BANK A PRZEKAZYWANIE DANYCH ICH CZŁONKÓW

CIEKAWOSTKI

GIODO-HOME

SPÓŁDZIELNIE

WYMAGANA DOKUMENTACJA

30 maja 2016

0

1913

bank

Spółdzielnia ujawnia dane osobowe członków bankowi? Przelewy bankowe, a dane osobowe. Przekazywane informacji tylko na podstawie umowy.

     Spółdzielnia mieszkaniowa wykonuje szereg operacji finansowych i kooperuje z jednym lub z kilkoma bankami. Rodzi się pytanie – czy Spółdzielnia Mieszkaniowa może przekazywać dane osobowe członków spółdzielni bankowi? Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa, która jako zabezpieczenie spłaty kredytu, wskazała przelew wierzytelności wpłat członków Spółdzielni na fundusz remontów, może udostępnić bankowi dane osobowe osób dokonujących wpłat? Czy przelewy bankowe na rzecz Spółdzielni usprawiedliwiają ujawnianie danych osobowych członków bankowi? Jak problem wygląda w świetle Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883), a także jakie stanowisko przyjmuję Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych?

     Spółdzielnia mieszkaniowa może oczywiście w ramach umowy zawartej z bankiem udostępnić dane osobowe swoich członków. Jak to zrobić? Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, gdy Administrator Danych wskaże co najmniej jedną z przesłanek zezwalających na przetwarzanie danych (art. 23 ust. 1 Ustawy). Tak, przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy przepis szczególny zezwala na przetwarzanie danych (pkt 2) bądź, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratorów Danych Osobowych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (pkt 5). Co jeśli spółdzielnia mieszkaniowa ujawnia na podstawie przelewów bankowych dane osobowe członków spółdzielni bankowi? Należy uznać, że udostępnienie bankowi przez spółdzielnię danych osobowych jej członków znajduje prawne uzasadnienie w art. 23 ust.1 pkt 2 i 5 Ustawy (szczególny przepis prawa zezwalający na przetwarzanie danych oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów).

     Wskazać należy, iż przepisem prawa legalizującym udostępnienie danych osobowych jest art. 509 Kodeksu cywilnego, w myśl którego wierzyciel (spółdzielnia) może bez zgody dłużnika (członków spółdzielni) przenieść wierzytelność na osobę trzecią (bank), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania (§ 1). Wraz z wierzytelnością przechodzą wszelkie związane prawa na nabywcę , w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (§ 2). Na podstawie umowy o przelew wierzytelności dochodzi do zbycia przez spółdzielnię przedmiotowej wierzytelności na rzecz banku. Zbycie przez spółdzielnię wierzytelności, która przysługuje jej w stosunku do członków będących członkami spółdzielni z tytułu wpłat na fundusz remontowy (a w konsekwencji udostępnienie także danych osobowych członków spółdzielni), mające na celu uzyskanie kredytu na sfinansowanie remontu budynku mieszkalnego stanowi realizację przez administratora (spółdzielnię) prawnie usprawiedliwionego celu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy. Podstawą prawną jest pozyskanie danych przez bank. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że spółdzielnia mieszkaniowa, zawierając z bankiem umowę kredytu inwestorskiego w celu sfinansowania kosztów remontu budynku mieszkalnego może w celu zabezpieczenia spłaty tego kredytu udostępnia dane swoich członków.

     Na marginesie należy podkreślić, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie ma prawa badać kwestii legalności zawarcia przez spółdzielnię umowy z bankiem. Bowiem takie sprawy, zgodnie z art. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, są sprawami cywilnymi i powinny być rozpatrywane w postępowaniach prowadzonych przez sądy powszechne. Zatem GIODO może jedynie w ramach przyznanych mu kompetencji badać, czy u podstaw udostępnienia przez spółdzielnię i pozyskania przez bank danych osobowych członków spółdzielni znajduje się jedna z określonych w art. 23 ust. 1 Ustawy przesłanek legalizujących ów działanie.

Oprogramowanie dla ABI

Tagi:

Następny artykuł:
»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2016 Kryptos - All Rights Reserved