LISTA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU

CIEKAWOSTKI

GIODO-HOME

PODSTAWY

24 maja 2016

0

2047

lista osób zamieszkałych w lokalu

Żądanie dodatkowych informacji o lokatorach, a także lista osób zamieszkałych w lokalu.

      W celu naliczenia opłat w prawidłowej wysokości, spółdzielnie mieszkaniowe często kierują do członków spółdzielni zapytanie o liczbę osób współzamieszkujących w lokalu. Innymi słowy żądają odpowiedzi: z kim mieszkasz? Jeżeli to pytanie o liczbę mieszkańców, nie ma problemu.

        Problemy rodzą się, jeżeli spółdzielnia żąda dodatkowych informacji o osobach zamieszkujących dany lokal tj. imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer PESEL. Generalnie nie ma uzasadnienia w żądaniu dodatkowych informacji o osobach w lokalu zamieszkujących wspólnie z właścicielem lub członkiem spółdzielni. Sama liczba współmieszkańców wystarczy. Powtórzmy: spółdzielnia może gromadzić tylko dane jej członków. Tym samym spółdzielnia nie może żądać od swoich członków przekazania danych osób z nimi zamieszkujących w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL itp. Dopuszczalne jest pozyskiwanie i przetwarzanie przez spółdzielnie jedynie informacji o ilości osób zamieszkujących w lokalu członka spółdzielni.

      Co w sytuacji, gdy padło pytanie z kim mieszkasz? I udzielono niedozwolonych informacji i te dane zostały wykorzystane bezprawnie? Osoby, których dane osobowe były lub są przetwarzane przez spółdzielnię wbrew przepisom, mogą wystąpić ze skargą do GIODO. W toku postępowania administracyjnego organ ten podejmie ewentualne działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Niezależenie od zabezpieczenia prawnego przewidzianego w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014 r, poz. 1882), osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw także na gruncie Kodeksu cywilnego, na podstawie przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych. Przewidują one m.in. możliwość żądania, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności żeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Możliwe jest również żądanie zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Właściwy w tym zakresie jest sąd cywilny. Dlatego warto się zastanowić nad żądaniem dodatkowych informacji o osobach w lokalu.

      Jak wygląda szczegółowe uzasadnienie tej kwestii. To z przepisów Prawa spółdzielczego wynika, że zarządzającego nieruchomością interesować powinna jedynie liczba osób przebywających stale w lokalu, gdyż wiąże się to z naliczeniem wydatków i opłat związanych z eksploatacją i utrzymywaniem nieruchomości. Bezprawne jest żądanie, aby tak zwany główny lokator czy właściciel lokalu podawał nazwiska, numery PESEL, data urodzenia czy stopień pokrewieństwa stale zamieszkujących w tym lokalu osób. Za pośrednictwem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP spółdzielnie zostały wezwane do usunięcia z rejestru tego rodzaju danych osobowych. Inaczej jest w przypadku, gdy lokal jest zadłużony. Wtedy już roszczeń można dochodzić również od osób faktycznie w lokalu przebywających i dlatego od tego momentu uzasadnione jest dysponowanie danymi tych osób, niezbędnymi do dochodzenia zobowiązań.

      Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady wykorzystywania (przetwarzania) danych osobowych, np. ich gromadzenia czy udostępniania. Każdy administrator danych, np. spółdzielnia, ma obowiązek wskazać, na jakiej podstawie przetwarza dane osobowe (np. na jakiej podstawie żąda podania określonych danych osobowych). Może być to np. zgoda każdej osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych) lub przepis prawa, z którego wynika, że wykorzystywanie danych jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienie bądź spełnienia określonego obowiązku (art. 23 ust. 1 pkt 2 tej ustawy). W przypadku spółdzielni mieszkaniowych podstawą do przetwarzania danych osobowych jej członków przez organy spółdzielni są przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach – ustawy Prawo spółdzielcze. Z przepisów tych ustaw nie wynika, aby spółdzielnia, mogła pozyskiwać (gromadzić) informacje o osobach stale lub faktycznie mieszkających w lokalu. Nie dotyczy to jednak informacji o liczbie osób przebywających w określonym lokalu – art. 4 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepis ten wskazuje, że za opłaty odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

    Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż spółdzielnia pozyskując dane osobowe zobowiązana jest poinformować osoby, których dane dotyczą m.in. o celu zbierania danych osobowych oraz o dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej. Powyższe wynika z treści art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

      A zatem obowiązujące przepisy, na podstawie których działają spółdzielnie nie zezwalają na gromadzenie informacji o danych osób zamieszkujących w lokalach, z podaniem ich imion i nazwisk, stopnia pokrewieństwa oraz nr PESEL, a jedynie uprawniają do uzyskiwania informacji o liczbie osób zamieszkujących w danym lokalu.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved