DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA NIELETNIEGO

DECYZJE GIODO

INFORMATOR ADMINISTRATORA DANYCH

14 czerwca 2016

0

1053

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA NIELETNIEGO

Dokumentacja rekrutacyjna nieletniego okazuje się trudną sprawą dla Administratorów Danych Osobowych. Jak się ma ów dokumentacja wraz z przetwarzaniem danych osobowych?

Poniższa decyzja dotyczy odmowy udostępnienia dokumentacji rekrutacyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Informacje danych nieletniego wzbudziły wiele wątpliwości. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych odmówił uwzględnienia wniosku – dowiedz się, dlaczego!

Decyzja DOLiS/DEC-690/13/40494,40507

     Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 12 pkt 2, art. 18 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana K.K., na odmowę udostępnienia mu dokumentacji rekrutacyjnej zawierającej dane jego oraz jego małoletniego syna W., przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr […],

odmawiam uwzględnienia wniosku.

Uzasadnienie:

     Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pana K.K., zwanego dalej Skarżącym, na odmowę udostępnienia mu dokumentacji rekrutacyjnej zawierającej dane jego oraz jego małoletniego syna W., przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr […], zwanego dalej Dyrektorem.

     Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadził w niniejszej sprawie postępowanie administracyjne, w toku którego ustalił, że:

  1. W […] była żona Skarżącego zapisała ich małoletniego syna W. do Szkoły, gdzie został przyjęty jako uczeń klasy I A Szkoły Podatkowej nr […].
  2. Skarżący pismem z dnia […] zwrócił się do Szkoły z wnioskiem o udostępnienie cyt.: „(…) dokumentacji będącej w posiadaniu Szkoły, dotyczącej w szczególności postępowania rekrutacyjnego”.
  3. Szkoła pismem z dnia […] odmówiła Skarżącemu dostępu, z uwagi na fakt, iż była żona Skarżącego poinformowała, z uwagi, iż syn Skarżącego został przepisany do innej placówki oświatowej. Ponadto wskazano, iż byłą żona Skarżącego wskazała, że nie ma on prawa do decydowania o wyborze szkoły dla syna.
  4. Wyrokiem z dnia […] Sąd Okręgowy w S. […] Wydział Cywilny Rodzinny (sygn. akt […]) orzekł, iż cyt.: „Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron (…) powierza się pozwanej (…) ograniczając władzę rodzicielską powoda […] do prawa współdecydowania o istotnych sprawach życiowych syna takich jak wybór szkoły, zawodu, sposobu leczenia i spędzenia wakacji”.
  5. Dyrektor w odpowiedzi na zarzuty zawarte w skardze wskazał, iż Skarżący cyt.: „(…) złożył wniosek pisemny o udostępnienie mu »dokumentacji będącej w posiadaniu Szkoły, dotyczącej postępowania rekrutacyjnego (…) nie wskazał w jaki sposób dokumentacja ta ma zostać mu [Skarżącemu] udostępniona. (…) zarzut, że dokumentacja ta nie została udostępniona Wnioskodawcy – Skarżącemu nie podlega prawdzie albowiem dokumentacja ta była mu udostępniona do wglądu. Wprawdzie w piśmie z dnia […] skierowanym do Wnioskodawcy – Skarżącego informuje się go o »odmowie udostępnienia wewnętrznych dokumentów placówki« lecz ewidentnie nie jest to faktyczna odmowa dostępu do danych jego dotyczących, lecz odmowa sporządzenia kopii określonych dokumentów – po czym w pisemnym wniosku Wnioskodawca-Skarżący nie żąda kserokopii tych dokumentów lecz jedynie »udostępnienia« mu dokumentacji« bez wskazania formy w jakiej miało to nastąpić”.
  6. Ponadto Szkoła wskazała, iż w jej posiadaniu jest wyłącznie formularz zgłoszeniowy dla W.K.. Jednocześnie Dyrektor wskazał, iż cyt.: „Dane osobowe dziecka nie są przetwarzane przez szkołę i nigdy nie były, w związku z faktem, że W.K. nie był uczniem naszej szkoły (nie rozpoczął nauki w klasie pierwszej z dnia […]) i nie figuruje w systemie szkoły”.

Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje:

     W pierwszej kolejności wskazać należy na treść art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Przepis ten stanowi, że w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności (pkt 2) uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych. Z ww. przepisu wynika, że Generalny Inspektor władny jest wydać decyzję administracyjną nakazującą udostępnienie danych osobowych wyłącznie w przypadku, gdy doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Treścią decyzji powinien być nakaz przywrócenia stanu zgodnego z prawem, który może dotyczyć konkretnego (określonego w pkt 1-6) działania lub zaniechania.

     O bezprawności działania Szkoły jako administratora danych można mówić w sytuacji, gdy ten podmiot, mimo braku podstaw do odmowy udostępnienia przetwarzanych danych osobowych, odmawia ich udostępnienia wnioskodawcy lub pozostaje bezczynny. Natomiast z okoliczności niniejszej sprawy wynika, iż Skarżący zwrócił się do Szkoły z wnioskiem o udostępnienie cyt.: „(…) dokumentacji będącej w posiadaniu Szkoły, dotyczącej w szczególności postępowania rekrutacyjnego”.

     W świetle powyższego wskazać należy, iż przedmiotem niniejszego postępowania jest ocena odmownej decyzji Szkoły na wniosek Skarżącego […] o udostępnienie cyt.: „(…) dokumentacji będącej w posiadaniu Szkoły, dotyczącej w szczególności postępowania rekrutacyjnego”.  Zasadnicze znaczenie ma fakt, iż wniosek ten dotyczył udostępnienia dokumentów, a nie danych osobowych. Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku o udostępnienie danych osobowych przez Generalnego Inspektora musi być poprzedzone złożeniem go do administratora żądanych danych, czyli do Szkoły, ponieważ przedmiotem oceny organu jest negatywna odpowiedź administratora na wniosek Skarżącego bądź też jej brak.

     Ponadto wskazać należy, że Generalny Inspektor jest upoważniony do wydania decyzji administracyjnej nakazującej m.in. udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych i to wyłącznie w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy w procesie przetwarzania tych danych. Podkreślić należy, że żaden przepis ww. ustawy nie uprawnia Generalnego Inspektora do wydawania nakazów udostępnienia dokumentów. Ww. ustawa nie zawiera również przepisów mogących stanowić dla osoby, której dane dotyczą, podstawę do żądania od administratora danych wydania dokumentów zawierających jej dane osobowe. To stanowisko potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 września 2005 r. (sygn. akt II SA/Wa 825/05), stwierdzając, że: „W ustawie o ochronie danych osobowych brak jest przepisów obligujących administratora do udostępnienia dokumentów zawierających dane osobowe. Ustawodawca posługuje się pojęciem »udostępnienia«, odnosząc je zawsze do danych osobowych, a nie do zawierających je dokumentów”.

     Stosownie do przepisu art. 18 ust. 1 ustawy, Generalny Inspektor z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego
z prawem, w szczególności poprzez nakazanie udostępnienia danych (art. 18 ust. 1 pkt 2). W niniejszej sprawie nie doszło do naruszenia prawa przez Szkołę, a zatem należy odmówić uwzględnienia wniosku Skarżącego.

     Mając na uwadze powyższe, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak na wstępie.

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie niezadowolonej z niniejszej decyzji przysługuje, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, prawo złożenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (adres: Biuro GIODO, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

     Treść powyższej decyzji pochodzi z oficjalnej strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved