E-DZIENNIKI A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

GIODO-HOME

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

PRACOWNICY

SZKOŁY

1 maja 2016

1

2452

E-dzienniki

Czy E-dzienniki dobrze chronią dane osobowe uczniów?

      E-dzienniki to dobrodziejstwo czy przekleństwo? E-dzienniki – odhumanizowane relacje pomiędzy nauczyciel-rodzic, czy nowoczesna i szybka możliwość pozyskania informacji, jaką daje współczesność? Czy e-dzienniki dobrze chronią dane osobowe uczniów? Czy prowadzenie przez szkołę elektronicznych dzienników lekcyjnych (tzw. e-dzienniki) nie narusza prawa do ochrony danych osobowych uczniów?

          Nowoczesna polska szkoła to przestrzeń, gdzie wykorzystuje się najnowsze zdobycze technologii, aby jeszcze lepiej uczyć i wychowywać młode pokolenie. Coraz więcej placówek oświatowo-wychowawczych decyduje się na korzystanie z elektronicznych dzienników lekcyjnych tzw. e-dzienników. Wraz z wykorzystaniem komputera nauczyciel-wychowawca przekazuje informacje o postępach w nauce danego ucznia, a zapracowany rodzic kilkoma ruchami myszki komputerowej, bądź przycisków na klawiaturze loguje się na platformę, gdzie błyskawicznie odczytuje wyniki w nauce i zachowaniu swojej pociechy. Wygodne, praktyczne, oszczędne. Ale wcale nie wolne od czyhających niebezpieczeństw. Zwłaszcza związanych z ochroną danych osobowych i bezpiecznym ich przetwarzaniem. Czy prowadzenie przez szkołę elektronicznych dzienników lekcyjnych (tzw. e-dzienniki) nie narusza prawa do ochrony danych osobowych uczniów? Nie, gdyż prowadzenie dzienników lekcyjnych, w których zawarte są informacje o uczniach, wynika z przepisów prawa, a forma elektroniczna czy papierowa, jest jedynie kwestią techniczną.

          Wyrocznią w tej frapującej sprawie odnajdziemy w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś, gdy istnieją inne – szczególne wobec ustawy dotyczącej przepisów prawa – w pierwszej kolejności należy się do niej podporządkować. Zakres informacji o uczniach, które mogą być gromadzone przez szkoły określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z § 7 ust. 1 tego rozporządzenia, szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

     Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), adresy ich zamieszkania, a także tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, bądź oznaczenie realizowanych programów nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania dla danego oddziału, oraz imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz tematy przeprowadzonych zajęć, oceny i zaliczenia uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, a także przeprowadzone hospitacje zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem (§ 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia).

     Możliwość prowadzenia dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej przewidziana jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji rozporządzenia (§ 20a ust. 1). Podsumowując, prowadzenie przez szkołę dzienników lekcyjnych możliwe jest także w formie elektronicznej.

      Z kolei możliwość prowadzenia dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej przewidziana jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji rozporządzenia (§ 20a ust. 1). Wynika z niego, że prowadzenie przez szkołę dzienników lekcyjnych możliwe jest także w formie elektronicznej. E-dziennik? A jakże! Prowadzenie dziennika elektronicznego jest alternatywą do dziennika w formie tradycyjnej – papierowej.  Za zgodą organu prowadzącego szkołę dzienniki lekcyjne mogą być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej, ale wówczas szkoła (jako administrator danych osobowych) ma obowiązek zastosowania szeregu wymogów dotyczących prowadzenia takich dzienników. Związana jest z tym m.in. konieczność zachowania kontroli nad tym, kto ma dostęp do danych stanowiących dziennik elektroniczny oraz zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób nieuprawnionych, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą. (§ 20a ust. 3 rozporządzenia). E-dzienniki? Oczywiście.

     Jak wynika z powyższego forma, w jakiej prowadzony jest dziennik lekcyjny, czy to papierowa, czy elektroniczna, jest jedynie kwestią techniczną, pozostawioną do wyboru danej szkoły. Istotne jest natomiast to, iż informacje o uczniach zawarte w dziennikach lekcyjnych stanowią dane osobowe i mogą być wykorzystywane przez szkołę (gromadzone, przechowywane, udostępniane) tylko w takim zakresie jak stanowią o tym powołane wyżej przepisy prawa. E-dzienniki mogą swobodnie funkcjonować w przestrzeni szkolnej, ale wymagają szczególnej uwagi.

      Czy e-dzienniki dobrze chronią dane osobowe uczniów? Nie gorzej niż tradycyjne, papierowe.

Program dla ABI

Tagi:

Jedno przemyślenie nt. „E-DZIENNIKI A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”

  1. Dariusz napisał(a):

    U Nas w szkole stosujemy elektroniczny dziennik – uważam, że jest to super rozwiązanie. Dużo szybciej uczeń dowiaduje się o swoich ocenach, praktycznie mając dostęp do internetu. Ochrona danych osobowych podczas prowadzenia owej aplikacji jest szczególnie ważna.
    Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved