KOMORNIK A UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

CIEKAWOSTKI

DECYZJE GIODO

GIODO-HOME

KONTROLA GIODO

WYMAGANA DOKUMENTACJA

29 maja 2016

1

24074

komornik

Czy komornik może udostępniać informacje o zajęciu wynagrodzenia za pracę podmiotowi innemu niż pracodawca uprawniony do przetwarzania danych?

        Nie, komornik może przesłać informacje o zajęciu wynagrodzenia za pracę (dłużnika) tylko pracodawca jest do tego uprawniony.

Uzasadnienie:

      Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych obowiązkiem Administratora Danych jest zapewnienie, że dane przetwarzane będą zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. W konsekwencji komornik, jako administrator danych, musi legitymować się przesłanką uprawniającą go do udostępnienia danych osobowych dłużnika na rzecz osoby trzeciej, a ponadto udostępnienie to może nastąpić jedynie w zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu, w jakim dane są udostępniane (zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 administrator danych zobowiązany jest zapewnić, że dane przetwarzane będą w sposób adekwatny do celu, w jakim są przetwarzane.

     Jednocześnie komornik jako Administrator Danych zobowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawniona, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. (art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych).

     W konsekwencji nie można uznać, że udostępnienie danych osobowych na rzecz domniemanego pracodawcy dłużnika wskazanego przez wierzyciela we wniosku o wszczęcie egzekucji znajduje oparcie w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. W szczególności uprawnienie do udostępniania danych osobowych dłużnika bez sprawdzenia, czy wskazany przez wierzyciela podmiot jest pracodawcą dłużnika, nie znajduje podstaw w art. 761 ww. kodeksu, na podstawie którego komornik może żądać m. in. od instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Ponadto podkreślenia wymaga, iż zgodnie z art. 880 Kpc egzekucja wynagrodzenia za pracę należy do komornika przy sądzie rejonowym właściwości ogólnej dłużnika, który to komornik – na podstawie art. 796 Kpc wszczyna na wniosek albo na żądanie sądu lub uprawnionego organu egzekucję. Przy czym do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy, a jako sposób egzekucji należy wskazać wynagrodzenie za pracę w określonym zakładzie pracy.

     Zatem biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że działanie komornika polegające na przesłaniu zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia bez sprawdzenia, czy dany podmiot jest rzeczywiście pracodawcą dłużnika będzie stanowiło naruszenie prawa ustawy o ochronie danych osobowych. Bowiem, wraz z przesłaniem informacji może dojść m.in. do udostępnienia danych osobowych osobie do tego nieuprawnionej.

Wsparcie dla ABI

Tagi:

Jedno przemyślenie nt. „KOMORNIK A UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH”

  1. Malinowy12 napisał(a):

    W końcu jakieś przydatne informacje. Szukałem długo podobnego artykułu, w końcu znalazłem. Ciekawa sprawa z tą ochroną danych osobowych…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved