KARA ZA BEZPRAWNE UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

DECYZJE GIODO

INFORMATOR ADMINISTRATORA DANYCH

27 czerwca 2016

0

2105

Bezprawne ujawnienie danych osobowych

Bezprawne ujawnienie danych osobowych. Czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może ukarać osoby, które są winne?

Nie, gdyż GIODO nie ma uprawnień do karania osób odpowiedzialnych za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Podmiotem właściwym w tej kwestii jest sąd.

Uzasadnienie:

     Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z prawem przewiduje zarówno odpowiedzialność administracyjną, jak i karną, która szczegółowo uregulowana została w art. 49–54a ustawy. Takie stanowisko zajął również Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 21 listopada 2002 r. (sygn. akt II SA 1682/01), stwierdził, że: „w świetle ustawy naruszenie jej przepisów staje się źródłem odpowiedzialności administracyjnej, prowadzącej w istocie jedynie do obowiązku przywrócenia stanu zgodnego z prawem (art. 18) oraz odpowiedzialności karnej (art. 19, 49-54).

     Ustawa o ochronie danych osobowych, wprost określająca uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), stanowi, że GIODO ma m.in. prawo do kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz do rozpatrywania skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych (art. 12).

     Jednak nawet w razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy, GIODO nie ma uprawnień do karania osób odpowiedzialnych za niezgodne z ustawą przetwarzanie danych osobowych, co w sposób niebudzący wątpliwości wynika z art. 18 ustawy, który legitymuje GIODO wyłącznie do rozstrzygania sprawy w formie decyzji administracyjnej nakazującej przywrócenie stanu zgodnego z prawem. GIODO może zatem – z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej – nakazać np.:

  • usunięcie uchybień,
  • uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych,
  • zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe,
  • zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,
  • usunięcie danych osobowych.

     Natomiast w razie stwierdzenia, że czyjeś działanie lub zaniechanie wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, dołączając dowody dokumentujące podejrzenie (art. 19). Organem właściwym w tej sprawie jest sąd. Ustawa o ochronie danych osobowych za udostępnienie danych lub umożliwienie dostępu do danych osobom nieupoważnionym przewiduje karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 51 ust. 1 ustawy).

     Można jedynie wskazać, że – na podstawie z art. 12 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych A zatem, stosownie do ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, GIODO może nakładać grzywny w celu przymuszenia (maksymalnie 10 tys. złotych – w stosunku do osoby fizycznej, i maksymalnie 50 tys. złotych – w stosunku do osób prawnych).

Oprogramowanie dla ABI

Tagi:

Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved