DOZORCA ZAMIAST LISTONOSZA

CIEKAWOSTKI

GIODO-HOME

POD PARAGRAFEM

22 maja 2016

0

2068

dozorca zamiast listonosza

Czy dostarczanie korespondencji lokatorom przez dozorcę jest zgodne z prawem?

Czy dozorca lub inny pracownik spółdzielni mieszkaniowej może dostarczać korespondencję?

   Pisma, wezwania, powiadomienia, informacje ogólne mogą być dostarczane przez osoby trzecie lokatorom? Dozorca w spółdzielni może roznosić pisma. Pod warunkiem jednak, że ma upoważnienie. Taką interpretację wydał Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dozorca zamiast listonosza? Oczywiście, nie ma problemu. Ale…. GIODO udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy spółdzielnia mieszkaniowa może za pośrednictwem dozorców (pracowników) doręczać korespondencję kierowaną do swoich członków. Okazuje się, że nie ma ku temu przeszkód. Muszą być jednak spełnione dwa podstawowe warunki.

  Po pierwsze, dozorca ma posiadać upoważnienie do doręczania pism przygotowanych przez spółdzielnię mieszkaniową (administratora danych).Po drugie, dostarczana lokatorom korespondencja powinna być zabezpieczona w taki sposób, by uniemożliwić dozorcy zapoznanie się z treścią doręczanego pisma.

      Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) Administrator Danych Osobowych przetwarzający dane musi dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich zostały przetworzone. Ustawowym obowiązkiem każdego administratora, także spółdzielni mieszkaniowej, jest wydanie upoważnienia dla każdej osoby, która ma dostęp do przetwarzanych przez administratora danych osobowych. Zatem, o ile dozorcy (inni pracownicy) posiadają upoważnienie do przetwarzania danych członków spółdzielni (w związku z doręczaniem im korespondencji), o tyle nie są upoważnieni do zapoznawania się treścią doręczanych pism. Problem zabezpieczenia danych osobowych reguluje Rozdział 5 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Na mocy art. 36 ust. 1 Ustawy, administrator danych (w tym przypadku spółdzielnia) jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

      Powyższe oznacza to, że spółdzielnia, jako administrator danych członków spółdzielni obowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę ich danych osobowych zawartych w korespondencji do nich kierowanej, poprzez doręczanie jej w taki sposób, aby tylko adresat miał do niej dostęp, np. w kopertach. Nie zastosowanie się do tych obostrzeń naraża zarząd spółdzielni na odpowiedzialność karną. „Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku, gdy sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (ust. 2)”. Przepis ten oznacza, że zachowanie sprawcy przestępstwa polega na stworzeniu możliwości dostępu do danych osobom nieupoważnionym i może być popełnione zarówno przez administrującego zbiorem danych, jak i osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych przez administratora danych.

Należy również zauważyć, że tajemnica korespondencji, jako jedno z podstawowych dóbr osobistych człowieka, korzysta także z ochrony przewidzianej przepisami prawa cywilnego. W związku z czym za jej naruszenie poszkodowany może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

      Podsumowując, stwierdzić należy, że postępowanie spółdzielni jako administratora danych uznać będzie można za zgodne z prawem, o ile dozorcy (pracownicy) posiadać będą upoważnienie do doręczania korespondencji nadane przez administratora danych, a korespondencja zabezpieczona zostanie w taki sposób, by uniemożliwić im zapoznanie się z jej treścią. Dozorca zamiast listonosza? Dlaczego nie.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved