Najnowsze

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr zbiorów danych osobowych – na czym polega, a także co możemy nazwać jawnym rejestrem?

     Obowiązek prowadzenia jawnego rejestru danych osobowych wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015, poz. 745)

     Najważniejszą kwestią każdego Administratora Danych Osobowych są akty wykonawcze do ustawy. Rozporządzenie objaśnia kwestię, jakie warunki musi spełniać osoba powoływana na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji, ale również wskazuje w jaki sposób skutecznie opracować i prowadzić jawny rejestr zbiorów danych osobowych.

Co to jest rejestr zbiorów danych osobowych?

     Jawny rejestr ma za zadanie sprawić, by procesy przetwarzania danych osobowych były bardziej przejrzyste. Okazuje się, że wraz z wdrożeniem rejestru zbiorów powstały nowe obowiązki z tego tytułu. Nowe zadanie powstało celem zaoszczędzenia zaoszczędzenie nakładu czasu w przeciwieństwie do wypełniania klasycznego wniosku – czy jednak tak stało się rzeczywiście nie poddajemy ocenie w tym wpisie.
Ogromnym plusem jest natychmiastowa aktualizacja rejestru przez ABI oraz brak konieczności zgłaszania oficjalnych wniosków aktualizacyjnych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych.

Prowadzenie jawnego rejestru zbiorów

     Zastanawiając się, jakie informacje dotyczące każdego zbioru danych, powinny znaleźć się w jawnym rejestrze, GIODO wymaga następującej zawartości:
1) nazwa zbioru danych;
2) oznaczenie administratora danych, adresu jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej;
3) oznaczenie przedstawiciela administratora danych, a także adres siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia podmiotu;
4) oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, a także jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych ów podmiotowi;
5) podstawy prawnej upoważniającej do prowadzenia zbioru danych;
6) celu przetwarzania danych w danym zbiorze;
7) opisu kategorii osób, których dane są przetwarzane;
8) zakresu danych przetwarzanych w zbiorze;
9) sposobu zbierania danych do zbioru, w szczególności informacji, czy dane są zbierane od osób, których dotyczą;
10) sposobu udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacji, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
11) oznaczenia odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;
12) informacji dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.

Jawność rejestru – czy to słuszna decyzja?

     Dobrze opracowany opis struktury zbiorów danych osobowych nie powinien zawierać informacji niejawnych lub poufnych, więc teoretycznie nie ma zagrożenia w upublicznieniu zawartości; tym bardziej, że analogicznie rejestr zbiorów w przypadku braku powołania ABI lub gry przetwarzamy dane wrażliwe i tak jest publiczny – na stronie GIODO. Zawartość zależy od formy rejestru papierowej bądź elektronicznej. Ustawodawca zapewnia kilka możliwości jawności rejestru zbiorów danych.
Wersja papierowa – powinna być udostępniana do zapoznania się w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

     W przypadku prowadzenia jawnego rejestru zbiorów danych osobowych w wersji elektronicznej, mamy trzy możliwości:
1) Link na stronie internetowej Administratora Danych, przy czym na stronie głównej umieszcza się odwołanie umożliwiające bezpośredni dostęp do rejestru;
2) Stanowisko dostępowe w systemie informatycznym Administratora;
3) Sporządzanie wydruku rejestru z systemu informatycznego Administratora Danych;

Warto uwzględnić wszystkie zalety prowadzenia jawnego rejestru elektronicznie.

     Duże podmioty zarządzające danymi osobowymi, zamieszczające rejestr na stronie internetowej wpływają w znaczny sposób na własnych klientów, pokazując, iż nie mają nic do ukrycia oraz przestrzegają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Najlepszym sposobem na prowadzenie elektronicznego jawnego rejestru zbiorów danych osobowych jest skorzystanie z programu dla ABI Kryptos24. Nie ma znaczenia czy nasza firma to korporacja, czy mała firmą, która przetwarza niewielką ilość danych osobowych.

W jakim terminie trzeba powiadomić GIODO o prowadzeniu rejestru danych osobowych?

     Każdy ABI, powołany przed Administratora Danych przed 1 stycznia 2015 r., powinien sporządzić jawny rejestr zbiorów danych, najpóźniej do czasu zgłoszenia go do rejestru Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zgłoszenie powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2015 roku.
W przypadku Administratorów Bezpieczeństwa Informacji powołanych po dacie 1 stycznia 2015 r., sprawa wygląda inaczej. Zgodnie z ustawą, zgłoszenie do rejestru GIODO powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powołania. Swoje obowiązki od początku realizują na podstawie znowelizowanych przepisów. Tym samym, obowiązek prowadzenia jawnego rejestru zbiorów danych osobowych, ciąży na nich od momentu wejścia w życie rozrządzenia czyli od 26 maja 2015 roku.

Informacje, na które warto zwrócić uwagę

     Aktualizacje jawnego rejestru stały się kolejnym kłopotem ABI. W rejestrze podaje się datę wpisu każdego zbioru danych do rejestru, a także datę ostatniej aktualizacji informacji.

jawny rejestr

     Co w przypadku wykreślenia zbioru danych? W rejestrze pozostawia się nazwę zbioru danych, datę wpisania zbioru danych oraz datę ostatniej aktualizacji informacji dotyczących ów zbioru wraz z adnotacją, iż jest to data wykreślenia zbioru z rejestru.
Odnotowania wymaga również historia zmian w danym rejestrze. Musi ona zawierać informację o rodzaju zmiany (nowy wpis, aktualizacja, wykreślenie), datę dokonania zmiany oraz informację o zakresie.
Które zbiory danych podlegają wpisowi do jawnego rejestru? Wszystkie, które byłyby zgłaszane do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, wszystkie zbiory wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy, a więc na przykład zbiory kadrowe, zostały wyłączone z opisania w jawnym rejestrze zbiorów danych.

Kryptos24, a jawny rejestr zbiorów

     Co to jest Agencja Bezpieczeństwa Danych Osobowych Sp. z o.o. ? To firma ekspercka w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, posiadająca kod podmiotu gospodarki narodowej. Dzięki API Kryptos24 istnieje możliwość integracji programu dla ABI do prowadzenia jawnego rejestru zbiorów z wszystkimi stronami internetowymi zarówno tymi opartymi na WordPress, Joomla jak i autorskimi.

Rejestr zbiorów

     Poszukując profesjonalnego, a także rzetelnego eksperta ds. ochrony danych osobowych, watro dodać, iż Kryptos24 nadaje się do zainstalowania i użytkowania w organach państwowych, samorządowych, komunalnych, podmiotach publicznych i niepublicznych, dla osób fizycznych i prawnych, słowem – dla każdej firmy i przedsiębiorstwa w Polsce. Mimo swej rozbudowanej struktury i wszechstronności jest bardzo łatwy w obsłudze, posiada przyjazną platformę komunikacji, a co najważniejsze – rewelacyjnie sprawdza się w codziennej praktyce.

Oprogramowanie dla ABI

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved