KOSZTY CIEPŁA – UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

ADMINISTRACJA

GIODO-HOME

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

WYMAGANA DOKUMENTACJA

23 maja 2016

0

1852

koszty ciepła

Rozliczanie kosztów zużycia ciepła w lokalach

     Koszty ciepła w lokalach użytkowników. Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo udostępnić informacje dotyczące rozliczenia indywidualnych kosztów zużycia ciepła w poszczególnych lokalach? Czy ów informacja nie narusza Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 , Nr 133, poz. 883)? Co na ten temat sądzi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych? GIODO odpowiada – tak,  o ile informacje o zużyciu ciepła są zawarte w prowadzonym przez spółdzielnię rejestrze członków i udostępnione będą jedynie osobie uprawnionej.

     Informacje o indywidualnych kosztach ogrzewania danego mieszkania, chociażby w połączeniu z numerem lokalu, będą stanowiły dane osobowe. Na ich podstawie możliwe jest ustalenie tożsamości osoby fizycznej, w tym przypadku właściciela lokalu. Choć zasady wykorzystywania danych osobowych reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, to wówczas, gdy przepisy odrębne regulują kwestie przetwarzania danych osobowych w określonym sektorze, mają one pierwszeństwo stosowania. A zatem w tym zakresie Prawo spółdzielcze i Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statut dominują nad Ustawą o ochronie danych osobowych. Tak samo myśli GIODO. Uprawnienia i obowiązki organów oraz członków spółdzielni mieszkaniowej określone zostały w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a w zakresie w niej uregulowanym zastosowanie znajdują rozwiązania przewidziane w Ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, a także w statucie spółdzielni i sporządzonym na jego podstawie regulaminie, bądź w uchwałach podejmowanych przez organy spółdzielni mieszkaniowych.

     Powołane przepisy stanowią m.in. (art. 30 Prawa spółdzielczego), że w prowadzonym przez spółdzielnię mieszkaniową rejestrze członków znajdują się imiona, nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, data przyjęcia w poczet członków, data wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także inne dane przewidziane w statucie. Rejestr członków spółdzielni, obok informacji wyraźnie wskazanych w powołanym przepisie, może zawierać także „inne dane przewidziane w statucie”. Zatem – o ile statut tak stanowi – w rejestrze mogą się znaleźć informacje dotyczące rozliczania kosztów ogrzewania poszczególnych lokali.

    Decydującym argumentem, aby w Statucie doprecyzować wszelkie kwestie niejasne, a istotne z punktu widzenia funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej. Stwierdzić należy, że wgląd do danych zawartych w rejestrze spółdzielni ma jedynie członek spółdzielni, jego małżonek oraz wierzyciel członka lub spółdzielni. To te osoby – jako uprawnione do przeglądania rejestru – wymienia art. 30 Prawa spółdzielczego. Jednocześnie stanowi on podstawę prawną legalizującą przetwarzanie danych osobowych, które w przypadku polegają ich udostępnieniu (tym samym spełniona jest przesłanka wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych, czyli istnienie zezwalającego na to szczególnego przepisu prawa, który ma pierwszeństwo stosowania przed ustawą o ochronie danych osobowych.

     Powtórzmy – spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo udostępnić informacje dotyczące rozliczenia indywidualnych kosztów zużycia ciepła w poszczególnych lokalach, o ile informacje zostały umieszczone w rejestrze członków, a dane będą przekazywane wyłącznie osobom uprawnionym. Warto takie regulacje zawrzeć wcześniej w Statucie spółdzielni.

 Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved