OCENY DOROSŁEGO UCZNIA

CIEKAWOSTKI

POD PARAGRAFEM

SZKOŁY

19 marca 2016

0

1286

oceny dorosłego ucznia

Czy oceny dorosłego ucznia można przekazywać rodzicom? 

     „Mam 18 lat i jestem dorosły. Proszę nie informować moich rodziców o moich ocenach. Jestem dorosły i wyniki w nauce są moją sprawą – proszę nie informować rodziców w tej kwestii”. Czy w szkole można uwzględnić taką prośbę. Czy oceny dorosłego ucznia rzeczywiście są jego i tylko jego sprawą? Czy oceny dorosłego ucznia można przekazywać rodzicom (prawnym opiekunom)? Problem chyba wcale nie taki rzadki w polskiej szkole. Jak się zachować, jaką podjąć decyzję? Najlepiej, która jest zgodna z prawem. Odwołajmy się do Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zmian.), innych przepisów i stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.oceny dorosłego ucznia

Uczeń nie może złożyć takiego zastrzeżenia i nie trzeba go uwzględniać. Nie, gdyż przepisy prawa określają bardzo wyraźnie, że oceny mają charakter jawny dla ucznia i jego rodziców czy opiekunów prawnych.

       Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Ponadto, na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Przepisy rozporządzenia wskazują, że celem oceniania wewnątrzszkolnego jest dostarczenierodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia (§ 3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia). Żaden przepis nie przewiduje natomiast instytucji zastrzeżenia przez ucznia udostępniania jego ocen rodzicom (opiekunom prawnym). A zatem skoro przepisy prawa przyznają rodzicom ucznia (lub jego opiekunom prawnym) prawo do posiadania informacji o jego wynikach w nauce (o jego ocenach), to jakiekolwiek zastrzeżenie złożone przez ucznia o nieudostępnianiu takich informacji, nie ma znaczenia. GIODO zauważa jednak, że pomimo istnienia przepisów o jawności ocen uczniów dla ich rodziców (opiekunów prawnych) osoby pełnoletnie, tj. te, które ukończyły 18 rok życia, mają prawo do ochrony i poszanowania ich prywatności i wolności. Dlatego GIODO zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przeprowadzenie zmian w zakresie aktów prawnych regulujących kwestię przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji dotyczących postępów w nauce i trudności oraz uzyskiwanych ocen przez uczniów, w tym uczniów pełnoletnich (sygn. DOLiS- 035- 453/12).

     W chwili obecnej uczeń dorosły nie może zastrzec, aby jego oceny nie były przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym. Wręcz przeciwnie – oceny w nauce dla ucznia i rodziców są jawne.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved