.). W szczególności wskazać należy, iż zgodnie z art. 196 ust. 1 zdanie 1 powyższej ustawy – w brzmieniu obowiązującym w roku 2008 – do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji, ustalone przez uczelnię. Jednocześnie, w ocenie Generalnego Inspektora, z uwagi na rodzaj informacji które U. udostępnił UM nie doszło do naruszenia praw i wolności Skarżącego. Informacje dotyczące przewodu doktorskiego (a do takich należą udostępnione przez U. informacje o nadaniu stopnia naukowego doktora, dziedzinie w której stopień ten został uzyskany oraz tytule rozprawy doktorskiej), należą bowiem do informacji jawnych, w stosunku do których wręcz występował obowiązek podania do publicznej wiadomości. Wynikało to w szczególności z treści obowiązującego w 2008 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  (Dz. U. Nr 15, poz. 128 ze zm.). § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowił, że obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu rady jednostki organizacyjnej lub komisji doktorskiej z udziałem promotora i recenzentów. O dacie i miejscu obrony zawiadamia się jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz wywiesza się ogłoszenie w siedzibie jednostki, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony. W zawiadomieniach należy również podać, gdzie została złożona rozprawa doktorska, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią. Ponadto, § 26 ust. 1 powyższego rozporządzenia przewidywał, że nazwiska osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego, są ogłaszane w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na podstawie zawiadomień, które są obowiązani nadsyłać kierownicy jednostek organizacyjnych posiadających uprawnienia do nadawania tych stopni. Należy również zauważyć, że nadanie stopnia doktora następuje w formie uchwały podejmowanej przez radę jednostki organizacyjnej, a treść uchwał organów uczelni publicznych niewątpliwie stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia […] września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Odnośnie kwestii udostępnienia przez UM w piśmie skierowanym do U. informacji, że Skarżący złożył dokumenty rekrutacyjne na stacjonarne studia doktoranckie na W. w Z., Generalny Inspektor stoi na stanowisku, że to działanie również znajduje uzasadnienie w przesłance określonej w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy. Powyższa informacja została bowiem zawarta w treści pisma z dnia […] lipca 2008 r. jako wskazująca przyczynę dla której UM wystąpił o przekazanie przez U. informacji w zakresie określonym w piśmie, a zatem służy uwiarygodnieniu wniosku.  Wskazać w tym miejscu należy, że w przypadku występowania o udostępnienie danych osobowych, na podmiocie, do którego wniosek jest składany ciąży obowiązek określony w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem. Oznacza to, że podmiot, do którego wpłynął wniosek o udostępnienie danych ma obowiązek każdorazowo badać zasadność udostępnienia danych, w tym czy ich udostępnienie jest dopuszczalne. Zatem przekazanie przez podmiot, który ubiega się o udostępnienie danych osobowych, informacji uwiarygodniających potrzebę pozyskania tych danych, jest niezbędne dla realizacji prawnie usprawiedliwionego celu podmiotu, który ma dokonać oceny zasadności udostępnienia danych.

Odnośnie udostępniania danych osobowych Skarżącego w sposób opisany w punktach od
3 do 13 uzasadnienia niniejszej decyzji wskazać przede wszystkim należy, że udostępnianie dotyczących Skarżącego informacji następowało w formie zaświadczeń. Z uwagi na tę okoliczność w Generalny Inspektor podtrzymuje stanowisko, iż udostępnianie znajduje uzasadnienie w przesłance określonej w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy, stanowiącym, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Przepisami prawa, z których wynika przesądzający o dopuszczalności udostępniania danych osobowych obowiązek uczelni przekazującym innym uczelniom zaświadczenia zawierające te dane, są zdaniem Generalnego Inspektora przepisy działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz 267), zwany dalej Kpa,  odnoszące się do wydawania zaświadczeń przez organy administracji publicznej. Do tych przepisów należy art. 217 § 1 Kpa, zgodnie z którym (§ 1) organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, (§ 2) zaświadczenie wydaje się, jeżeli: (pkt 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, (pkt  2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, oraz art. 218 § 1 Kpa, stanowiący, że w przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Jednocześnie wskazać należy, że Generalny Inspektor nie jest organem właściwym do dokonywania merytorycznej oceny czy uczelnie w prawidłowy sposób realizowały normy zawarte w tych przepisach, a w szczególności, czy zostały spełnione wskazane w przepisach Kpa przesłanki wydania zaświadczenia. Generalny Inspektor nie jest bowiem – co podkreśla również sądownictwo administracyjne (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 marca 2001 r.
w sprawie o sygn. akt II SA 401/00) – organem kontrolującym ani nadzorującym prawidłowość stosowania prawa materialnego i prawa procesowego w sprawach należących do właściwości innych organów, służb czy sądów, których orzeczenia podlegają ocenom w toku instancji czy w inny sposób określony odpowiednimi procedurami. Ocena zgodności działania organu z przepisami Kpa dotyczącymi wydawania zaświadczeń następuje w trybie wynikającym z art. 219 Kpa, stanowiącym, że odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie i z przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270).

     Z uwagi zatem na fakt, iż udostępnienie danych osobowych Skarżącego znajdowało oparcie w przepisach ustawy, a więc nie było skutkiem uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych, a w szczególności konsekwencją niewłaściwego ich zabezpieczenia, odmówić należy uwzględnienia jego wniosku w zakresie dotyczącym żądania usunięcia uchybień, nieudostępniania danych osobowych, zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających dane osobowe, zabezpieczenia danych, nieprzekazywania ich innym podmiotom i usunięcia danych osobowych.

     Odnośnie podniesionego przez Skarżącego żądania nakazania udostępnienia mu przez uczelnie, których dotyczy skarga, jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania, imienia ojca, serii i numeru dowodu osobistego, informacji o przyjęciu na studia doktoranckie, informacji o pobieraniu bądź niepobieraniu stypendiów, informacji o posiadaniu stopnia doktora, ponownie wskazać należy, że ustawa nie tylko przyznaje osobie której dane dotyczą prawo dostępu do treści dotyczących jej danych, lecz określa również sposób realizacji tego prawa. Kwestię zasadności realizacji żądania Skarżącego należy oceniać przez pryzmat art. 33 ust. 1 ustawy, który w brzmieniu obowiązującym do 7 marca 2011 r. stanowił, że na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie jej danych osobowych, informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, a w szczególności podać w formie zrozumiałej: (pkt 1) jakie dane osobowe zawiera zbiór, (pkt 2)
w jaki sposób zebrano dane, (pkt 3) w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane, (pkt 4) w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione. Pkt 3 przepisu do którego odsyła art. 33 ust. 1 ustawy stanowi, że każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że Skarżący nie występował do uczelni, których dotyczy skarga, z wnioskiem o poinformowanie o treści jego danych. Zebrane w sprawie dowody wskazują, że w stosunku do części uczelni Skarżący zwrócił się z żądaniem udzielenia informacji, ale dotyczyło to wskazania podstaw prawnych gromadzenia i udzielania informacji na jego temat. Wobec powyższego nie można uznać, że doszło do naruszenia przez wskazane w skardze uczelnie wynikającego z art. 33 ust. 1 ustawy obowiązku udzielenia na żądanie osoby, której dane dotyczą, informacji o treści jej danych osobowych. Brak jest zatem podstaw do nakazania uczelniom przekazania Skarżącemu informacji o treści jego danych osobowych, co oznacza, że zasadna jest odmowa uwzględnienia wniosku Skarżącego w tym zakresie.

     Reasumując, po dokonaniu ponownej analizy rozpatrywanej sprawy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podtrzymuje rozstrzygnięcie zawarte w decyzji z dnia 28 lutego
2013 r. (znak: DOLiS/DEC 229/13/12622, 12628, 12637, 12647, 12655, 12672, 12687, 12701).

     Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, w związku z art. 13 § 2 oraz art. 53 § 1 i 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

     Treść powyższej decyzji pochodzi z oficjalnej strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 Program dla ABI

Tagi:

Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved