DOROSŁY UCZEŃ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

CIEKAWOSTKI

GIODO-HOME

POWIERZENIE DANYCH

19 maja 2016

0

1814

dorosły uczeń

Dorosły uczeń, a dostęp do danych 

     Załóżmy hipotetycznie, że 50-letni uczeń liceum dla pracujących nie chce denerwować swojego 72-letniego ojca swoimi wynikami w nauce, a ten ostatni upiera się, aby dowiedzieć się o ocenach syna i w sekretariacie szkoły domaga się wglądu do dziennika lekcyjnego. Czy uczeń dorosły ma prawo do zastrzeżenia swoich wyników w nauce, a rodzic wręcz przeciwnie – bez względu na wiek ucznia – ma prawo znać oceny swojego dziecka?

          Przepisy prawa stoją po stronie rodzica (prawnego opiekuna) zapewniając mu dostęp do ocen nawet dorosłego ucznia. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Ponadto, na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

     Przepisy rozporządzenia wskazują, że celem oceniania wewnątrzszkolnego jest dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia (§ 3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia). Żaden przepis nie przewiduje natomiast instytucji zastrzeżenia przez ucznia udostępniania jego ocen rodzicom (opiekunom prawnym). A zatem skoro przepisy prawa przyznają rodzicom ucznia (lub jego opiekunom prawnym) prawo do posiadania informacji o jego wynikach w nauce (o jego ocenach), to jakiekolwiek zastrzeżenie złożone przez ucznia dorosłego o nieudostępnianiu takich informacji, nie ma znaczenia. GIODO zauważa jednak, że pomimo istnienia przepisów o jawności ocen uczniów dla ich rodziców (opiekunów prawnych) osoby pełnoletnie, tj. te, które ukończyły 18 rok życia, mają prawo do ochrony i poszanowania ich prywatności i wolności. Dlatego GIODO zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przeprowadzenie zmian w zakresie aktów prawnych regulujących kwestię przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym).

dorosły uczeńPrzepisy rozporządzenia wskazują, że celem oceniania wewnątrzszkolnego jest dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia (§ 3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia). Żaden przepis nie przewiduje natomiast instytucji zastrzeżenia przez ucznia udostępniania jego ocen rodzicom (opiekunom prawnym) informacji dotyczących postępów w nauce i trudności oraz uzyskiwanych ocen przez uczniów, w tym uczniów pełnoletnich (sygn. DOLiS- 035- 453/12).

          Oddajmy głos Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, który sądzi, że „Trzeba przemyśleć, czy rozwiązanie, które mówi, że rodzic niezależnie od wieku dziecka ma dostęp do jego danych, jest logiczne. Czy wypełnia jakiekolwiek cele w sytuacji, kiedy mówimy o osobie, która może bez zgody tego rodzica zawrzeć związek małżeński? Wielokrotnie słyszałem zarzuty, że próbujemy naruszyć w ten sposób jeden z ostatnich elementów rzeczywistej pieczy rodzica nad dzieckiem pełnoletnim. Jestem daleki od tego. Możemy wprowadzić zasadę, że jeżeli mówimy o szkole średniej, gimnazjum czy liceum, to rodzic musi mieć tego rodzaju dostęp. Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Ministra Edukacji Narodowej nie było wskazaniem konkretnego rozwiązania, które należy podjąć, tylko raczej sugestią, żeby przemyśleć, do czego tak naprawdę służy dostęp rodzica do danych ucznia”.

     Dostęp do danych ucznia dorosłego pomimo paradoksalnej czasem sytuacji stoi po stronie rodzica (opiekuna prawnego), który powinien wiedzieć o postępach w nauce swojego dziecka. Wprawdzie GIODO kwestionuje bezwzględne tolerowanie tego rozwiązania, na razie dane dorosłego ucznia są dostępne dla rodzica.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved