Jawny rejestr zbiorów – przykład

ZDO 82 AKTY STANU CYWILNEGO - MAŁŻEŃSTWA
1Nazwa zbioru danych:AKTY STANU CYWILNEGO - MAŁŻEŃSTWA
2Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:Przykładowa Firma Sp. z o.o., prosta 1/x, 02-546 warszawa, REGON 0002314121
3Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu:Nie dotyczy
4Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:Nie dotyczy
5Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
6Cel przetwarzania danych w zbiorze:Przetwarzanie danych na mocy zgody udzielanej przez osoby, której dane dotyczą.
7Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:MAŁŻONEK, DZIECI, ŚWIADEK, RODZIC, KIEROWNIK USC
8Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:NAZWISKA I IMIONA, NAZWISKO RODOWE, STAN CYWILNY, DATA URODZENIA, MIEJSCE URODZENIA, ADRES ZAMIESZKANIA LUB POBYTU, DATA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA, MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO, NAZWISKO NOSZONE PO ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA, PODPIS, NUMER AKTU URODZENIA, MIEJSCE SPORZĄDZENIA AKTU URODZENIA, DATA ZGONU, MIEJSCE ZGONU, NR AKTU ZGONU, MIEJSCE SPORZĄDZENIA AKTU ZGONU, PIECZĄTKA, UWAGI
9Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:OD OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ
10Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:NIE
11Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:Nie dotyczy
12Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:Nie dotyczy
13Data wpisania zbioru do rejestru:2016-06-20 09:28:09
14Data dokonania ostatniej aktualizacji:2016-06-20 09:29:35
ZDO 96 BAZA ALLEGRO
1Nazwa zbioru danych:BAZA ALLEGRO
2Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:Przykładowa Firma Sp. z o.o., prosta 1/x, 02-546 warszawa, REGON 0002314121
3Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu:Nie dotyczy
4Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:Nie dotyczy
5Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
6Cel przetwarzania danych w zbiorze:Przetwarzanie danych na mocy zgody udzielanej przez osoby, której dane dotyczą.
7Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:UŻYTKOWNIK
8Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, WIEK, RODZAJ, SERIA I NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI, LOGIN/NICK/ID, ADRES KORESPONDENCYJNY, ADRES IP, NAZWISKA I IMIONA, DATA URODZENIA, ADRES ZAMIESZKANIA LUB POBYTU, NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ, NUMER TELEFONU, REGON, KRS, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
9Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:OD OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ
10Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:NIE
11Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:Nie dotyczy
12Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:Nie dotyczy
13Data wpisania zbioru do rejestru:2016-06-20 10:45:33
14Data dokonania ostatniej aktualizacji:2016-07-02 10:48:25
ZDO 94 BAZA DŁUŻNIKÓW
1Nazwa zbioru danych:BAZA DŁUŻNIKÓW
2Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:Przykładowa Firma Sp. z o.o., prosta 1/x, 02-546 warszawa, REGON 0002314121
3Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu:Nie dotyczy
4Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:Nie dotyczy
5Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
6Cel przetwarzania danych w zbiorze:Przetwarzanie danych na mocy zgody udzielanej przez osoby, której dane dotyczą.
7Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:Nie dotyczy
8Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:NAZWISKA I IMIONA, ADRES ZAMIESZKANIA LUB POBYTU, KWOTA ZALEGŁOŚCI, TERMIN SPŁATY
9Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:OD OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ
10Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:NIE
11Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:Nie dotyczy
12Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:Nie dotyczy
13Data wpisania zbioru do rejestru:2016-06-20 10:40:13
14Data dokonania ostatniej aktualizacji:2016-07-02 11:22:36
ZDO 88 BAZA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO
1Nazwa zbioru danych:BAZA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO
2Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:Przykładowa Firma Sp. z o.o., prosta 1/x, 02-546 warszawa, REGON 0002314121
3Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu:Nie dotyczy
4Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:Nie dotyczy
5Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
6Cel przetwarzania danych w zbiorze:Przetwarzanie danych na mocy zgody udzielanej przez osoby, której dane dotyczą.
7Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:KLIENT
8Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ADRES KORESPONDENCYJNY, ADRES IP, NAZWISKA I IMIONA, ADRES ZAMIESZKANIA LUB POBYTU, NUMER TELEFONU
9Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:OD OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ
10Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:NIE
11Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:Nie dotyczy
12Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:Nie dotyczy
13Data wpisania zbioru do rejestru:2016-06-20 09:56:12
14Data dokonania ostatniej aktualizacji:2016-07-02 10:47:07
ZDO 80 BAZA POCZTY E-MAIL
1Nazwa zbioru danych:BAZA POCZTY E-MAIL
2Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:Przykładowa Firma Sp. z o.o., prosta 1/x, 02-546 warszawa, REGON 0002314121
3Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu:Nie dotyczy
4Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:Nie dotyczy
5Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
6Cel przetwarzania danych w zbiorze:Przetwarzanie danych na mocy zgody udzielanej przez osoby, której dane dotyczą.
7Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:ADRESAT, NADAWCA
8Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:PODPIS, NAZWISKA I IMIONA, ADRES ZAMIESZKANIA LUB POBYTU, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL, TREŚĆ PISMA
9Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:OD OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ
10Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:NIE
11Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:Nie dotyczy
12Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:Nie dotyczy
13Data wpisania zbioru do rejestru:2016-06-20 09:25:54
14Data dokonania ostatniej aktualizacji:2016-07-02 10:27:46
ZDO 79 CV
1Nazwa zbioru danych:CV
2Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:Przykładowa Firma Sp. z o.o., prosta 1/x, 02-546 warszawa, REGON 0002314121
3Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu:Nie dotyczy
4Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:Nie dotyczy
5Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
6Cel przetwarzania danych w zbiorze:Przetwarzanie danych na mocy zgody udzielanej przez osoby, której dane dotyczą.
7Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:Nie dotyczy
8Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:NAZWISKA I IMIONA, DATA URODZENIA, OBYWATELSTWO, ADRES ZAMIESZKANIA LUB POBYTU, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL, DOŚWADCZENIE ZAWODOWE, WYKSZTAŁCENIE, UMIEJĘTNOŚCI, JĘZYKI OBCE, ZAINTERESOWANIA
9Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:OD OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ
10Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:NIE
11Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:Nie dotyczy
12Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:Nie dotyczy
13Data wpisania zbioru do rejestru:2016-06-20 09:25:20
14Data dokonania ostatniej aktualizacji:2016-06-20 09:25:50
ZDO 81 FAKTURY VAT
1Nazwa zbioru danych:FAKTURY VAT
2Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:Przykładowa Firma Sp. z o.o., prosta 1/x, 02-546 warszawa, REGON 0002314121
3Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu:Nie dotyczy
4Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:Nie dotyczy
5Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
6Cel przetwarzania danych w zbiorze:Przetwarzanie danych na mocy zgody udzielanej przez osoby, której dane dotyczą.
7Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:Nie dotyczy
8Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:NAZWA FIRMY, ADRES ZAMIESZKANIA LUB POBYTU, NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ, NR FAKTURY, DATA WYSTAWIENIA FAKTURY, NAZWISKA I IMIONA
9Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:OD OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ
10Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:NIE
11Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:Nie dotyczy
12Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:Nie dotyczy
13Data wpisania zbioru do rejestru:2016-06-20 09:27:06
14Data dokonania ostatniej aktualizacji:2016-06-20 09:28:04
ZDO 89 KONTO FACEBOOK
1Nazwa zbioru danych:KONTO FACEBOOK
2Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:Przykładowa Firma Sp. z o.o., prosta 1/x, 02-546 warszawa, REGON 0002314121
3Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu:Nie dotyczy
4Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:Nie dotyczy
5Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
6Cel przetwarzania danych w zbiorze:Przetwarzanie danych na mocy zgody udzielanej przez osoby, której dane dotyczą.
7Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:UŻYTKOWNIK
8Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:NAZWISKA I IMIONA, NUMER TELEFONU, TREŚCI WPISÓW, DANE PODAWANE PRZY REJESTRACJI KONTA, ZDJĘCIA, NAGRANIA VIDEO, MIEJSCE WYKONYWANIA ZDJĘCIA, DATY UTWORZENIA PLIKÓW, UDOSTĘPNIANE ZDJĘCIA, DANE KONTAKTOWE, DANE O PŁATNOŚCIACH, NUMERY KART KREDYTOWYCH, NUMERY KART DEBETOWYCH, INFORMACJE ROZLICZENIOWE, DANE ODBIORCÓW PRZESYŁEK, INFORMACJE O KOMPUTERACH, PARAMETRY SYSTEMU OPERACYJNEGO, WERSJE KOMPONENTÓW SPRZĘTOWYCH, USTAWIENIA URZĄDZEŃ, NAZWY I TYPY PLIKÓW OPROGRAMOWANIA, DANE O STANIE BATERII I SILE SYGNAŁU, IDENTYFIKATORY URZĄDZEŃ, POŁOŻENIE URZĄDZEŃ, LOKALIZACJA GEOGRAFICZNA, INFORMACJE O POŁĄCZENIACH, NAZWA OPERATORA SIECI KOMÓRKOWEJ LUB DOSTAWCY USŁUG INTERNETOWYCH, TYP PRZEGLĄDARKI, JĘZYK I STREFA CZASOWA, ADRES IP, INFORMACJE O ODWIEDZANYCH WITRYNACH, INFORMACJE O KORZYSTANIU USŁUG, INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ TWÓRCÓW APLIKACJI, INFORMACJE OD PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH, INFORMACJE OD FIRM NALEŻĄCYCH DO FACEBOOKA LUB PRZEZ NIEGO ZARZĄDZANE
9Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:OD OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ
10Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:NIE
11Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:Nie dotyczy
12Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:Nie dotyczy
13Data wpisania zbioru do rejestru:2016-06-20 10:00:53
14Data dokonania ostatniej aktualizacji:2016-07-02 10:51:26
ZDO 90 KONTO GOOGLE+
1Nazwa zbioru danych:KONTO GOOGLE+
2Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:Przykładowa Firma Sp. z o.o., prosta 1/x, 02-546 warszawa, REGON 0002314121
3Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu:Nie dotyczy
4Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:Nie dotyczy
5Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
6Cel przetwarzania danych w zbiorze:Przetwarzanie danych na mocy zgody udzielanej przez osoby, której dane dotyczą.
7Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:UŻYTKOWNIK
8Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ADRES IP, RYSOPIS/WIZERUNEK, NAZWISKA I IMIONA, DATA URODZENIA, ADRES ZAMIESZKANIA LUB POBYTU, NUMER TELEFONU, CZASY TRWANIA ROZMÓW, USTAWIENIA PRZESYŁANIA WIADOMOŚCI SMS, DANE Z DZIENNIKA POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH, INFORMACJE O URZĄDZENIU, NUMER KARTY KREDYTOWEJ, UNIKALNY IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA, SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SPOSOBU KORZYSTANIA Z USŁUGI, PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE, INFORMACJE O LOKALIZACJI, TYPY POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH, DANE O DZIAŁANIU URZĄDZENIA, PLIKI COOKIE, UNIKALNE NUMERY APLIKACJI, PAMIĘĆ LOKALNA
9Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:OD OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ
10Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:NIE
11Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:Nie dotyczy
12Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:Nie dotyczy
13Data wpisania zbioru do rejestru:2016-06-20 10:01:32
14Data dokonania ostatniej aktualizacji:2016-07-02 10:53:10
ZDO 95 LISTA DARCZYŃCÓW I SPONSORÓW
1Nazwa zbioru danych:LISTA DARCZYŃCÓW I SPONSORÓW
2Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:Przykładowa Firma Sp. z o.o., prosta 1/x, 02-546 warszawa, REGON 0002314121
3Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu:Nie dotyczy
4Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi:Nie dotyczy
5Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
6Cel przetwarzania danych w zbiorze:Przetwarzanie danych na mocy zgody udzielanej przez osoby, której dane dotyczą.
7Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:Nie dotyczy
8Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:NAZWISKA I IMIONA, ADRES ZAMIESZKANIA LUB POBYTU, STANOWISKO, NAZWA FIRMY, FUNKCJA
9Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:OD OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ
10Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:NIE
11Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:Nie dotyczy
12Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:Nie dotyczy
13Data wpisania zbioru do rejestru:2016-06-20 10:43:14
14Data dokonania ostatniej aktualizacji:2016-07-02 11:18:07
powrót
powrót
poprzednia następna strona z 1