DANE OSOBOWE W BIURZE INFORMACJI KREDYTOWEJ

CIEKAWOSTKI

OCHRONA DANYCH OCZAMI KRYPTOS

10 czerwca 2016

0

2155

dane osobowe w biurze informacji kredytowej

Czy moje dane osobiste w biurze informacji kredytowej, po spłacie zaciągniętego przeze mnie kredytu muszą tam figurować?

Nie, jeśli kredyt był spłacony terminowo.

Uzasadnienie:

     Dane przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej odbywa się m.in. na podstawie przepisów Prawa Bankowego.

    Zgodnie z brzmieniem art. 105 ust.4 Prawa Bankowego, banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania.

1) bankominformacji stanowiących tajemnicę bankową oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych,

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

      Wynika z tego, że instytucje powstałe z art. 105 ust. 4 (np. BIK) oraz banki i inne instytucje upoważnione do udzielania kredytów mogą przetwarzać dane stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przez tę osobę z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania jej pisemnej zgody. Istnieje możliwość odwołania takiej zgody na podstawie art. 105a ust. 2 ustawy Prawo Bankowe. Bez zgody osoby której informacje dotyczą, banki lub inne instytucje finansowe upoważnione do udzielania kredytów mogą przetwarzać dane po wygaśnięciu zobowiązania jeśli:

    –osoba (strona) nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki dłuższej niż 60 dni, w spełnieniu świadczenia wynikającego z zawartej umowy, a po zaistnieniu okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania jej o zamiarze przetwarzania dotyczących ej informacji stanowiących tajemnicę bankową bez jej zgody dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową bez jej zgody.

      Nie ma natomiast znaczenia zgoda udzielona przez osobę zainteresowaną, informacje o niej, stanowiące tajemnicę bankową mogą być wykorzystywane nawet po terminowej spłacie przez nią kredytu, przez banki i inne instytucje powołane na mocy art 105 ust. 4 Prawa Bankowego do celów statystycznych, nie dłużej jednak niż 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania.

   Szczegółowy zakres przetwarzanych informacji o osobie fizycznej i jej zobowiązaniu, oraz trybie ich usuwania, określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji.

Program dla ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved