Regulamin KRYPTOS24

Regulamin Kryptos24 publikowany jest celem prezentacji klarownych zasad współpracy oraz zgodnie z polityką „fair play” producenta.

 • 1 [Przedmiot regulaminu]

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z dostępnej za pośrednictwem serwisu internetowego działającego w domenie Program dla ABI aplikacji Kryptos24, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników aplikacji oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela w/w aplikacji.

 • 2 [Słowniczek]

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca Agencja Bezpieczeństwa Danych Osobowych Sp. z o. o. z siedzibą w Grybowie, z adresem ul. Grunwaldzka 23, Grybów 33-320, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515966, posiadająca NIP 734 352 59 29, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 2. Aplikacja aplikacja internetowa umożliwiająca automatyzację procesów związanych z tworzeniem i obiegiem dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwach czy organizacjach zarządzanych przez Użytkowników – funkcje zgodne z aktualną specyfikacją dostępną w Serwisie;
 3. Cennik znajdujący się w Serwisie pod adresem Program dla ABI , stanowiący wykaz opłat netto za korzystanie z Aplikacji;
 4. Hasłostworzony przez Użytkownika, składający się z minimum 8 (ośmiu) znaków obejmujących przynajmniej jedną wielką literą, jedną małą literę, jeden znak specjalny oraz jedną cyfrę – ciąg znaków – używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji – zasady tworzenia właściwych haseł znajdują się w polityce prywatności;
 5. Konto – przypisana Użytkownikowi w ramach Serwisu i umożliwiająca korzystanie z Aplikacji przestrzeń wirtualna, do której dostęp zabezpieczony jest Loginem i Hasłem;
 6. Loginstworzone przez Użytkownika, indywidualne, niepowtarzalne, składające się z cyfr i / lub liter oznaczenie Użytkownika bądź jego adres poczty elektronicznej, wykorzystywane w dostępie do Konta i korzystaniu Aplikacji dla ABI.
 7. Regulamin lub Regulamin Kryptos24  niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

 8. Serwis serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym Aplikacja dla ABI, umożliwiający korzystanie z Aplikacji;
 9. Usługa usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji za pośrednictwem Serwisu oraz świadczenia usług dodatkowych wskazanych w Cenniku;
 10. Użytkownik przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego bądź szeroko rozumiany organ administracji publicznej bądź stowarzyszenie bądź fundacja korzystający z Aplikacji.

 

 • 3 [Wymagania techniczne]

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest z wykorzystaniem urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w nowoczesną (najwyższa dostępna wersja) przeglądarkę internetową.
 2. Do korzystania z Aplikacji – oprócz wymienionych w ust. 1 – wymagane jest także posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 3. Wszyscy odwiedzający Serwis bądź korzystający z Aplikacji zobowiązani są do zapewnienia sobie we własnym zakresie wymienionych w ust. 1 oraz ust. 2 urządzenia, oprogramowania oraz adresu poczty elektronicznej.

 

 • 4 [Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usługi]

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta według wyboru Użytkownika, na okres wskazany w Cenniku, według wyboru Użytkownika. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji przedłużyć umowę o świadczenie Usługi. O zbliżającym się końcu okresu, na jaki zawarta została umowa o świadczenie Usługi, Usługodawca informuje Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanym przez Użytkownika w Aplikacji. Wraz z powyższą informacją, Usługodawca przesyła Użytkownikowi stosowną fakturę proforma.
 2. Usługodawca uzależnia rozpoczęcie świadczenie Usługi od wcześniejszego opłacenia jej zgodnie z Cennikiem.
 3. Usługodawca umożliwia Użytkownikom skorzystanie z Aplikacji w formie czternastodniowego okresu testowego. Po zakończeniu okresu testowego i braku zawarcia Umowy o świadczenie usługi na zasadach opisanych w ust. 1, dostęp Użytkownika do Konta stworzonego na potrzeby okresy testowego zostaje zablokowany, a dane zgromadzone na Koncie podlegają usunięciu nie wcześniej niż po okresie 14 (czternastu) dni. Z okresu testowego Użytkownik może skorzystać jedynie raz i fakt ten Usługodawca weryfikuje poprzez NIP Użytkownika.
 4. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie Usługi poprzez likwidację Konta.
 5. Usługodawca może rozwiązać umowę na zasadach opisanych w Regulaminie.

 

 • 5 [Pierwsze skorzystanie z Aplikacji Kryptos24 – programu dla ABI i ADO]

 1. W celu korzystania z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, znajdującego się w Serwisie pod adresem https://kryptos.co/rejestracja/, podać wymagane w formularzu dane oraz stworzyć Hasło, a także opcjonalnie Login.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie Regulaminu, poprzez zaznaczenie stosownego pola w formularzu rejestracyjnym. W treści w/w formularza rejestracyjnego znajduje się hiperłącze do aktualnej treści Regulaminu.
 3. Usługodawca weryfikuje prawo Użytkownika do dysponowania podanym w trakcie opisanej w ust. 1 rejestracji adresem poczty elektronicznej poprzez wysłanie na niego tzw. linka aktywacyjnego, którego uruchomienie w przeglądarce internetowej skutkuje założeniem Konta i tym samym rozpoczęciem świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik utraci dane dostępowe do Konta, możliwe jest odzyskanie Loginu i z uwagi na przetwarzanie przez Usługodawcę jedynie zaszyfrowanych Haseł, wygenerowanie nowego Hasła. W tym celu należy wybrać opcję „odzyskaj login” i/bądź „wygeneruj nowe hasło” i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.

 Regulamin KRYPTOS24 – programu dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji dostępny jest również w formie PDF

 • 6 [Funkcjonalność Aplikacji Kryptos24 – programu dla ABI i ADO]

 1. Użytkownik za pomocą Aplikacji tworzy i zarządza dokumentami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Szczegółowy opis aktualnych funkcjonalności Aplikacji dostępny jest w Serwisie, pod adresem kryptos.co/specyfikacja.
 3. Usługodawca zapewnia Użytkownikom pomoc w korzystaniu z Aplikacji za pomocą modułu pomocy oraz wsparcia konsultantów.
 4. Szczegóły wdrożenia Aplikacji u danego Użytkownika, w tym szczegóły wdrożenia usług dodatkowych mogą zawierać oddzielne.
 • 7 [Wynagrodzenie Usługodawcy]

 1. Usługodawca udostępnia Aplikację oraz świadczy usługi dodatkowe odpłatnie.
 2. Użytkownik może zlecić Usługodawcy za odrębnym wynagrodzeniem usługi, których zakres i cenę zostaną określone w drodze osobnych ustaleń. Zlecenie usług opisanych w niniejszym ustępie następuje za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego przez Użytkownika w Aplikacji lub za pośrednictwem Serwisu.
 3. Aktualny Cennik dostępny jest w Serwisie. Do zmian Cennika oraz ustanawiania ewentualnych nowych opłat 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 4. W przypadkach rozwiązania umowy o świadczenie Usługi, bez względu na przyczynę i sposób takiego rozwiązania, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat, które uiścił w ramach opłacenia Usługi, chyba że coś innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Wszystkie ceny wskazane w Serwisie bądź w Aplikacji są cenami netto i zostaną powiększone o kwotę VAT, w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatków.
 6. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na otrzymywanie od Usługodawcy faktur drogą elektroniczną.
 • 8 [Obowiązki Użytkownika programu dla ABI Kryptos24]

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie tworzenia Konta, a także w trakcie korzystania z Aplikacji prawdziwych danych, także danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi.
 2. Użytkownik z poziomu Konta jest zobowiązany podać dane osoby upoważnionej do kontaktu z Usługodawcą w kwestiach bieżących związanych ze świadczeniem Usługi. Dane powyższe obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane wskazane w ust. 1 i 2 niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających taką aktualizację pod rygorem wszelkich negatywnych skutków wynikających z braku takiej aktualizacji.
 4. Każda osoba odwiedzająca Serwis bądź korzystająca z Aplikacji jest zobowiązana do przestrzegania w tym zakresie stosownych przepisów prawa, w szczególności do szanowania szeroko rozumianych praw własności intelektualnej.
 5. Użytkownik jest zobowiązany chronić w sposób należyty dane dostępowe do Konta, w szczególności poprzez używanie odpowiedniego oprogramowania zabezpieczającego oraz antywirusowego oraz wdrożenie polityki zmiany Hasła – zmiana Hasła możliwa jest z poziomu Konta i Aplikacja, dodatkowo Aplikacja wymusza jego zmianę co 30 (trzydzieści) dni.
 6. Użytkownik jest zobowiązany także we własnym zakresie dbać o tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych w Aplikacji.
 7. Wobec faktu, że Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Aplikacji dane i treści, w szczególności za sposób ich przetwarzania, jest on zobowiązany we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność pozyskać stosowne, przewidziane przepisami prawa zgody osób, których dane przetwarza.
 8. Dostęp Użytkownika do Konta może być przez Usługodawcę zawieszony bądź umowa o świadczenie Usługi może zostać przez Usługodawcę wypowiedziana bądź zakres świadczenia Usługodawcy jednostronnie ograniczony w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania naruszają prawo bądź dobre obyczaje bądź mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Aplikacji, a także gdy jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji.

 

 • 9 [Odpowiedzialność Usługodawcy Kryptos]

 1. Z uwagi na fakt, że Aplikacja stanowi narzędzie wspomagające prowadzenie przez Użytkownika działalności w zakresie przetwarzania danych osobowych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób tego przetwarzania, w szczególności za korzystanie z Aplikacji w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem. Tym samym, korzystanie z Aplikacji odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, poprzedzonego stosowną informacją skierowaną do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w związku z korzystaniem z Aplikacji, a wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Konta.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Aplikacji, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania przez Użytkownika danych w Aplikacji, w tym za legalność ich przetwarzania. Zastrzeżenie powyższe dotyczy w szczególności danych osobowych i adresowych.
 7. Jakkolwiek Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu niezakłóconego działania Aplikacji, ochrony danych przetwarzanych w Aplikacji oraz aktualizowania Aplikacji w ślad za zmianami obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych to nie ponosi on jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Aplikacji chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

 

 • 10 [Postępowanie reklamacyjne w ramach programu dla ABI – Kryptos24]

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik winien zgłaszać według swojego wyboru bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres bok@kryptos.co.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji oraz dane umożliwiające ustalenie Użytkownika, którego zgłoszenie dotyczy.
 3. Usługodawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano zgłoszenie chyba, że Użytkownik podał w zgłoszeniu reklamacyjnym inny adres.

 

 • 11 [Ochrona praw własności intelektualnej]
 1. Treści udostępniane w Serwisie, w tym ich wybór i układ oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tym samym korzystają one z ochrony w w/w ustawie przewidzianej.
 2. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie skutkuje nabyciem przez te podmioty jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów, oprócz uprawnienia do korzystania z nich w zakresie przepisanego prawem dozwolonego użytku, właściwego dla świadczenia Usługi jako usługi w modelu SaaS.
 3. Zabronione jest kopiowanie Serwisu bądź Aplikacji, w całości bądź w części oraz jakiekolwiek ingerowanie w zawartość Serwisu bądź Aplikacji, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie ich w sposób inny niż określony w Regulaminie.
 4. Użytkownik poprzez przetwarzanie w Aplikacji treści chronionych ustawą wskazaną w ust. 1 bądź ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji, nieograniczonej co do terytorium oraz ilości wykorzystania i nieobejmującej prawa do udzielania dalszych licencji na wykorzystywanie tych treści dla celów świadczenia Usługi, co obejmuje utrwalanie ich w pamięci komputera, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet oraz ich publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 5. Wszelkie znaki towarowe użyte w Serwisie czy Aplikacji korzystają z ochrony przewidzianej we właściwych przepisach prawa i Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie skutkuje nabyciem przez te podmioty jakichkolwiek praw do tych znaków, oprócz uprawnienia do korzystania z nich w zakresie przepisanego prawem dozwolonego użytku.

 

 • 12 [Prywatność i ochrona danych osobowych]

Kwestie związane z ochroną prywatności oraz danych, w tym danych osobowych regulują Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu.

 • 13 [Postanowienia końcowe]

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona pod adresem w Serwisie pod adresem Regulamin Kryptos24, w sposób umożliwiający jej zapisanie na komputerze lub nośniku bądź wydrukowanie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku:
  1. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. wydania wiążącej Usługodawcę decyzji administracyjnej bądź orzeczenia sądowego i w ramach wykonania w/w;
  3. dodania bądź wyłączenia funkcjonalności w Aplikacji;
  4. zmiany sytuacji rynkowej.
 3. Usługodawca powiadomi Użytkowników za pośrednictwem wskazanych w Koncie adresów poczty elektronicznej o planowanych zmianach i udostępni ujednolicony, tj. zawierający proponowane zmiany tekst Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim w terminie nie krótszym niż na 14 (czternaście) dni przed wprowadzeniem
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego a wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu szeroko rozumianego świadczenia Usługi zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają postanowieniom innych umów zawartych przez Usługodawcę z Użytkownikami.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryptos24: Cennik:

Cena za użytkownika systemu: 150 PLN (sto pięćdziesiąt zł netto)

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved