DOKUMENTACJA MEDYCZNA ZMARŁEGO CZŁONKA RODZINY

CIEKAWOSTKI

GIODO-HOME

PODSTAWY

7 czerwca 2016

0

1879

dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna zmarłego członka rodziny. Czy pogotowie ratunkowe (Zakład Opieki Zdrowotnej) może odmówić wydania ów dokumentacji?

Tak, jeśli zmarły nie upoważnił za życia nikogo z rodziny do wydania jego dokumentacji medycznej.

Uzasadnienie:

     Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie obejmują ochroną danych osób zmarłych. Wskazuje na to przede wszystkim jej przedmiotowy zakres stosowania określony m. in. w art. 2 ust. 1. Stanowi on, że przepisy ustawy określają (…) prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Biorąc pod uwagę powszechnie przyjętą wykładnię pojęcia „osoba fizyczna” należy stwierdzić, że podmiotem prawa do ochrony danych osobowych może być wyłącznie osoba żyjąca.

     Zasady i tryb udostępniania dokumentacji medycznej regulują przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

   Zgodnie z art. 26 ust. 1 tej ww. ustawy, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia (ust. 2 powołanego przepisu).

    Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli dany organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji (art. 27 ustawy).

     Zgodnie zaś z § 79 ww. rozporządzenia, w przypadku udostępnienia dokumentacji nie jest możliwe, gdy odmowa wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

   W związku z powyższym, pogotowie ratunkowe (zakład opieki zdrowotnej) może odmówić wydania dokumentacji medycznej dotyczącej zmarłego członka rodziny, ale powinno uzasadnić odmowę  na piśmie.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved