ODRĘBNA WŁASNOŚĆ – ROZSYŁANIE PROJEKTU

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

SPÓŁDZIELNIE

19 marca 2016

0

1382

Odrębna własność

Odrębna własność – rozsyłanie projektu uchwał, a ochrona danych osobowych

     Odrębna własność jest najpełniejszym prawem do nieruchomości. W przeciwieństwie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przy którym jesteśmy tylko uprawnionymi do posiadania danego mieszkania czy innego lokalu, to w przypadku jego odrębnej własności jesteśmy rzeczywistymi jego właścicielami, lokalu wraz z prawami z nim związanymi: prawem do gruntu pod budynkiem oraz wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku poszczególnych właścicieli lokali. Procedura odrębnej własności to chleb powszedni spółdzielni mieszkaniowych, można powiedzieć – czynność rutynowa.

            Czynności związane z odrębną własnością lokali dotyka ochrony danych osobowych. Odrębna własność, a ochrona danych osobowych? Zgodnie z art. 7 Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U.z 2000 Nr 80, poz. 903) , odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego. Do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna precyzować w szczególności: rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych oraz wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej. Odrębna własność oznacza, że dany lokal stanowi odrębny od gruntu i od budynku przedmiot własności. Jednakże nie może ona istnieć samodzielnie, gdyż wraz z nią związane są prawa do współposiadania części budynku i prawa do gruntu pod budynkiem oraz innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali.

        Odrębna własność Aby można ustanowić odrębną własność lokalu, zarząd podejmuje stosowne uchwały w tym zakresie. I tu rodzi się pytanie:Czy spółdzielnia mieszkaniowa może rozesłać do osób, których dotyczy projekt uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej w sprawie określenia odrębnej własności lokali, odpisy tej uchwały wraz z załącznikiem, zawierającym m.in. oznaczenie nieruchomości; rodzaj, położenie i powierzchnię wszystkich lokali; wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej; oznaczenie osób, którym przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali oraz przypadający na każdy lokal stan zadłużenia – bez zgody osób, których dane te dotyczą?

  Odpowiedź na tak sformułowane pytanie w odniesieniu do Ustawy o ochronie danych osobowych i stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych brzmi – nie.

         Dlaczego? Gdyż spółdzielnia mieszkaniowa może tylko wysłać powiadomienie o terminie i miejscu wyłożenia projektów uchwał do wglądu tych osób, których te projekty uchwał dotyczą i którym, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali. Szczegółowo spróbujmy wyjaśnić. Otóż przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wprawdzie zgoda zainteresowanej osoby jest jedną z wymienionych w tym przepisie okoliczności legalności przetwarzania danych, ale jej posiadanie nie jest jedynym warunkiem. Takim warunkiem jest istnienie przepisu prawa, który określa prawa lub obowiązki w ten sposób, że bez przetwarzania danych ich zrealizowanie nie byłoby możliwe. I tutaj wchodzimy na teren zagospodarowany przez Ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

cudzyslowProjekty uchwał w sprawach zmiany własności lokalu zarząd spółdzielni wykłada na co najmniej 14 dni do wglądu w lokalu siedziby spółdzielni, po pisemnym, wysłanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, imiennym powiadomieniu o terminie i miejscu wyłożenia projektów uchwał do wglądu.

Przepisy Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych jednoznacznie obligują zarząd spółdzielni do umieszczenia w treści uchwały w sprawie określenia odrębnej własności lokalu: oznaczenia nieruchomości obejmującej budynek lub budynki, w których ustanawia się odrębną własność lokali, rodzaju, położenia i powierzchni lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych, a także wielkości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu, jak również oznaczenia osób, którym zgodnie z przepisami ustawy przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali oraz przypadający na każdy lokal stan zadłużenia (art. 42 ust. 3). Projekty uchwał w sprawach zmiany własności lokalu zarząd spółdzielni wykłada na co najmniej 14 dni do wglądu w lokalu siedziby spółdzielni, po pisemnym, wysłanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, imiennym powiadomieniu o terminie i miejscu wyłożenia projektów uchwał do wglądu.I dotyczy to tych osób, których te projekty uchwał dotyczą i którym, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali (art. 43 ust. 1). Oprócz tego warto dodać, że zgodnie z art. 43 ust. 5 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, osoby te mogą, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały, zaskarżyć ją do sądu z powodu jej niezgodności z prawem lub jeśli uchwała ta narusza ich interes prawny lub uprawnienia.

     W przypadku ustanawiania odrębnej własności lokalu, sposób powiadamiania przez spółdzielnię zainteresowane osoby został ściśle określony przez przepisy Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i trzeba się do nich stosować. Stanowisko GIODO jest zatem jednoznaczne.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved