MINISTER ŚRODOWISKA A POWIERZENIE PRZETWARZANIA

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

26 sierpnia 2016

0

1445

Powierzenie przetwarzania

Czy minister środowiska może w ramach swoich uprawnień powierzyć przetwarzanie danych osobowych innej, podległej sobie jednostce?

     Tak, o ile zlecanie przez Ministra Środowiska zadań (w tym powierzenia przetwarzania danych) innym podległym jednostkom wynika z przepisów prawa.

Uzasadnienie:

     Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych administratorem danych jest organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba (o których mowa w art. 3), decydujące we własnym imieniu o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli bowiem decyduje w cudzym imieniu, to wówczas występuje w roli podmiotu, któremu na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy powierzono przetwarzanie danych osobowych. Z reguły odbywa się to na podstawie umowy, aczkolwiek w strukturach administracji także na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych.

     Również Sąd Najwyższy w jednym ze swych postanowień (postanowienie z dnia 11 grudnia 2000 r. o sygn. II KKN 438/2000) wskazał, iż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest jedynie ten podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych, natomiast administrującym – także taki podmiot, który zarządza, zawiaduje zbiorem danych lub danymi w procesie ich przetwarzania, w tym i powierzonego mu w trybie wskazanym w art. 31 tej ustawy. Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż administratorem danych nie jest każdy dysponent tych danych, a tylko ten, kto decyduje o celach i środkach ich przetwarzania.

     Z powyższego wynika, że status administratora danych nie jest uzależniony od faktycznego przetwarzania danych. Innymi słowy, administratorem danych może być podmiot, który w ogóle nie posiada danych osobowych. Dla stwierdzenia posiadania takiego przymiotu istotne jest bowiem faktyczne decydowanie o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. pomimo nieposiadania określonych danych – możliwość np. ich żądania, gdy zajdzie taka potrzeba).

     I tak, dla przykładu wskazać można ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z którą prawo do rozporządzania danymi osobowymi ma Skarb Państwa, zaś jego zadania w zakresie zarządzania tym prawem wykonuje minister właściwy do spraw środowiska (art. 47 ust. 2 w zw. z ust. 10 ustawy). Ponadto, z art. 47 ust. 11 Prawa geologicznego i górniczego wynika, że minister właściwy do spraw środowiska może upoważnić do rozporządzania informacją geologiczną organy, o których mowa w art. 101 pkt. 2 i 3 tej ustawy oraz państwowe jednostki organizacyjne. Zatem podmioty, które – w drodze upoważnienia – stały się podmiotami uprawnionymi do rozporządzania informacją geologiczną (oraz gromadzenia związanych z tą czynnością danych osobowych) będą wykonywać swoje zadania w imieniu mocodawcy.

   Zatem w omawianym przypadku przepisami upoważniającymi Ministra Środowiska do powierzenia przetwarzania danych osobowych jest m.in. art. 47 ust. 11 Prawa geologicznego i górniczego, a nie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

Program dla ABI 

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved