DANE OSOBOWE W LIŚCIE

CIEKAWOSTKI

GIODO-HOME

WYMAGANA DOKUMENTACJA

3 czerwca 2016

0

2399

Dane osobowe w liście

Dane osobowe w liście. Czy można przesyłać w sposób dowolny?

      Każdy podmiot prowadzi ożywioną korespondencję i przesyła miesięcznie dziesiątki listów. Przeważnie pisma urzędowe, kontakty z władzami samorządowymi i państwowymi, pisemne wymiany informacji z organizacjami pozarządowymi i społecznymi.  W przypadku szkół korespondencja z rodzicami, pracownikami, firmami szkoleniowymi. Nie sposób wymienić wszystkich adresatów. W listach, także  zwykłych pojawiają się dane osobowe: imiona, nazwiska, adresy, numer PESEL, numer telefonu, numer faxu, seria i numer dowodu osobistego, a także adres mailowy. Czy dane osobowe można przesyłać w zwykłych listach? Czy dane osobowe w liście zwykłym podlegają jakiejkolwiek ochronie? Co na temat danych osobowych w liście ma do powiedzenia autorytet w kwestiach Ochrony Danych Osobowych – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

      GIODO twierdzi, że przesyłanie danych osobowych listem zwykłym z punktu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zmian.) … jest obojętne pod względem formy. Jak to możliwe?

     Zapewnienie ochrony przetwarzania danych osobowych

     Kwestię dostarczania korespondencji można rozpatrywać m.in. biorąc pod uwagę tajemnicę korespondencji, która jest dobrem osobistym każdego z nas chronionym m.in. przepisami Konstytucji RP (art. 49), czy Kodeksu cywilnego (art. 23), a także przepisami ustawy z 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (art. 39). Sprawę dostarczania korespondencji można ponadto rozpatrywać na gruncie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza rozdziału 5 regulującego kwestię zabezpieczenia danych osobowych. Na mocy art. 36 § 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, każdy administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a przede wszystkim powinien zabezpieczyć dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zatem na kopercie powinny być umieszczone jedynie dane osobowe, które są niezbędne do dostarczenia korespondencji. Natomiast takie dostarczanie korespondencji, które umożliwia osobom nieuprawnionym zapoznanie się z jej treścią, wraz z zawartymi w niej innymi danymi osobowymi, narusza przepisy wymienionej ustawy. Przykład niewłaściwego wykonywania jednego z najważniejszych obowiązków spoczywających na administratorze danych – obowiązku zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Jednak żaden z przepisów prawa nie nakłada na administratora danych obowiązku dochowania szczególnej formy doręczania korespondencji, w tym np. przesyłania korespondencji zawierającej dane osobowe listem poleconym. Na potwierdzenie stanowiska można przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydany w sprawie o sygn. II SA/Wa 735/2004, w którym sąd stwierdził, że:

     Nie ma obowiązku przesyłania listami poleconymi korespondencji zawierającej dane osobowe. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a tym bardziej sąd, nie może nakazać typu środków, które zabezpieczałyby dane.

        W uzasadnieniu powołanego wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił ponadto, że z ustawy nie wynika, jakie środki zabezpieczenia danych mają być zastosowane. Wykazał, że trzeba zapewnić ochronę, jednakże przesyłka w formie listu zwykłego nie stanowi szczególnej ochrony.

    Konkluzja – dane osobowe można przesyłać listem zwykłym. Przepisy prawa tak stanowią, oraz sądy i stanowisko GIODO. A zatem: ludzie piszą listy. Szkoły też powinny.

 Oprogramowanie dla ABI

Tagi:

Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved