PREZES ZARZĄDU W REJESTRZE NIESOLIDNYCH KLIENTÓW

BIZNES

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

15 marca 2016

0

1140

Prezes Zarządu

Prezes zarządu w bankowym rejestrze niesolidnych klientów?

Prezes Zarządu to kluczowa postać spółdzielni mieszkaniowej. Do jego obowiązków należy m.in. organizowanie i odpowiadzialność za całokształt prowadzonej aktywności w zakresie zarządzania nieruchomościami Spółdzielni i pozostałym majątkiem rzeczowym i finansowym oraz utrzymywanie tych nieruchomości i majątku we właściwym stanie, kierowanie pracami Zarządu i koordynowanie pracę służb Spółdzielni w zakresie realizacji planu finansowo – gospodarczego Spółdzielni, przygotowanie projektu rocznego planu finansowego Spółdzielni w tym planu rzeczowo – finansowego remontów i konserwacji, nadzorowanie przeprowadzenia rocznych przeglądów technicznych budynków i prowadzenie ksiąg technicznych obiektów, organizowanie i odpowiadzialność za właściwy obieg dokumentacji pomiędzy służbami Spółdzielni i za należyte archiwizowanie dokumentów, przygotowanie projektów regulaminów przewidzianych w Statucie i Uchwałach Rady Nadzorczej. Przygotowuje również ich zmiany i aktualizacje. Ponadto Prezes Zarządu prowadzi bezpośredni nadzór nad realizacją zadań w podległych mu komórkach organizacyjnych Spółdzielni, przyjmuje i rozpatruje zgłaszane przez mieszkańców wnioski, postulaty oraz uwagi w zakresie realizacji zadań przez służby Spółdzielni oraz wynajętych usługodawców, przygotowuje porządek obrad oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz nadzoruje realizację uchwał organów przedstawicielskich Spółdzielni. A jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa ma długi i inne zobowiązania finansowe wobec wierzycieli spółdzielni, czy Prezes Zarządu odpowiada za te długi i czy może się znaleźć w bankowym rejestrze niesolidnych klientów? Przedmiotem naszych rozważań jest kwestia, czy za zobowiązania finansowe (wobec wierzycieli) spółdzielni odpowiada osoba, która pełni funkcję prezesa i czy może być ona wpisana do centralnej bazy danych „bankowego rejestru niesolidnych klientów” prowadzonego przez związek banków polskich? Nie, bowiem Prezes spółdzielni nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za zobowiązania spółdzielni wobec wierzycieli, w związku z tym dane osobowe Prezesa Zarządu (jako osoby fizycznej) nie powinny zostać wpisane do Centralnej Bazy Danych „Bankowego Rejestru Niesolidnych Klientów” prowadzonego przez Związek Banków Polskich. Zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, członek zarządu, rady oraz likwidator odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy. Nie występuje natomiast odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółdzielni za jej zobowiązania wobec wierzycieli, np. w przypadku, gdy egzekucja wobec spółdzielni okazała się bezskuteczna. Odpowiedzialność taka, przewidziana np. przepisami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, mogłaby uzasadniać przetwarzanie danych członka zarządu w rejestrze prowadzonym przez Związek Banków Polskich, chociażby ze względu na fakt, że możliwość wszczęcia egzekucji wobec członka zarządu, ma wpływ na ocenę ryzyka i zdolności kredytowej w jego przypadku. Aczkolwiek ze względu na brak analogicznych uregulowań odnoszących się do spółdzielni stwierdzić należy, że przetwarzanie danych osobowych Prezesa Zarządu spółdzielni – w związku z niespłaconymi kredytami, zaciągniętymi przez spółdzielnię – jest nieadekwatne w stosunku do celu tego przetwarzania, określonego w art. 105a ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych stanowiących tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych może być wykonywane (z zastrzeżeniem art. 104, art. 105 i art. 106-106c prawa bankowego), w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w tej sytuacji informacje dotyczące Prezesa Zarządu spółdzielni związane są jedynie ze sprawowanym stanowiskiem. Dlatego w tym przypadku przetwarzanie jego danych osobowych jako osoby fizycznej, które to dane nie są powiązane z pełnioną przez niego (prezesa) funkcją, nie ma uzasadnienia w przepisach prawa.

Podsumowując, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) stoi na stanowisku, że Prezes Zarządu nie może być umieszczony w bankowym rejestrze niesolidnych klientów w związku z zobowiązaniami finansowymi spółdzielni wobec wierzycieli.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved