DANE NAUCZYCIELI W SIO

GIODO-HOME

KONTROLA GIODO

PRACOWNICY

WYMAGANA DOKUMENTACJA

15 maja 2016

0

2065

Dane nauczycieli w SIO

Przetwarzanie danych osobowych nauczycieli w SIO jest zasadne?

      Wielu nauczycieli zgłasza zastrzeżenia do mnogości ich danych osobowych gromadzonych na podstawie Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Dlaczego jest ich tak wiele? Czy to rzeczywiście potrzebne? Komu i po co? Organ prowadzący przetwarza dane nauczycieli w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19.02.2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 49, poz. 463, z późn zm.).

     Przetwarzaniu podlegają m.in. imiona i nazwiska nauczycieli, choć w Ustawie o takich danych się nie wspomina. Organ argumentuje, że takie dane są niezbędne do tego, by mógł realizować ustawowe obowiązki. Czy słusznie? Dane nauczycieli w SIO są konieczne i bezpieczne, a przetwarzanie danych osobowych w SIO jest legalne.

       Podmioty powołujące się na obowiązek wynikający z przepisów prawa przetwarzają niekiedy dane osobowe w zakresie szerszym, aniżeli pozwalają na to konkretne przepisy. Jako przykład posłużyć może chociażby przetwarzanie przez j.s.t. danych osobowych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych w oparciu o przepisy wspomnianej ustawy o systemie informacji oświatowej. Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy zbiór danych o wspomnianych osobach zawiera informacje na temat numeru PESEL, płci, roku urodzenia, formy i wymiaru zatrudnienia, stopnia awansu zawodowego, wykształcenia, przygotowania pedagogicznego, a także informacje o formie kształcenia i doskonalenia, sprawowanych funkcjach i zajmowanych stanowiskach, rodzajach prowadzonych zajęć albo przyczynach nieprowadzenia zajęć, stażu pracy, wysokości wynagrodzenia z wyszczególnieniem jego składników i wysokości niektórych dodatków. Zdarza się, że podobnie jak w zaprezentowanym przykładzie j.s.t., powołując się na ww. przepis, przetwarzają także imiona i nazwiska nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych. Tymczasem w świetle przywołanej regulacji oczywistym jest, że nie są do tego uprawnione.

   Gromadzenie takich danych osobowych o nauczycielach przez podmioty prowadzące bazy danych oświatowych odbywa się w oparciu o przepisy prawa i tym samym jest spełniona podstawa do przetwarzania danych z ustawy o ochronie danych osobowych. Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych legalność przetwarzania takich danych, jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, uzależniona jest od spełnienia przez administratora danych jednej z przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 tej ustawy.

      Gromadzenie danych osobowych, jako jedna z form ich przetwarzania, jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy). Tym samym ustawa o ochronie danych osobowych odsyła do przepisów szczególnych, regulujących działalność określonych podmiotów i instytucji, wskazujących w jakich przypadkach i w jakim zakresie mogą one przetwarzać, w tym udostępniać dane osobowe. Zakres danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych gromadzonych w związku z utworzeniem systemu informacji oświatowej określa art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej Zgodnie z tym przepisem, zbiór danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych zawiera następujące informacje: numer PESEL, płeć, rok urodzenia, formę i wymiar zatrudnienia, stopień awansu zawodowego, wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, a także informacje o formie kształcenia i doskonalenia, sprawowanych funkcjach i zajmowanych stanowiskach, rodzajach prowadzonych zajęć albo przyczynach nie prowadzenia zajęć, stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników, wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

   Tym sposobem ustanowiona została podstawa do pozyskiwania we wskazanym wyżej zakresie danych osobowych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych przez określone w przepisach powołanej ustawy podmioty prowadzące bazy danych oświatowych. Uprawnienie do pozyskiwania tych danych przez wskazane wyżej podmioty odpowiada bezwzględny obowiązek osoby, której dane dotyczą, do ich udostępnienia. W takim przypadku gromadzenie danych osobowych przez podmioty prowadzące bazy danych oświatowych znajduje uzasadnienie w 23 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych i z uwagi na to nie może być uznane za niezgodne z jej przepisami. Przewidziana w Ustawie o Systemie Informacji Oświatowej konstrukcja prawna uprawnienia określonych w niej podmiotów do gromadzenia danych osobowych nauczycieli i odpowiadającego mu obowiązku do ich udostępnienia wyklucza możliwość uzależnienia udostępnienia wymienionych w jej art. 3 ust. 4 pkt 1 danych od wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Odnosząc się natomiast do kwestii zabezpieczenia danych osobowych, należy zwrócić uwagę na treść art. 12 ustawy o systemie informacji oświatowej, który stanowi, iż:

     Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są obowiązane do stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

   Dane nauczycieli w SIO są konieczne i bezpieczne, a przetwarzanie danych osobowych w SIO jest legalne.

Program dla ABI

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved