POZEW DO SĄDU DLA NIELETNICH, A ODO

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

19 sierpnia 2016

0

1460

POZEW DO SĄDU

Czy dyrektor może złożyć pozew do sądu dla nieletnich i wykorzystać posiadane dane osobowe ucznia?

   Szkoły dysponują całą gamą instrumentów do dyscyplinowania niesfornego ucznia i potrafią to robić skutecznie. Ostatecznością, a czasem drastyczną koniecznością jest złożenie przez dyrektora szkoły pozwu do sądu dla nieletnich. Pozew do sądu. Powstaje dylemat – czy dyrektor szkoły może złożyć pozew do sadu dla nieletnich i wykorzystać przy tym posiadane dane osobowe ucznia? Czy taka decyzja i kroki są zgodne z prawem? Co na to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zmian.)

         Doniesienia medialne z ostatniego okresu: „Chłopiec spod Krakowa ma stanąć przed sądem. Zarzuty: „demoralizacja” i „problemy wychowawcze”. Szkoła rodziców o sprawie nie poinformowała. „Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich postanawia wszcząć postępowanie wobec nieletniego (…) celem ustalenia, czy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji poprzez to, że sprawia poważne problemy wychowawcze na terenie szkoły”przeczytała Marta, mama Alka. W kopercie wysłanej do „Pana Aleksandra K.” były informacje, gdzie i kiedy będzie przesłuchany. Grubymi literami wytłuszczono: „Stawiennictwo obowiązkowe”. Inna sprawa: „Gimnazjaliści przeklinali, nie słuchali jej poleceń, rozmawiali na lekcji przez telefon. W końcu nauczycielka powiedziała dość i podała ich do sądu. Rodzice uczniów są tym oburzeni – podaje Radio 5. Matematyczka z Gimnazjum nr 2 w Suwałkach zarzuca jedenastu uczniom znieważenie funkcjonariusza publicznego – używanie wulgaryzmów, rozmawianie przez telefon komórkowy i niestosowanie się do jej poleceń.

          Rodzice gimnazjalistów przyznają, że ich dzieci mogą sprawiać kłopoty, ale mówią, że takie sprawy powinno się załatwiać w szkole, a nie w sądach. – Te dzieci będą miały założoną kartotekę. Nie wiemy w przyszłości, kim będą, ale karalność jest bardzo ważna dla przyszłości tych dzieci – mówi matka jednego z uczniów w rozmowie z Radiem 5. Kobieta mówi, że sama pracuje w gimnazjum i wie, że „są tam bardzo różne dzieci”, ale nigdy nie podałaby żadnego z nich do sądu, bo „jest to czyjś syn i czyjaś córka”.

       GIODO twierdzi, ze dyrektor może złożyć pozew do sądu i wykorzystać przy tym posiadane dane osobowe ucznia. Wynika to z przepisów prawa, a w szczególności jest zgodne z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych jest dopuszczalne m.in. wówczas, gdy zezwalają na to inne – szczególne względem tej ustawy – przepisy prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2). Aktami prawnymi określającymi kompetencje dyrektora szkoły oraz wskazującymi, w jakim zakresie szkoła może przetwarzać dane osobowe uczniów są: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 i 2 wymienionego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, szkoła prowadzi księgę uczniów,

POZEW DO SĄDUZgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych jest dopuszczalne m.in. wówczas, gdy zezwalają na to inne – szczególne względem tej ustawy – przepisy prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2).

do której wpisuje się: imię (imiona) i nazwisko ucznia, datę i miejsce urodzenia ucznia, adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), adresy zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów), datę przyjęcia ucznia do szkoły, klasę, do której ucznia przyjęto, datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. Do zadań dyrektora szkoły należy natomiast sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole (art. 7 ust. 1 zd. 2 Karty Nauczyciela). Jest on także odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły (art. 7 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela). Z kolei art. 4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich stanowi, że każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu. Zatem biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy uznać, że dyrektor szkoły miał prawo wykorzystać dane osobowe zawarte w księdze uczniów w celu złożenia wniosku do sądu dla nieletnich. Takie postępowanie nie narusza przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. Odrębną kwestią, pozostającą poza kompetencjami GIODO, jest ocena zasadności skierowania wniosku do sądu dla nieletnich. To już podlega wnikliwemu i przemyślanemu rozpatrzeniu przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną.

      Dyrektor może złożyć pozew do sądu dla nieletnich i wykorzystać posiadane dane osobowe ucznia. Wynika to nie tyle z Ustawy o ochronie danych osobowych, co z innych ustaw i rozporządzeń.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved