DYREKTOR SZKOŁY – SKARGA DO GIODO

DECYZJE GIODO

GIODO-HOME

INFORMATOR ADMINISTRATORA DANYCH

15 czerwca 2016

0

1351

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Zarząd Stowarzyszenia „oko w oko” wraz z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Owa sytuacja skończyła się odmówieniem uwzględnienia wniosku.

     Poniższa decyzja dotyczy skargi wobec Dyrektora Szkoły Podstawowej oraz Zarządu Stowarzyszenia, która dotyczy przetwarzania danych osobowych skarżącego oraz jego dzieci.

     Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych odmówił uwzględnienia wniosku – dowiedz się, dlaczego!

Decyzja DOLiS/DEC –  828/12/53823, 53827, 53830, 53833

     Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 12 pkt 2, art. 22, art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana M.P,  dotyczącej przetwarzania danych osobowych jego oraz jego dzieci, tj. I.P. i M.P., przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia R., Pana M.S., oraz Zarząd Stowarzyszenia R..

odmawiam uwzględnienia wniosku.

Uzasadnienie:

     Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pana M.P.  zwanego dalej Skarżącym, dotycząca przetwarzania danych osobowych jego oraz jego dzieci, tj. I.P. i M.P., przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia R. , zwanego dalej Dyrektorem, Pana M.S., oraz Zarząd Stowarzyszenia R., zwany dalej Zarządem. W treści skargi Skarżący podniósł w szczególności, iż cyt.: „(…) udostępnione zostały dane osobowe w postaci mojego imienia i nazwiska, dane osobowe moich dzieci w postaci imienia i nazwiska syna I.P. oraz wymienianie syna I.P .i córki M.P w sposób umożliwiający ich identyfikację (…)”. Odnosząc się do nieuprawnionego przetwarzania ww. danych osobowych przez Dyrektora, Skarżący podniósł cyt.: „(…) Dyrektor (…) w dniu […] stycznia 2011 r. w J, odczytał obecnym na zebraniu Rady Rodziców (…) m. in. moje pisma z dnia […] listopada 2010 r., i […] grudnia 2010 r. [zał. nr 1 i 4], notatkę służbową P. I.R., (…) [zał. nr 16], notatkę służbową Pani K.W. i P. K.C., podsumowanie konsultacji psychologicznych z dnia […] grudnia 2010 r. psycholog Pani E.J. [zał. nr 13] (…), udostępnił kserokopie dokumentów P. M.S. (…)”. Z kolei Panu M.S. Skarżący zarzucił cyt.: „(…) odczytał obecnym na zebraniu Rady Rodziców w dniu […] stycznia 2011 r. w J. swoje pismo – zał. nr 7 (…), sporządził i rozpowszechnił pisma z dnia […] lutego 2011 r. – zał. nr 9, z dnia […] lutego 2011 r. – zał. 17, z dnia […] maja 2011 r. – zał. nr 23, z dnia […] maja 2011 r. – zał. 25, poprzez przekazanie ich do wiadomości Dyrektora (…) i Zarządu Stowarzyszenia R. i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w J., ponadto pismo z dnia […] maja 2011 r. – zał. nr 23 osobiście rozwoził po wsi i rozdawał rodzicom będącym w tzw. trójkach klasowych (…), pozostawił kserokopie dokumentów na zebraniu Rady Rodziców w dniu […] marca 2011 r. (…)”. Zarządowi natomiast zarzucił cyt.: „(…) w dniu […] stycznia 2011 r. członek zarządu P. J.Ś odczytał na zarządzie m. in. moje pisma z dnia […] listopada 2010 r. i dnia […] grudnia 2010 r. [zał. nr 1 i 3], notatkę służbową P. I.R. (…), notatkę służbową P. K.W i P. K.C., podsumowanie konsultacji psychologicznych (…) w dniu […] lutego 2011 r. członek zarządu P. J.Ś. odczytał na zarządzie pismo P. M.S. z dnia […] lutego 2011 r. (zał. nr 17) w obecności członków  komisji rewizyjnej (…) oraz księgowej stowarzyszenia, omawianie na zarządach spraw mojej osoby i rodziny, nie wydanie mi przez Panią Prezes protokołów z posiedzeń zarządów (…)”.

     Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadził w niniejszej sprawie postępowanie administracyjne, w toku którego ustalił następujący stan faktyczny.

  1. Pan M.S. w piśmie z dnia […] lutego 2012 r. skierowanym do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oświadczył cyt.: „(…) nigdy nie udostępniałem danych Skarżącego oraz osób jemu bliskich na rzecz innych podmiotów i nie mam wiedzy w tym zakresie. O danych takich jak imię i nazwisko Skarżącego dowiedziałem się od organów Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia R., bo sam Skarżący był wówczas w trójce klasowej szkoły [w tej samej co ja], przez co swoje dane udostępnił samodzielnie. Pismo mojego autorstwa, na które powołuje się Skarżący było jedynie notatką mojej propozycji wystąpienia do rodziców, które wygłosiłem ustnie jako członek Rady Rodziców szkoły, w konsekwencji skarg wnoszonych nie tylko przez Skarżącego. Notatek tych nikomu nie udostępniałem i nie wiem nic o okolicznościach jakoby miały być one rozpowszechniane”.
  2. Organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową Stowarzyszenia R. jest Stowarzyszenie R.
  3. Dyrektor w piśmie z dnia […] lutego 2012 r. (znak: […]) skierowanym do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oświadczył cyt.: „(…) zbiór danych osobowych Skarżącego i jego dzieci I.P. i M.P. był przetwarzany poprzez zamieszczenie go w programie komputerowym szkoły – sekretariat, księdze uczniów szkoły, księdze dzieci, dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen. Dzieci były uczniami szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego do dnia […] grudnia 2010 r. (…). Na posiedzeniu w dniu […] stycznia 2011 r. poinformowałem Radę Rodziców i jej przewodniczącego p. M.S. [na ich prośbę] o zaistniałej sytuacji w zakresie niezbędnym, tj. odczytałem pismo Skarżącego i notatki nauczycieli. Powyższych informacji nie rozpowszechniłem i nie upubliczniłem innym osobom. Powyższe działania oparte były na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (…)”.
  4. Następnie w piśmie z dnia […] lipca 2012 r. (znak: […]) Dyrektor oświadczył cyt.: „(…) na posiedzeniu Zarządu w dniu […] stycznia 2011 r. Dyrektor Szkoły poinformował Organ Prowadzący o zdarzeniu, jakie miało miejsce w szkole dotyczące Skarżącego i jego dzieci na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 [art. 5 ust. 7 pkt 1. art. 34a ust. 2 pkt 2]. Dzieci Skarżącego od dnia […] grudnia 2010 r. nie są uczniami naszej szkoły. Dane osobowe wymienionych osób nie są przetwarzane – ksero dokumentów Skarżącego i jego dzieci zostało usunięte z akt Zarządu i zniszczone przez Dyrektora Szkoły (…)”.
  5. Prezes Zarządu w piśmie z dnia […] marca 2012 r. skierowanym do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oświadczyła cyt.: „(…) na spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia R. mającym miejsce w dniu […] stycznia 2011 r. Dyrektor Szkoły Pan J.Ś poinformował Zarząd Stowarzyszenia o zajściu jakie miało miejsce w szkole pod koniec listopada 2010 r. Dyrektor przekazał kserokopie pism [notatki służbowe nauczycieli] oraz dwa pisma [kserokopie] rodzica skierowane do Dyrektora Szkoły, dotyczące powyższego zdarzenia. Zarząd przyjął do wiadomości informacje od Dyrektora Szkoły o zaistniałym zdarzeniu (…). Na spotkaniu Zarządu w dniu […] marca 2011 r. obecna była Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia R. Na spotkaniu zostało odczytane pismo od Przewodniczącego Rady Rodziców. Wyjaśnień na temat spraw zawartych w ww. piśmie udzieliła Pani I.J.. Dotyczyły powodów udostępnienia protokołów jednemu z rodziców. (…)”.
  6. Z kolei w piśmie z dnia […] maja 2012 r. Prezes Zarządu oświadczyła cyt.: „(…) obecnie Zarząd nie przetwarza żadnych danych, nawet potencjalnych danych osobowych, dotyczących ww. Skarżącego oraz jego rodziny (…), gdyż przekazane przez Dyrektora Szkoły informacje na temat zajścia zostały usunięte [oddane Dyrektorowi Szkoły], tak aby nie padały żadne podejrzenia o przetwarzanie przez Zarząd jakichkolwiek informacji związanych z rodziną Skarżącego. Komisja Rewizyjna bada całą działalność Zarządu, a w związku z tym ma prawo wstępu na posiedzenia Zarządu (…); w związku z tym Komisja Rewizyjna uzyskała informacje na temat zajścia w szkole podczas obrad Zarządu”.
  7. Z notatek służbowych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia R. i pism Skarżącego (w aktach sprawy) wynika, iż w ww. szkole miał miejsce konflikt polegający na tym, iż w ocenie Skarżącego inne dzieci uczęszczające do ww. szkoły miały agresywnie zachowywać się w stosunku do jego dzieci I. i M. P., i w inny sposób je zaczepiać.

     Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

     Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), zwana dalej ustawą, określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych (art. 2 ust. 1 ustawy). Stosownie do brzmienia art. 7 pkt 2 ustawy pod pojęciem przetwarzania danych rozumieć należy jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Każda ze wskazanych w art. 7 pkt 2 ustawy form przetwarzania danych osobowych powinna znaleźć oparcie w jednej z przesłanek warunkujących legalność procesu przetwarzania danych osobowych, enumeratywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy. Obok i niezależnie od zgody osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy), przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy).

     Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.), i organizacyjnej szkoły lub placówki; 4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. Stosownie do art. 34a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, w zakresie wymienionym w ust. 1 nadzorowi podlega w szczególności, przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów. Z kolei zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

      Odnosząc powyższe rozważania prawne do okoliczności niniejszej sprawy, mając na względzie zarzut Skarżącego dotyczący udostępnienia jego danych na rzecz Zarządu, wskazać należy, iż istotnie Dyrektor udostępnił notatki służbowe nauczycieli i pisma Skarżącego adresowane do Dyrektora, o których mowa w skardze, zwierające dane osobowe Skarżącego oraz jego dzieci I. i M., P. na rzecz ww. podmiotu. Jednakże działanie Dyrektora znajdowało oparcie w powołanym wyżej art. 5 ust. 7 pkt 1 w zw. z art. 34a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jak bowiem wynika z materiału dowodowego sprawy, w ww. szkole istniał pewien konflikt dotyczący osoby Skarżącego i jego dzieci, zatem Dyrektor z mocy ww. przepisów zobowiązany był do powiadomienia o istniejącej sytuacji w szkole, którą kieruje, organ prowadzący tą szkołę, z tego względu, iż na organie tym, podobnie jak na Dyrektorze, spoczywa obowiązek zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Natomiast, co nie budzi wątpliwości, ww. sytuacja konfliktowa, jak się wytworzyła w ww. szkole, mogła zagrażać utrzymaniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Istotnym w sprawie jest, iż wszystkie informacje pozyskane przez Zarząd od Dyrektora, zostały przez Zarząd zwrócone Dyrektorowi (oświadczenie z dnia [..] maja 2012 r.), a następnie zniszczone przez ten ostatni podmiot. Zatem Zarząd aktualnie nie przetwarza żadnych danych Skarżącego i jego dzieci, co czyni zarzuty pod jego adresem bezprzedmiotowymi.

     Mając z kolei na względzie zarzut dotyczący udostępnienia danych Skarżącego i jego dzieci przez Dyrektora na rzecz Rady Rodziców i jej przewodniczącego Pana M. S., wskazać należy, iż istotnie Dyrektor na posiedzeniu w dniu […] stycznia 2011 r. poinformował Radę Rodziców i jej przewodniczącego o zaistniałej sytuacji, tj. odczytał pismo Skarżącego i notatki nauczycieli. Podobnie, jak w przypadku udostępnienia informacji na rzecz Zarządu, działanie to było działaniem uprawnionym i jak wynika z materiału sprawy, nastąpiło na wniosek Rady Rodziców. Stosownie do art. 54 ust. 1 ustawy  systemie oświaty, rada rodziców może występować do dyrektora z wnioskami we wszystkich sprawach szkoły. Dlatego również i powyższe działanie znajduje swe oparcie w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy.

     Odnosząc się na koniec do zarzutu udostępnienia danych Skarżącego i jego dzieci przez  Pana M.S. na rzecz osób nieupoważnionych wskazać należy, iż Pan M.S. oświadczył w toku postępowania cyt.: „(…) nigdy nie udostępniałem danych Skarżącego oraz osób jemu bliskich na rzecz innych podmiotów i nie mam wiedzy w tym zakresie (…)”, natomiast z materiału sprawy nie wynika, by takie udostępnienie miało miejsce, w szczególności przedłożone przez Skarżącego załączniki o nr 9, 17, 20, 23, 25 nie stanowią dowodu na powyższe. Co prawda w ww. załącznikach autorstwa Pana M.S. pojawia się nazwisko Pana P., lecz są to pisma albo adresowane do samego Skarżącego, albo do Rady Rodziców, czy Zarządu, a te organy – jak wyżej wskazano – są uprawnione do ewentualnego pozyskania informacji o Skarżącym.

     Reasumując, w niniejszej sprawie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie stwierdził naruszenia przepisów ustawy. Wskazać należy, iż stosownie do art. 18 ustawy, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyłącznie w razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wydaje decyzję administracyjną zawierającą odpowiednie nakazy, wymienione w tym przepisie, w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem, natomiast w niniejszej sprawie stan niezgodności nie zachodzi.

     W tym stanie faktycznym i prawnym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

     Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych stronie niezadowolonej z niniejszej decyzji przysługuje, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, prawo złożenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

     Treść powyższej decyzji pochodzi z oficjalnej strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Oprogramowanie dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved