DANE OSOBOWE UCZNIÓW I RODZICÓW

DECYZJE GIODO

INFORMATOR ADMINISTRATORA DANYCH

17 czerwca 2016

0

1620

DANE OSOBOWE UCZNIÓW I RODZICÓW

Dane osobowe uczniów i rodziców. Okazuje się, że ów dane wraz z Dyrektorem Szkoły stają się codziennym sporem. GIODO uzasadnia.

Treść poniższej decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, która uwzględnia dane osobowe uczniów i rodziców wykorzystywane przez Dyrektora Szkoły. GIODO ustalił co następuje.

Decyzja GI-DEC-DS-194/04

     Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 2 w związku z  art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi PanaX, dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej, 

odmawiam uwzględnienia wniosku.

                        Uzasadnienie:

     Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pana X, zwanego również Skarżącym w sprawie przetwarzania jego danych osobowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej, zwanej dalej Szkołą. Z przedmiotowej skargi wynikało, iż Dyrektor Szkoły– PaniY udostępniła dane osobowe Skarżącego wicedyrektor Szkoły – Pani Z, podczas gdy Skarżący nie wyrażał zgody na przekazanie przedmiotowych danych „osobom prywatnym do jakichkolwiek celów”. Ponadto Skarżący wskazał, iż wicedyrektor Szkoły – Pani Z przesłała do niego w dniu 12 grudnia 2003 r. korespondencję, która w jego ocenie, była korespondencją prywatną (brak na niej było pieczęci Szkoły oraz „pieczęci funkcyjnej” PaniZ), wykorzystując tym samym dane pozyskane „na  drodze służbowej” do celów prywatnych. 

     W toku postępowania Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ustalił, co  następuje:

  1. Pani Z jest wicedyrektorem Szkoły Podstawowej. Do jej obowiązków należą in. sprawy wychowawcze oraz nadzór pedagogiczny nad uczniami klas 1-3. Jak wynika z pisma Dyrektor Szkoły – z dnia 26 maja 2004 r. w związku z ww. obowiązkami Pani Z z urzędu zna dane rodziców uczniów, nad którymi sprawuje nadzór, bowiem często prowadzi z nimi korespondencję.
  2. Od jesieni 2003 r. Szkoła prowadzi korespondencję ze Skarżącym w sprawie przyznania indywidualnego programu nauczania dla syna Skarżącego – T., który jest uczniem drugiej klasy.
  3. W dniu 12 grudnia 2003 r. Pani Z przesłała do Skarżącego pismo, z którego treści jednoznacznie wynika, iż dotyczy ono syna Skarżą Wicedyrektor Szkoły wskazała w nim m. in. „W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 29.11.2003 r. skierowanego do Dyrektor Szkoły Podstawowej informuję, że jestem zawsze gotowa do dialogu w sprawach dotyczących dobra dziecka – w tym przypadku Pańskiego syna.”.

     Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zebranego w sprawie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

     Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), nakłada na administratora danych szereg obowiązków, których wypełnienie ma na celu zapewnienie właściwej ochrony przetwarzanych danych. Administrator danych, tj. w myśl art. 7 pkt 4 ustawy, podmiot (m. in. organy państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz inne państwowe i komunalne jednostki organizacyjne), decydujący o celach i  środkach przetwarzania danych, jest zobowiązany do legitymowania się przynajmniej jedną z  przesłanek przetwarzania danych określoną w art. 23 ust. 1 ustawy, co jest warunkiem generalnym legalności przetwarzania danych. Wskazane tam przesłanki należy traktować rozłącznie, tzn. w przypadku zaistnienia jednej z nich, zbędne jest wykazywanie posiadania pozostałych. W związku z  powyższym oświadczenie zgody osoby, której dane dotyczą nie jest wyłączną przesłanką przetwarzania jej danych osobowych. Zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy o  ochronie danych osobowych, według stanu prawnego obowiązującego w dniu przesłania przez Panią Z pisma skierowanego do Skarżącego, przetwarzanie danych było dopuszczalne, gdy zezwalały na to przepisy prawa. Dodać należy, iż również w obecnym brzemieniu powołanego przepisu, przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

     Obowiązkiem administratora danych, a za takiego w przedmiotowej sprawie należy uznać Dyrektora Szkoły, jest ponadto dołożenie szczególnej staranności w  celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest on zobowiązany zapewnić, aby dane te były zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy).

     Celem przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe wykonywanie zadań, jakie na Dyrektora Szkoły i podległych mu nauczycieli nakłada ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.). Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, dyrektor szkoły lub placówki kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz oraz sprawuje nadzór pedagogiczny. Stosownie do pkt 4 powołanego przepisu, dyrektor szkoły lub placówki w  wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. W myśl natomiast § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 67, poz. 759), dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w szkole. 

     W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz przedstawionych powyżej przepisów prawa należy zatem stwierdzić, że przetwarzanie danych osobowych uczniów Szkoły i  ich rodziców jest niezbędne do prawidłowego realizowania zadań, jakie nakłada na Szkołę ustawa o systemie oświaty. Dyrektor Szkoły zaś, zgodnie z § 3 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, wykonuje przedmiotowe zadania we współpracy z  innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze. Zatem PaniZ, jako wicedyrektor Szkoły, a jednocześnie osoba odpowiedzialna za nadzór pedagogiczny nad uczniami klas 1-3, była osobą upoważnioną do przetwarzania danych osobowych tych uczniów oraz ich rodziców, w tym danych PanaX. Wobec powyższego bezzasadny jest zarzut Skarżącego, jakoby Dyrektor Szkoły udostępniła jego dane osobowe „osobie prywatnej”, bowiem w ramach ww. współpracy, Dyrektor Szkoły mogła powierzyć wykonywanie zadań związanych z  działalnością Szkoły, w tym prowadzenie korespondencji z rodzicami, swojemu zastępcy. Oczywistym natomiast jest, iż nałożenie na Panią Z ww. obowiązków wiązało się z koniecznością udostępnienia jej danych osobowych rodziców, w tym danych Skarżącego.

     Podkreślenia ponadto wymaga, iż wszelkie działania podejmowane przez Panią Z, jako osobę sprawującą nadzór pedagogiczny, w celu realizacji powierzonych jej przez Dyrektor Szkoły zadań, w tym prowadzenia korespondencji z rodzicami uczniów (co wiąże się z  przetwarzaniem ich danych osobowych), należy uznać za zgodne z przepisami ustawy o  ochronie danych osobowych. Dodać należy, iż z treści korespondencji skierowanej do  Skarżącego przez Panią Z wyraźnie wynika, iż nawiązuje ona do pisma skierowanego przez Skarżącego do Szkoły w sprawie przyznania indywidualnego programu nauczania dla jego syna i dotyczy bezpośrednio spraw związanych z działalnością Szkoły, nad którymi pieczę sprawuje Pani Z. Dane osobowe Skarżącego były zatem wykorzystane wyłącznie w celu związanym z realizacją zadań, jakie na  Szkołę nakładają przepisy prawa. Natomiast fakt, iż na piśmie, które otrzymał Skarżący brak było stosownych pieczątek, nie może przesądzać o jego charakterze, gdyż ocena pisma powinna być dokonywana w oparciu o  jego treść. W  przedmiotowej sprawie zaś treść pisma Pani Z jednoznacznie wskazuje, iż  dotyczyło ono kwestii przyznania przez Szkołę indywidualnego nauczania dla syna Skarżącego, a zatem było ściśle związane z wykonywanymi przez Panią Z zadaniami służbowymi. W konsekwencji, nie można uznać, iż Pani Z przesyłając do Skarżącego ww. pismo wykorzystała jego dane osobowe do  celów prywatnych.

     Reasumując, wskazać należy, iż Dyrektor Szkoły udostępniając Pani Z dane osobowe rodziców uczniów, w tym dane Skarżącego, jako osobie sprawującej nadzór pedagogiczny nad uczniami klas 1-3, co jest zgodne z przepisami prawa, wypełniła przesłankę przetwarzania danych określoną w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Natomiast Pani Z przesyłając do Skarżącego korespondencję będącą odpowiedzią na pismo Skarżącego skierowane do Szkoły, dotyczące jego syna (ucznia klasy drugiej), działała w związku z pełnioną przez nią funkcją wicedyrektora Szkoły, a zarazem jako osoba odpowiedzialna za nadzór pedagogiczny. Podejmowane przez nią działania, w ramach których doszło do przetwarzania danych osobowych Pana X, miały zatem ścisły związek z  pełnioną funkcją służbową.

      Jeżeli zaś w ocenie Pana X w przedmiotowej sprawie Pani Z wykorzystała jego dane w celach prywatnych, naruszając tym samym jego dobra osobiste, bowiem w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), imię i nazwisko należą do kategorii dóbr osobistych człowieka, Skarżącemu przysługuje prawo wystąpienia z powództwem do sądu cywilnego, który jest organem właściwym do rozpatrywania spraw z  zakresu ochrony dóbr osobistych. Generalny Inspektor nie może natomiast rozstrzygać kwestii należących do  kompetencji innych organów, przyznanych im na podstawie odrębnych przepisów prawa. Takie stanowisko zajął również Naczelny Sąd Administracyjny w  wyroku z dnia 2 marca 2001 r. (sygn. akt II S.A. 401/00) „(…) Generalny Inspektor (…) nie jest organem kontrolującym ani nadzorującym prawidłowość stosowania prawa materialnego i  procesowego w sprawach należących do  właściwości innych organów, służb czy sądów, których orzeczenia podlegają ocenom w toku instancji, czy w inny sposób określony odpowiednimi procedurami.” 

     W tym stanie faktycznym i prawnym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

     Decyzja niniejsza jest ostateczna. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych stronie niezadowolonej z niniejszej decyzji przysługuje, w terminie 14 dni od dnia    jej doręczenia, prawo złożenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

     Treść powyższej decyzji pochodzi z oficjalnej witryny Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Software ABI

Tagi:

Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved