JAWNOŚĆ ROZLICZEŃ SPÓŁDZIELNI – PROGRAM DLA ABI

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

24 sierpnia 2016

0

1522

JAWNOŚĆ ROZLICZEŃ SPÓŁDZIELNI

Ujawnienie rozliczeń prowadzonych przez spółdzielnie

     Rozliczenia spółdzielni – jawność czy temat tabu? Ujawniać rozliczenia prowadzone przez spółdzielnię, czy też nie? Czy ujawnianie rozliczeń spółdzielni mieszkaniowej ma związek z ochroną danych osobowych i Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 2997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zmian.). Co na problem rozliczeń spółdzielni mówi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych? Czy na gruncie Ustawy o ochronie danych osobowych dopuszczalne jest ujawnienie spółdzielcom dokumentacji dotyczącej rozliczeń prowadzonych przez spółdzielnię?

     Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, jej przepisy stosuje się jedynie do przetwarzania danych osobowych w zbiorach. Danymi osobowymi, zgodnie z definicją określoną w art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi osobowymi nie są więc informacje o charakterze zbiorczym, w szczególności informacje statystyczne, czy inne informacje pozostające w oderwaniu od danych wskazujących na konkretną osobę. Np. danymi osobowymi nie będą informacje dotyczące rozliczeń gazu zużytego przez wszystkich mieszkańców. Różnica jest tu taka, że informacja o zużyciu gazu przez spółdzielnię nie stanowi danych osobowych i nie podlega ochronie. Ochronie podlega natomiast informacja o zużyciu gazu przez jednego, konkretnego mieszkańca. Odmawiając udzielenia informacji o charakterze zbiorczym, nie zawierających danych osobowych, spółdzielnia i wspólnota nie może jako podstawy odmowy powoływać przepisów o ochronie danych osobowych.

     Ustawę tę, bowiem, zgodnie z jej art. 2 ust. 1 stosuje się jedynie do udostępniania danych osobowych, zdefiniowanych w jej art. 6. Ponadto, należy szczególnie podkreślić, że Ustawa o ochronie danych osobowych nie reguluje kwestii udostępniania dokumentów, a jedynie zasady udostępniania danych (osobowych) znajdujących się w tych dokumentach. Nie gwarantuje zatem ani prawa wglądu w dokumentację, ani prawa do uzyskania z takiej dokumentacji odpisów i wyciągów. Kształtuje natomiast prawo do zapoznania się z danymi osobowymi, czy to dotyczącymi osoby, która o nie występuje (art. 32 i 33 ustawy), czy też żądania takich danych, jeśli dotyczą one innej osoby, po spełnieniu warunków określonych w ustawie (art. 29, art. 23, art. 27 Ustawy). Podsumujmy tę część naszych rozważań. Jeżeli rozliczenia spółdzielni nie dotyczą kosztów opłat przykładowego Jana Kowalskiego, a zawierają statystyki, zestawienia, podsumowania – takie dane nie podlegają Ustawie o ochronie danych osobowych, gdyż nie można w nich zidentyfikować konkretnej osoby. Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy zasad udostępniania takich informacji jak rozliczenia spółdzielni. Ujawnianie rozliczeń prowadzonych przez spółdzielnię to przedmiot zawartych w Prawie spółdzielczym.

closing-speechmarks

Jeżeli występują tylko statystyki, zestawienia, podsumowania lub prognozy, to takie rozliczenia spółdzielni nie podlegają Ustawie o ochronie danych osobowych.

     Art. 18 § 2 pkt 3 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 210) mówi, że członek spółdzielni ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi i umowami zawieranymi przez spółdzielnie z osobami trzecimi. Przepis ten służy umocnieniu praw członka spółdzielni, zwłaszcza prawa do sprawowania kontroli nad działalnością organów spółdzielni. Nie wyczerpuje on jednak wszystkich możliwości sprawowania owej kontroli. Członkowi spółdzielni przysługują bowiem również inne prawa określone w ustawie lub statucie (art. 18 § 4 Prawa spółdzielczego).

     A co z ujawnianiem rozliczeń spółdzielni z firmami zewnętrznymi zawartymi w różnych umowach. Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych stoi na stanowisku, że spółdzielca czy członek wspólnoty ma prawo zapoznawać się z treścią takich umów, bowiem jest on współwłaścicielem nieruchomości i to w jego imieniu i interesie zawierana jest umowa podpisywana przez upoważnionego członka zarządu spółdzielni lub zarządcę nieruchomości. Takiego prawa nie mają natomiast osoby trzecie.

     A niekiedy wgląd w treść umów mógłby rzeczywiście powodować ujawnienie tajemnicy handlowej. Tak mogłoby się stać wówczas, gdyby ktoś – nieumyślnie czy z wyrachowania – podmiotowi z zewnątrz, ubiegającemu się o kontrakt ze spółdzielnią, umożliwił wgląd w umowę z firmą, która wcześniej wykonywała dla spółdzielni jakieś prace, np. remont instalacji. W efekcie starająca się o zlecenie firma mogłaby poznać wartość poprzedniego kontraktu i zaproponować niższą cenę, i dzięki temu otrzymać zlecenie.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved