OBOWIĄZEK INFORMACYJNY A URZĄD MIASTA

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

18 lipca 2016

0

1650

obowiązek informacyjny

Czy urząd miasta jest zobligowany spełnić wobec swoich petentów obowiązek informacyjny zgodnie z art.24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych?

     Tak, chyba, że osoba, której dane dotyczą, posiada wszystkie te informacje, o których mowa w powołanym przepisie ustawy.

Uzasadnienie:

     Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

  1. adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
  2. celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  3. prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4. dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Zgodnie zaś z ust. 2 tego przepisu, ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

  1. przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
  2. osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

     Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych jest zwolniony z obowiązku wynikającego z art. 24 ust. 1, jedynie wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą posiada wszystkie informacje zawarte w cytowanym ust. 1. Z tym, że  administrator danych powinien mieć pewność co do tej wiedzy, co następuje np.  wtedy, gdy zainteresowany „zna administratora danych, orientuje się co do celu zbierania danych, wie, czy jest zobowiązany przepisami prawa do udzielenia informacji” (J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz Ochrona Danych Osobowych. Komentarz, Zakamycze 2004), albo jeśli administrator danych pozostaje w stałych kontaktach z osobą, której dane dotyczą (A. Drozd Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2004 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).

     O zwolnieniu z obowiązku informacyjnego na podstawie omawianego art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych można mówić jedynie wówczas, gdy administrator danych ma pewność, że osoba, której dane dotyczą, posiada wszystkie informacje

wymienione w art. 24 ust. 1.

     Istotne jest bowiem, aby osoba zainteresowana posiadała powyższe informacje w czasie pozyskiwania od niej danych osobowych.

     W sytuacji, gdy obowiązujące przepisy prawa obligują podmiot danych do udostępnienia określonych informacji o nim to nie można mówić o dobrowolności ich podania.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved