GIODO A FORMA UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

SEKTOR MEDYCZNY

20 marca 2016

0

2516

dokumentacji medycznej

Czy Generalny Inspektor Danych Osobowych może określić formę upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej?

Nie, gdyż okoliczność, że dokumentacja medyczna zawiera dane osobowe pacjenta nie przesądza o właściwości organu do spraw ochrony danych osobowych w powyższym zakresie.

Uzasadnienie:

     Regulacje prawne dotyczące prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej zawierają przepisy m. in. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych (ust. 2 ww. artykułu). Podmioty, którym udostępnia się dokumentację medyczną wskazuje art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. I tak, np. zgodnie z ust. 1 ww. przepisu, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. W celu realizacji prawa pacjenta do dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszym rozdziale ustawy oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji (na podstawie art. 24 ust. 1).

     Zarówno przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak i wskazanego rozporządzenia, nie określają szczegółowej formy upoważnienia do uzyskania dokumentacji medycznej. Rozporządzenie wskazuje jedynie, że w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej m.in.:

– oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia,

– oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

     Jednak okoliczność, że dokumentacja medyczna zawiera dane osobowe pacjenta nie przesądza o właściwości organu do spraw ochrony danych osobowych do określania formy tego upoważnienia. Do zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy bowiem m.in. kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych (art. 12 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych). Nie posiada on zaś kompetencji do określania formy upoważnienia do (wydawania) udostępniania dokumentacji medycznej.

     Osoba, której dokumentacja dotyczy, chcąca upoważnić inną osobę do udostępnienia jej tejże dokumentacji medycznej może uczynić to stosownie do zasad wynikających z ogólnych przepisów o pełnomocnictwie, określonych w art. 98 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Aplikacja dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved