ODMÓWIENIE REJESTRACJI ZBIORU DANYCH

DECYZJE GIODO

INFORMATOR ADMINISTRATORA DANYCH

16 czerwca 2016

0

1035

ODMÓWIENIE REJESTRACJI ZBIORU DANYCH

Odmówienie rejestracji zbioru danych osobowych. GIODO nakazuje spełnienie odpowiednich warunków.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych odmówił rejestracji zbioru danych osobowych oraz nakazał: usunięcia danych przetwarzanych bez podstawy prawnej, a także ograniczył przetwarzanie danych innych niż potrzebne do ponownego zgłoszenia.

Decyzja DRZDO-DEC/92/12/6853                                               

            Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2, art. 44 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 6 i art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w związku ze zgłoszeniem do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych o nazwie „S.” dokonanym przez Gminę N.:

1)         odmawiam Gminie N. rejestracji zbioru danych osobowych o nazwie „S.”,

2)         nakazuję Gminie N.:

  1. a) usunięcie ze zbioru danych o nazwie „S.” danych przetwarzanych bez podstawy prawnej, tj. danych dotyczących imion i nazwisk osób, których dane dotyczą,
  2. b) ograniczenie przetwarzania w zbiorze o nazwie „S.” innych, niż wymienione w pkt 2a) danych osobowych, wyłącznie do ich przechowywania do czasu zarejestrowania tego zbioru po jego ponownym zgłoszeniu, stosownie do art. 44 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie:

            W dniu […] czerwca 2011 r. do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęło zgłoszenie do rejestracji zbioru danych osobowych o nazwie „S.”, złożone przez administratora danych, tj. Gminę N..

     W treści nadesłanego zgłoszenia administrator oświadczył, iż w zbiorze zawierającym dane nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o systemie informacji oświatowej, przetwarza dane w postaci imion i nazwisk osób, których dane dotyczą.

     Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

     Ustawa o ochronie danych osobowych w art. 40 wprowadziła dla administratora danych obowiązek zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych do rejestracji, z wyjątkiem przypadków zwalniających go z tego obowiązku, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy.

            Stosownie natomiast do treści art. 44 ust. 1 ustawy, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, rejestracji zgłoszonego zbioru danych, jeżeli:

  • nie zostały spełnione wymogi określone w art. 41 ust. 1 ustawy,
  • przetwarzanie naruszałoby zasady określone w art. 23-30 ustawy,
  • urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania zbioru danych zgłoszonego do rejestracji nie spełniają podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy.

     W art. 3 ust. 4 ustawy o systemie informacji oświatowej zamieszczone zostało enumeratywne wyliczenie danych osobowych, które mogą być pozyskiwane przez podmioty prowadzące zbiory danych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych. Przepis ten nie przewiduje jednak możliwości przetwarzania danych osobowych w postaci imion i nazwisk osób, których dane dotyczą.

     Wobec faktu, iż wskazany przez administratora w zgłoszeniu zakres danych osobowych wykraczał poza zakres danych wskazany w powołanym wyżej przepisie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

     Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy administrator danych może ponownie zgłosić przedmiotowy zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, po usunięciu wad, które były powodem odmowy rejestracji tego zbioru. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną, za pomocą programu komputerowego umożliwiającego jego prawidłowe wypełnienie, dostępnego na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

     Stronie, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy oraz art. 127 § 3 Kpa, przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa).

     Treść powyższej decyzji pochodzi z oficjalnej witryny Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Program dla ABI

Tagi:

Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved