Polityka prywatności

Polityka prywatności – Kryptos24

     Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie usługi Kryptos24.

     Usługodawca, mając na uwadze prywatność oraz ochronę danych wprowadzonych do aplikacji stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Obejmuje to w szczególności systemy szyfrowania danych oraz system udzielania upoważnień do przetwarzania tych danych. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane nie stały się dostępne dla osób nieupoważnionych.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Bezpieczeństwa Danych Osobowych Sp. z o. o. z siedzibą w Grybowie, z adresem ul. Grunwaldzka 23, Grybów 33-320, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515966, posiadająca NIP 734 352 59 29.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika, w szczególności imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, NIP, nr rachunku bankowego oraz nadane mu przez Aplikację ID w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usługi oraz w celach marketingu produktów i usług, zarówno własnych jak i podmiotów trzecich. Usługodawca ma prawo do powierzenia do przetwarzania tych danych dla celów wyżej opisanych.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Użytkownik powierza do przetwarzania Usługodawcy dane osobowe wprowadzone do Aplikacji, nie będące jednak danymi osobowymi Użytkownika i obejmujące:
  1. imiona i nazwiska;
  2. stanowiska / funkcje w strukturze organizacyjnej Użytkownika;
  3. adres IP;
  4. identyfikator w bazie danych;
  5. datę rozpoczęcia i ustania szeroko rozumianego zatrudnienia oraz jego formie;
  6. numery porządkowe dokumentów dot. takiej osoby wygenerowanych za pomocą Aplikacji.

Polityka prywatności – suplement

     Tak powierzone dane mogą być przetwarzane jedynie w celu świadczenia Usługi. Usługodawca ma prawo do podpowierzenia do przetwarzania tak powierzonych danych dla celów świadczenia Usługi. Jednocześnie Użytkownik potwierdza, że tak powierzone dane pozyskał w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

     Wszystkie dane osobowe w rozumieniu niniejszego paragrafu są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, co w szczególności oznacza, że zbiór zawierający dane osobowe Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem.

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved