GIODO A DECYZJE ADMINISTRACYJNE

DECYZJE GIODO

INFORMATOR ADMINISTRATORA DANYCH

20 marca 2016

0

1195

decyzje administracyjne

Czy GIODO jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnej w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych?

Nie, bowiem GIODO nie jest organem właściwym do stwierdzenia naruszenia dóbr osobistych.

Uzasadnienie:

     Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stosownie do przyznanych mu kompetencji – nie jest organem właściwym do stwierdzenia naruszenia dóbr osobistych, albowiem dobra te nie są traktowane w polskim porządku prawnym w sposób tożsamy z danymi osobowymi. Jednak w przypadku, gdy istnieje podejrzenie naruszenia dóbr osobistych lub przepisów karnych chroniących dobra jakimi są cześć i obyczajność właściwe jest zawiadomienie o nich odpowiednich organów oraz skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego.

     Ponadto, GIODO nie jest organem powołanym do ścigania przestępstw. Może jedynie w sytuacji, gdy stwierdzi, że działanie lub zaniechanie kierownika jednostki organizacyjnej, jej pracownika lub innej osoby fizycznej będącej administratorem danych wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie skierować do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, dołączając dowody dokumentujące podejrzenie.

     Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 marca 2001 r. (sygn. akt II SA 401/00), w którym wskazał m.in., że: „(…) Generalny Inspektor (…) nie jest organem kontrolującym ani nadzorującym prawidłowość stosowania prawa materialnego i prawa procesowego w sprawach należących do właściwości innych organów, służb czy sądów, których orzeczenia podlegają ocenom w toku instancji czy w inny sposób określony odpowiednimi procedurami”.

     Ochrony praw z tytułu naruszenia ww. dóbr dochodzić zatem można na podstawie przepisów odrębnych. Do ścigania przestępstw powołane są właściwe organy (policja, prokuratura), które działają w trybie i na określonych zasadach m.in. w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego i ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych może nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak i w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Program dla ABI

Tagi:

Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved